Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κολομβία: Συνεχίζονται οι δολοφονίες πρώην ανταρτών — Νεκρή 22χρονη μέλος των FARC

Δεν πρό­λα­βε να μπει το 2021 και άλλο ένα πρώ­ην μέλος του αντάρ­τι­κου Λαϊ­κού Στρα­τού (FARC-EP) δολο­φο­νή­θη­κε στην επαρ­χία Αντιό­χεια της Κολομβίας.

Πρό­κει­ται για την 22χρονη Γιο­λά­ντα Μάτσο, πρώ­ην μέλος των Eπα­να­στα­τι­κών Δυνά­με­ων της Κολομ­βί­ας-Λαϊ­κός Στρα­τός (FARC-EP) η οποία συμ­με­τεί­χε στην υπο­γρα­φή της συμ­φω­νί­ας ειρή­νης που υπε­γρά­φη το 2016 στην Αβά­να μετα­ξύ της αστι­κής κυβέρ­νη­σης της Κολομ­βί­ας και των FARC.

Το πρωϊ της 1ης Γενά­ρη άγνω­στοι δολο­φό­νη­σαν την Γιο­λά­ντα μαζί με την 17χρονη αδελ­φή της Ρέϊ­να στην πόλη Μπρι­τσέ­νιο της Αντιόχειας.

Από την υπο­γρα­φή του «Συμ­φώ­νου Ειρή­νης» μέχρι και σήμε­ρα το αστι­κό κρά­τος της Κολομ­βί­ας και ακρο­δε­ξιές παρα­κρα­τι­κές ομά­δες έχουν επι­δο­θεί σε ένα μπα­ράζ δολο­φο­νιών πρώ­ην ανταρ­τών δημιουρ­γώ­ντας εύλο­γες απο­ρί­ες για την πορεία της ειρη­νευ­τι­κής διαδικασίας.

Με την δολο­φο­νία της 22χρονης πρώ­ην αντάρ­τι­σας, συμπλη­ρώ­νο­νται 250 δολο­φο­νί­ες μελών των FARC από το 2016.

Σημειώ­νε­ται ότι μετά την συμ­φω­νία ειρή­νης, οι Επα­να­στα­τι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις της Κολομ­βί­ας δια­λύ­θη­καν και ο βασι­κός πυρή­νας της ηγε­σί­ας που συμ­με­τεί­χε στην συμ­φω­νία δημιούρ­γη­σε πολι­τι­κό κόμ­μα (FARC) λαμ­βά­νο­ντας μέρος στις εκλογές.

Ωστό­σο, μια ομά­δα των ανταρ­τών με ηγέ­τη των Ιβάν Μάρ­κες δεν απο­δέ­χθη­κε την ειρη­νευ­τι­κή συμ­φω­νία και βρί­σκε­ται στην παρα­νο­μία, καταγ­γέ­λο­ντας την αστι­κή κυβέρ­νη­ση της χώρας για εξα­πά­τη­ση και υπο­στη­ρί­ζο­ντας την ανά­γκη συνέ­χι­σης του ένο­πλου αγώνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο