Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κολοσσιαίο ψάρι -“κουπί” έπιασαν στις ακτές της Χιλής

Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα “τρο­μα­κτι­κό πλά­σμα” ‑το γιγα­ντιαίο ψάρι που ονο­μά­ζε­ται «κου­πί», μήκους 5 μέτρων (χρειά­στη­κε γερα­νός για να το βγά­λουν από τη θάλασ­σα) που έπια­σαν οι ψαρά­δες της περιοχής.

Η ομά­δα ψαρά­δων στην πόλη της Αρί­κα που έπια­σε το ψάρι μαζί με τον κόσμο που είχε συγκε­ντρω­θεί για να δει το θέα­μα, κοι­νο­ποί­η­σαν βίντεο στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, με περισ­σό­τε­ρες από 10 εκα­τομ­μύ­ρια προ­βο­λές. «Αυτό είναι ένα τρο­μα­κτι­κό», σχο­λί­α­σε κάποιος, ενώ άλλος έγρα­ψε: «Φαντα­στεί­τε να κολυ­μπά­τε και να το δεί­τε… θα πεθά­νω». Ένας άλλος χρή­στης … «Τα ψάρια-κου­πιά ζουν στα βάθη του βυθού. Λέγε­ται ότι όταν βγαί­νουν στην επι­φά­νεια είναι επει­δή κινού­νται οι τεκτο­νι­κές πλά­κες».

Οι ντό­πιοι θεω­ρούν ότι η εμφά­νι­ση αυτών των ψαριών είναι κακός οιω­νός για επερ­χό­με­νους μεγά­λους σει­σμούς και τσου­νά­μι. Μάλι­στα, θεω­ρούν ότι όποιος τα βρει θα είναι καταραμένος.

Φτά­νο­ντας σε μήκος έως και 11 μέτρα, τα συγκε­κρι­μέ­να ψάρια ζουν στα βαθιά νερά και επι­στρέ­φουν στην επι­φά­νεια μόνο όταν είναι άρρω­στα, πεθαί­νουν ή ανα­πα­ρά­γο­νται – κάτι που τρο­φο­δο­τεί την εικα­σία ότι μπο­ρεί να επι­στρέ­ψουν στην επι­φά­νεια με τις αλλα­γές του καιρού.

Σύμ­φω­να με το National Geographic, το «κου­πί» είναι το μακρύ­τε­ρο οστε­ώ­δες ψάρι στον κόσμο, αλλά σπά­νια παρα­τη­ρεί­ται επει­δή ζει σε «σημα­ντι­κά βάθη» περί­που 1.000 μέτρα. Ωστό­σο, δεν θεω­ρού­νται επι­κίν­δυ­να, καθώς τρώ­νε απλώς μικρο­σκο­πι­κό πλαγκτόν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο