Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κολωνός: «Πρώτα μας λέτε σπάστε τη σιωπή και μετά ξεπλένετε τον κάθε βιαστή»

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σα­ντο από­γευ­μα της Τετάρ­της (13/03), στα Σεπό­λια μετά την πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέ­ως για απαλ­λα­γή του Μίχου και για το αδί­κη­μα της εμπο­ρί­ας ανθρώ­πων, με το σύν­θη­μα «μπα­ζώ­θη­κε και αυτό». «Πρώ­τα μας λέτε σπά­στε τη σιω­πή και μετά ξεπλέ­νε­τε τον κάθε βια­στή», «Σε μια κοι­νω­νία γεμά­τη από φτω­χές, οι εισαγ­γε­λείς ξεπλέ­νουν μαφιό­ζους βια­στές», κάποια από τα συν­θή­μα­τα που ακούστηκαν.

Η πορεία έφτα­σε ως το μαγα­ζί του κατη­γο­ρού­με­νου και επι­κρά­τη­σε έντα­ση με δυνά­μεις των ΜΑΤ να προ­χω­ρούν σε ρίψη χημικών.

Μάλι­στα, σημειώ­θη­καν επει­σό­δια δίπλα από το πρώ­ην κατά­στη­μα του Ηλία Μίχου στα Σεπόλια.Αναλυτικά, περί­που 200 άτο­μα μαζεύ­τη­καν στο μέτρο στα Σεπό­λια και πέτα­ξαν αντι­κεί­με­να στις παρα­τε­ταγ­μέ­νες διμοι­ρί­ες και έσπα­σαν την τζα­μα­ρία σου­βλα­τζί­δι­κου, δίπλα από το μαγα­ζί του Ηλία Μίχου.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση ήταν κόλα­φος για τη μητέ­ρα του 13χρονου πλέ­ον κορι­τσιού, απο­δί­δο­ντάς της μαστρο­πεία, πορ­νο­γρα­φία και προ­τρο­πές στο κορί­τσι να εκδί­δε­ται μέσω αφό­ρη­των πιέ­σε­ων και συναι­σθη­μα­τι­κού εκβιασμού.

Όσον αφο­ρά τον Ηλία Μίχο, η εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας προ­τεί­νει να απαλ­λα­γεί για τα πιο βαριά αδι­κή­μα­τα από τα επτά συνο­λι­κά που κατη­γο­ρεί­ται. Δηλα­δή, να κρι­θεί ένο­χος για δια­κε­κρι­μέ­νη κατά­χρη­ση ανη­λί­κου που δεν συμπλή­ρω­σε τα 14 έτη από πρό­σω­πο που του το είχαν εμπι­στευ­τεί, για κατο­χή πορ­νο­γρα­φι­κού υλι­κού με ανή­λι­κο κάτω των 12 ετών αλλά χωρίς εξα­να­γκα­σμό και κερ­δο­σκο­πία, για διευ­κό­λυν­ση της ανή­λι­κης να εκδί­δε­ται, καθώς και για οπλο­κα­το­χή. Ενο­χή δεί­χνει και για τους 22 απ’ τους 23 κατη­γο­ρού­με­νους ως «πελά­τες».

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο