Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κολωνός: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Φοιτητικών Συλλόγων για την απαράδεκτη πρόταση αθώωσης του Ηλ. Μίχου

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας πραγ­μα­το­ποιούν Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας, στο Σταθ­μό του Μετρό Σεπό­λια, για την απα­ρά­δε­κτη πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέ­ως για αθώ­ω­ση του Ηλία Μίχου για το έγκλη­μα του βια­σμού και της μαστρο­πεί­ας σε βάρος της 12χρονης στον Κολωνό.

«Φρί­κη δίχως τέλος με θύμα­τα παι­διά η σήψη του συστή­μα­τος τέρα­τα γεν­νά», «σάπιες αξί­ες και σάπια ιδα­νι­κά φρι­κια­στι­κά εγκλή­μα­τα το σύστη­μα γεν­νά», «σύστη­μα απάν­θρω­πο που προ­κα­λεί οργή στα σάπια ιδα­νι­κά του καμιά ανο­χή», είναι κάποια από τα συν­θή­μα­τα που ακού­γο­νται στην κινη­το­ποί­η­ση στην οποία συμ­με­τέ­χουν με από­φα­σή τους οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι Φιλο­σο­φι­κής, Δασκά­λων, Νηπια­γω­γών, Μαθη­μα­τι­κού, Γεω­λο­γι­κού, Χημι­κού, Οδο­ντια­τρι­κής, Νοση­λευ­τι­κής, Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας από το ΕΚΠΑ. Τοπο­γρά­φων, Χημι­κών Μηχα­νι­κών, Μεταλ­λειο­λό­γων από το ΕΜΠ. Σχο­λής Μηχα­νι­κών, Σχο­λής Επι­στή­μων Υγεί­ας και Πρό­νοιας, Σχο­λής Εφαρ­μο­σμέ­νων Τεχνών και Πολι­τι­σμού, Σχο­λής Επι­στη­μών Τρο­φί­μων από το ΠαΔΑ. Επί­σης, Παντεί­ου, Γεω­πο­νι­κού, ΑΣΟΕΕ, Πανε­πι­στη­μί­ου Πει­ραιά και οι Σύλ­λο­γοι Οικο­τρό­φων ΦΕΑ, ΦΕΠΑ, ΝΦΕΕΜΠ.

Στην δια­μαρ­τυ­ρία συμ­με­τέ­χουν ακό­μη η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας και ο ο Σύλ­λο­γος Σπου­δα­στών Δημο­σί­ων ΙΕΚ Αττικής.

Στο ψήφι­σμα που συνυ­πο­γρά­φουν, οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι και δια­βά­ζε­ται στην κινη­το­ποί­η­ση, αναφέρουν:

«Νιώ­θου­με οργή και αγα­νά­κτη­ση για την απα­ρά­δε­κτη πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα για αθώ­ω­ση του Ηλία Μίχου για το έγκλη­μα του βια­σμού και της μαστρο­πεί­ας σε βάρος της 12χρονης στον Κολωνό.

Θα μας βρουν απέ­να­ντί τους όσοι κι όσες προ­σπα­θούν να συγκα­λύ­ψουν το φρι­κια­στι­κό έγκλη­μα σε βάρος της 12χρονης, όπως και τα κυκλώ­μα­τα σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης και κακοποίησης.

Δε θα δεχτού­με να περά­σει η προ­σπά­θεια νομι­μο­ποί­η­σης της σήψης της κοι­νω­νί­ας της εκμε­τάλ­λευ­σης και βίας, που έχει στο DNA της την απάν­θρω­πη και αρρω­στη­μέ­νη λογι­κή “όλα που­λιού­νται και όλα αγο­ρά­ζο­νται”, ακό­μα και το ανθρώ­πι­νο σώμα. Αυτός ο βούρ­κος τρέ­φει τους δράστες-“τέρατα” κι αφή­νει τα θύμα­τα, μέχρι και ανή­λι­κα παι­διά, απρο­στά­τευ­τα κι ευά­λω­τα σε κυκλώ­μα­τα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης του σώμα­τος, πορ­νεί­ας, που δρουν ανενόχλητα.

Μέσα από το φοι­τη­τι­κό μας σύλ­λο­γο χτί­ζου­με ασπί­δα προ­στα­σί­ας, για να μπο­ρεί κάθε παι­δί να ζει μια ζωή απαλ­λαγ­μέ­νη από κάθε μορ­φής βία, εκμε­τάλ­λευ­ση και καταπίεση.

Απαι­τού­με την παρα­δειγ­μα­τι­κή τιμω­ρία του βια­στή και μαστρο­πού Μίχου και όλων των υπό­λοι­πων δρα­στών από τη δικαιοσύνη!»

Οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, θα συμ­με­τά­σχουν και στην παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας που καλούν οι Σύλ­λο­γοι γυναι­κών της ΟΓΕ την Παρα­σκευή 15 Μάρ­τη στις 8.30 π.μ. έξω από το Εφε­τείο, στην οδό Λου­κά­ρε­ως, όπου συνε­χί­ζε­ται η δίκη και στη­ρί­ζουν την αυρια­νή κινη­το­ποί­η­ση της Ένω­σης Γονέ­ων της 4ης ΔΚ Αθήνας.

 

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο