Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κολωνός: Συνελήφθη και ο τέταρτος άνδρας που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης — Το προφίλ του

Με την κατη­γο­ρία για γενε­τή­σια πρά­ξη με ανή­λι­κο συμπλη­ρώ­σα­ντα και μη τα 12 έτη, ένα­ντι αμοι­βής, κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, οδη­γή­θη­κε στο εισαγ­γε­λέα ο 55χρονος που συνε­λή­φθη σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι από την υπο­διεύ­θυν­ση Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι πριν από λίγο συνε­λή­φθη και ένας 43χρονος για την ίδια υπό­θε­ση, ενώ χθες συνε­λή­φθη­σαν ένας 35χρονος και ένας 39χρονος.

Σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση από την ΕΛΑΣ, ο 55χρονος κατη­γο­ρεί­ται ότι απέ­κτη­σε επα­φή με την 12χρονη ανή­λι­κη μέσω δια­δι­κτυα­κής εφαρ­μο­γής συνο­μι­λιών και ακο­λού­θως συνα­ντή­θη­κε μαζί της του­λά­χι­στον δύο φορές στην περιο­χή των Σεπο­λί­ων και προ­έ­βη στην ανω­τέ­ρω αξιό­ποι­νη πρά­ξη, ένα­ντι αμοιβής.

Στην κατο­χή του και σε έρευ­να που διε­νερ­γή­θη­κε στο σπί­τι του, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν, δύο φορη­τοί ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές (laptop), 2 υπο­λο­γι­στές tablet, 3 φορη­τές μονά­δες οπτι­κο­α­κου­στι­κού υλι­κού (USB), 1 σκλη­ρός δίσκος, 1 κάρ­τα μνή­μης και κινη­τό τηλέφωνο.

Ο συλ­λη­φθείς οδη­γή­θη­κε στην αρμό­δια εισαγ­γε­λι­κή αρχή.

Το προφίλ του 55χρονου

Προ­πο­νη­τής ακα­δη­μιών, με διε­θνείς επι­τυ­χί­ες στο ενερ­γη­τι­κό του και ιδιαί­τε­ρα δημο­φι­λής στο χώρο του ερα­σι­τε­χνι­κού ποδο­σφαί­ρου είναι ο 55χρονος, τέταρ­τος συλ­λη­φθείς για την υπό­θε­ση βια­σμού της 12χρονης από τον Κολωνό.

Ο 55χρονος έχει δια­τε­λέ­σει τεχνι­κός διευ­θυ­ντής ακα­δη­μιών ποδο­σφαί­ρου ενώ πρό­σφα­τα διηύ­θυ­νε ομά­δα 6Χ6 Futsal σε ευρω­παϊ­κό τουρ­νουά που διορ­γα­νώ­θη­κε στην Τσεχία.

Ο συλ­λη­φθείς βρί­σκε­ται ανά­με­σα στους άνδρες που το προη­γού­με­νο διά­στη­μα είχαν πάει αυτο­βού­λως στην ΓΑΔΑ και είχαν κατα­θέ­σει ψευ­δώς πως συνο­μι­λού­σαν μέσω δια­δι­κτυα­κής εφαρ­μο­γής με την 12χρονη χωρίς να έχουν συνευ­ρε­θεί ερω­τι­κά μαζί της.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο 55χρονος είχε παρου­σια­στεί στην Υπο­διεύ­θυν­ση Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων, είχε κατα­θέ­σει ενόρ­κως και στη συνέ­χεια αφέ­θη­κε ελεύθερος.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο