Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κολωνό-Βιασμός 12χρονης: Στη φυλακή και δέκατος (κατηγορούμενος) παιδοβιαστής

Τη δέκα­τη προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση για την υπό­θε­ση της 12χρονης από τον Κολω­νό διέ­τα­ξαν ανα­κρί­τρια και εισαγ­γε­λέ­ας μετά την απο­λο­γία του 43χρονου, ο οποί­ος συνε­λή­φθη ως «πελά­της» του Ηλία Μίχου που είχε συνα­ντη­θεί με το παιδί.

Ο δέκα­τος κατη­γο­ρού­με­νος στην υπό­θε­ση σεξουα­λι­κής βίας και εκμε­τάλ­λευ­σης του κορι­τσιού απο­λο­γή­θη­κε στην 33η τακτι­κή ανα­κρί­τρια για την κατη­γο­ρία της γενε­τή­σιας πρά­ξης με ανή­λι­κο ένα­ντι αμοι­βής που του απο­δί­δε­ται, καθώς ανα­γνω­ρί­στη­κε από τη 12χρονη στην τελευ­ταία κατά­θε­ση που έδω­σε στις Αρχές πριν από λίγες ημέρες.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο 43 ετών ηλε­κτρο­λό­γος πλοί­ων, ο οποί­ος έδω­σε σύντο­μη απο­λο­γία, αρνεί­ται ότι είχε σεξουα­λι­κή επα­φή με το παι­δί. Ο κατη­γο­ρού­με­νος φέρε­ται να απο­δέ­χε­ται ότι συνά­ντη­σε τη 12χρονη τρεις φορές, πιστεύ­ο­ντας, όπως λέει, ότι είναι 16 ετών, χωρίς να προ­βεί σε καμία γενε­τή­σια πρά­ξη. Επί­σης, φαί­νε­ται πως ισχυ­ρί­ζε­ται ότι έδω­σε στην ανή­λι­κη κάποια χρή­μα­τα για­τί θέλη­σε να τη βοηθήσει.

Ο 43χρονος ήταν ο τελευ­ταί­ος από τους άνδρες που συνε­λή­φθη­σαν μετά από εντάλ­μα­τα σύλ­λη­ψης που εξέ­δω­σε η ανα­κρί­τρια την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη σε βάρος τεσ­σά­ρων νέων κατηγορουμένων.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο