Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κομμουνιστές (και) στα χακί, για να σκούζουν οι φασίστες!

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Σφό­δρα ενο­χλή­θη­κε η ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή συμ­μο­ρία των χρυ­σαυ­γι­τών από τη δυνα­μι­κή εμφά­νι­ση στρα­τευ­μέ­νων νέων στις εκδη­λώ­σεις για την επέ­τειο του Πολυ­τε­χνεί­ου. Μέχρι και ερώ­τη­ση στη Βου­λή έκα­νε ο υμνη­τής του Χίτλερ και του Μου­σο­λί­νι χρυ­σαυ­γί­της Παπ­πάς, ζητώ­ντας ουσια­στι­κά να υπάρ­ξουν πει­θαρ­χι­κές κυρώσεις.

Λογι­κό είναι να σκού­ζουν τα χρυ­σαυ­γί­τι­κα απο­βρά­σμα­τα όταν βλέ­πουν κομ­μου­νι­στές στρα­τιώ­τες. Βλέ­πε­τε, για τους φασί­στες, οι φαντά­ροι οφεί­λουν να είναι άβου­λα όντα, πει­θή­νια όργα­να του εθνι­κι­στι­κού αυταρ­χι­σμού και ανα­λώ­σι­μα «στρα­τιω­τά­κια» για τα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια του ΝΑΤΟ. 

Θέλουν τους έλλη­νες φαντά­ρους να είναι ανα πάσα στιγ­μή έτοι­μοι να γίνουν «κρέ­ας» για τα κανό­νια των ιμπε­ρια­λι­στών και της ντό­πιας αστι­κής τάξης. Τους θέλουν «ψαρω­μέ­νους», να «βαρά­νε προ­σο­χή» στην σημαία του ΝΑΤΟ και μην αρθρώ­νουν κου­βέ­ντα για τα εγκλή­μα­τα των ευρω­α­τλα­ντι­κών φονιάδων. 

Άλλω­στε, για τη ναζι­στι­κή συμ­μο­ρία της Χρυ­σής Αυγής η συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στα σχέ­δια του ΝΑΤΟ είναι στρα­τη­γι­κή επι­λο­γή. Τσι­ρά­κια των ιμπε­ρια­λι­στών ήταν και είναι οι επο­νο­μα­ζό­με­νοι «εθνι­κι­στές», παζα­ρεύ­ο­ντας την αξιο­πρέ­πεια και ανε­ξαρ­τη­σία του λαού μας στο παζά­ρι των ανταλ­λαγ­μά­των με τους μακελ­λά­ρη­δες των λαών. 

Ο φαντά­ρος που συμ­με­τέ­χει σε αντι­πο­λε­μι­κή δια­δή­λω­ση, που βγαί­νει δημό­σια και καταγ­γέ­λει την συμ­με­το­χή της χώρας σε ΝΑΤΟι­κές ασκή­σεις, που με υψω­μέ­νη τη γρο­θιά τιμά τους εργα­τι­κούς-λαϊ­κούς αγώ­νες, εκπρο­σω­πεί τη λεβε­ντιά και τη μαχη­τι­κό­τη­τα των στρα­τευ­μέ­νων νέων. Ξέρει ότι τα δικαιώ­μα­τα του δεν στα­μα­τά­νε στην πύλη του στρατοπέδου. 

Γι’ αυτο αγω­νί­ζε­ται με τους συντρό­φους του, με ή χωρίς στο­λή, ενά­ντια στους σχε­δια­σμούς των ιμπε­ρια­λι­στών και τις πολε­μο­κά­πη­λες κραυ­γές των ναζι­στι­κών καθαρ­μά­των. Για­τί εχθροί δεν είναι οι γεί­το­νες λαοί, αλλά οι φασί­στες, οι βάσεις και οι ΝΑΤΟικοί.

Ενο­χλή­θη­καν οι ναζί

____________________________________________________________________________

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο