Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: Μηνύματα αλληλεγγύης σε ΚΚΕ και ΚΝΕ για τον αγώνα τους ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Πλή­θος μηνυ­μά­των αλλη­λεγ­γύ­ης από Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα από όλο τον κόσμο έχουν φτά­σει στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ που εκφρά­ζουν τη στή­ρι­ξή τους στον αγώ­να ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και την εμπλο­κή της χώρας μας στους επι­κίν­δυ­νους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχεδιασμούς.

Τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα εκφρά­ζουν την αλλη­λεγ­γύη τους στους συλ­λη­φθέ­ντες και τους τραυ­μα­τί­ες από την απα­ρά­δε­κτη και απρό­κλη­τη επί­θε­ση της Αστυ­νο­μί­ας εις βάρος τους, την ημέ­ρα την πανερ­γα­τι­κής απερ­γί­ας, στις 6 Απρί­λη, στη Θεσσαλονίκη.

Κομμουνιστικό Κόμμα Αλβανίας

«Λάβα­με το μήνυ­μα για τη δρά­ση της 6ης Απρι­λί­ου 2022 του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και των υπο­στη­ρι­κτών τους, ενά­ντια στη ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και ενά­ντια στην προ­ώ­θη­ση της υπο­στή­ρι­ξης αυτού του πολέ­μου από το ΝΑΤΟ και τις χώρες ‑δορυ­φό­ρους του, μια σύγκρου­ση που κιν­δυ­νεύ­ει να μετα­τρα­πεί σε παγκό­σμιο πόλε­μο, το κόστος του οποί­ου πλη­ρώ­νουν οι λαοί. Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Αλβα­νί­ας συγ­χαί­ρει και υπο­στη­ρί­ζει τη δρα­στη­ριό­τη­τα του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας και των αγω­νι­στών και της νεο­λαί­ας του σε αυτή την επα­να­στα­τι­κή δρά­ση για την προ­στα­σία της ειρή­νης και ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Για το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Αλβα­νί­ας ο υπεύ­θυ­νος Διε­θνών Σχέ­σε­ων, Gjon Bruçi».

Κομμουνιστικό Επαναστατικό Κόμμα Γαλλίας

«Αγα­πη­τοί σύντροφοι,

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Επα­να­στα­τι­κό Κόμ­μα Γαλ­λί­ας (PCRF) εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του στους συντρό­φους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και απαι­τεί τον τερ­μα­τι­σμό των διώ­ξε­ων των 8 αγω­νι­στών. Υπο­στη­ρί­ζου­με τον δίκαιο αγώ­να του ελλη­νι­κού λαού, του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό. Στε­κό­μα­στε απέ­να­ντι στην αστυ­νο­μι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και αυθαιρεσία.
Αδελφικά».

Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα

«Αγα­πη­τοί σύντροφοι!

Το Γερ­μα­νι­κό ΚΚ είναι αλλη­λέγ­γυο στους απερ­γούς στην Ελλά­δα, οι οποί­οι συμ­με­τεί­χαν σε πανελ­λα­δι­κή απερ­γία την Τρί­τη ενά­ντια στις αυξή­σεις των τιμών, για αυξή­σεις μισθών και Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας. Επι­κε­φα­λής αυτών των δρά­σε­ων ήταν το ΠΑΜΕ, ενώ το ΚΚΕ και η ΚΝΕ ήταν στην πρώ­τη γραμ­μή αυτών των δράσεων.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη σημειώ­θη­καν επι­θέ­σεις της Αστυ­νο­μί­ας κατά των απερ­γών, οι οποί­οι δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στην πολε­μι­κή πολι­τι­κή του ΝΑΤΟ. Δια­μαρ­τυ­ρό­μα­στε έντο­να για την κατα­στο­λή ενά­ντια στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ, για τη σύλ­λη­ψη οκτώ αγω­νι­στών, μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου φορ­τώ­νε­ται εξο­πλι­σμός του ΝΑΤΟ. Τώρα, μετά την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους, βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με δίκη.

Το κόμ­μα μας αγω­νί­ζε­ται επί­σης κατά των αυξή­σε­ων των τιμών που ωθούν όλο και περισ­σό­τε­ρους ανθρώ­πους στη φτώ­χεια και στη Γερ­μα­νία. Για το λόγο αυτό έχου­με ξεκι­νή­σει εκστρα­τεία για το πάγω­μα των τιμών Ενέρ­γειας και απαι­τού­με την κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση των εται­ρειών Ενέρ­γειας. Απαι­τού­με επί­σης τον τερ­μα­τι­σμό κάθε υπο­στή­ρι­ξης προς το ουκρα­νι­κό καθε­στώς, την άρση των κυρώ­σε­ων, οι οποί­ες είναι αντί­θε­τες με το Διε­θνές Δίκαιο, και την απο­χώ­ρη­ση της Ομο­σπον­δια­κής Δημο­κρα­τί­ας της Γερ­μα­νί­ας από την πολε­μι­κή συμ­μα­χία του ΝΑΤΟ, η οποία περι­κυ­κλώ­νει στρα­τιω­τι­κά τη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία και τη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Κίνας εδώ και δεκαετίες.

Το Γερ­μα­νι­κό ΚΚ εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ και όλους τους απερ­γούς στην Ελλά­δα και απαι­τεί τον άμε­σο τερ­μα­τι­σμό των διώ­ξε­ων ενά­ντια στους 8 αγωνιστές.

Με κομ­μου­νι­στι­κούς χαιρετισμούς

Ρενά­τα Κόπε, γραμ­μα­τέ­ας Διε­θνών Σχέσεων».

Κόμμα Εργατών Ιρλανδίας

«Αγα­πη­τοί σύντροφοι,

Το Κόμ­μα Εργα­τών Ιρλαν­δί­ας κατα­δι­κά­ζει τη βίαιη και απρό­κλη­τη επί­θε­ση των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων στη Θεσ­σα­λο­νί­κη κατά τη διάρ­κεια της μαζι­κής απερ­για­κής συγκέ­ντρω­σης στις 6 Απρι­λί­ου 2022, καθώς οι απερ­γοί δια­μαρ­τύ­ρο­νταν στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου είχε ελλι­με­νι­στεί πλοίο του ΝΑΤΟ για τη μετα­φο­ρά στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού στην Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

Την άγρια αυτή επί­θε­ση ακο­λού­θη­σε η αδι­καιο­λό­γη­τη σύλ­λη­ψη 8 δια­δη­λω­τών, ανά­με­σά τους δύο μέλη της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ ‑ο ένας εκ των οποί­ων τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά και νοση­λεύ­ε­ται- και ένα μέλος του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΚΝΕ. Επί­θε­ση δέχτη­κε και ένας δημο­σιο­γρά­φος του “Ριζο­σπά­στη”, της καθη­με­ρι­νής εφη­με­ρί­δας-οργά­νου της ΚΕ του ΚΚΕ.

Η αστι­κή ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση επι­διώ­κει να προ­ω­θή­σει την πολι­τι­κή της κλι­μά­κω­σης της εμπλο­κής της Ελλά­δας στα επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια ΝΑΤΟ — ΗΠΑ — ΕΕ και στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο με τη Ρωσία που διε­ξά­γε­ται στην Ουκρα­νία. Στην Ιρλαν­δία, η κυβέρ­νη­ση μαζί με τα αστι­κά και σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κά κόμ­μα­τα συνε­χί­ζουν να υιο­θε­τούν θέσεις που ευνο­ούν τα σχέ­δια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και την επέμ­βα­σή τους στην περιοχή.

Το Κόμ­μα Εργα­τών Ιρλαν­δί­ας στέ­κε­ται στο πλευ­ρό των Ελλή­νων συντρό­φων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και κατα­δι­κά­ζει την κατα­στο­λή των δίκαιων δια­δη­λώ­σε­ων ενά­ντια σε αυτόν τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και απαι­τεί τον άμε­σο τερ­μα­τι­σμό των συλ­λή­ψε­ων και των προ­κλη­τι­κών κατηγοριών.

Ζήτω ο προ­λε­τα­ρια­κός διεθνισμός!

Αλλη­λεγ­γύη με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ!

Δυνα­μώ­νου­με την ταξι­κή πάλη ενά­ντια στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ!

Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο!

Όχι στο ΝΑΤΟ!

Συντρο­φι­κά

Τέντ Τίναν, Πρόεδρος
Τζέ­ρυ Γκράιν­τζερ, γραμ­μα­τέ­ας Διεθνών
Εκ μέρους της ΚΕ του ΚΕ Ιρλανδίας».

Μέτωπο Κομμουνιστών (Ιταλία)

«Στις 6 Απρί­λη, στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης, η αστυ­νο­μία επι­τέ­θη­κε, με τη βία και χωρίς καμία αιτιο­λο­γία, ενά­ντια σε δια­δη­λω­τές που συμ­με­τεί­χαν στη μαζι­κή απερ­γία, η οποία είχε προ­κη­ρυ­χθεί ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, ενά­ντια στην απο­στο­λή όπλων στην Ουκρα­νία, όπως και ενά­ντια στην εντει­νό­με­νη εμπλο­κή της Ελλά­δας στα πολε­μο­κά­πη­λα σχέ­δια του ιμπε­ρια­λι­στι­κού μπλοκ των ΗΠΑ — ΕΕ — ΝΑΤΟ. Τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά ένα μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Μετά από την αστυ­νο­μι­κή βία ακο­λού­θη­σε η εξί­σου αβά­σι­μη σύλ­λη­ψη 8 δια­δη­λω­τών, μετα­ξύ των οποί­ων και δύο μελών της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, ενός μέλους του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΚΝΕ και ενός δημο­σιο­γρά­φου του “Ριζο­σπά­στη”, της εφη­με­ρί­δας του Κόμ­μα­τος, ο οποί­ος μάλι­στα τραυματίστηκε.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες σύντρο­φοι απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν στις 7 Απρι­λί­ου, χάρη στην πίε­ση του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος, όμως εξα­κο­λου­θεί να τους έχει ασκη­θεί δίω­ξη για βαριές κατη­γο­ρί­ες, οι οποί­ες κυμαί­νο­νται από αντί­στα­ση και άσκη­ση βίας ενά­ντια σε δημό­σιους λει­τουρ­γούς, όπως και πρό­κλη­ση ζημιάς σε ξένη περιου­σία. Η δίκη έχει ορι­στεί για τις 15 Ιουνίου.

Για ακό­μα μια φορά, το αστι­κό κρά­τος απα­ντά με τη βία, την κατα­στο­λή και τις νομι­κές διώ­ξεις ενά­ντια στη δίκαιη δια­μαρ­τυ­ρία των εργα­τών ενά­ντια στην ολο­έ­να και πιο άμε­ση εμπλο­κή των χωρών μας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Οι επι­πτώ­σεις της σύγκρου­σης ανά­με­σα σε μεγά­λες δυνά­μεις, επι­πτώ­σεις τις οποί­ες τις ζουν στο πετσί τους οι λαοί και των δύο πλευ­ρών της σύγκρου­σης, είναι ήδη εξαι­ρε­τι­κά σοβα­ρές για τους εργά­τες ως προς τη γενι­κευ­μέ­νη άνο­δο των τιμών και των επι­το­κί­ων, ιδί­ως για τη Μετα­φο­ρά, την Ενέρ­γεια και τα βασι­κά αγα­θά, ως προς την αυξα­νό­με­νη ανερ­γία λόγω του κλει­σί­μα­τος πολ­λών εται­ρειών εξαι­τί­ας της υστε­ρί­ας των κυρώ­σε­ων, της γενι­κευ­μέ­νης επι­δεί­νω­σης του οικο­νο­μι­κού κύκλου, για τον οποίο είναι ξεκά­θα­ρο ότι έχει εισέλ­θει σε μια φάση στα­σι­μο­πλη­θω­ρι­σμού και ύφε­σης. Επι­προ­σθέ­τως, η αύξη­ση στις στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες και η ξέφρε­νη παρο­χή εξο­πλι­σμού στην Ουκρα­νία, εκτός από το γεγο­νός ότι παρα­τεί­νουν το τέλος της σύγκρου­σης σε μία ολο­έ­να και πιο μακρι­νή χρο­νι­κή στιγ­μή, προ­κα­λούν έκρη­ξη του δημο­σί­ου χρέ­ους. Είναι ξεκά­θα­ρο ότι η ιμπε­ρια­λι­στι­κή αστι­κή τάξη επι­διώ­κει να φορ­τώ­σει αυτό το χρέ­ος στις πλά­τες της εργα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών στρω­μά­των, μέσα από την αυξα­νό­με­νη φορο­λό­γη­ση και τις περαι­τέ­ρω περι­κο­πές σε ουσιώ­δεις υπη­ρε­σί­ες, όπως η υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη και η Παιδεία.

Είναι εντε­λώς απα­ρά­δε­κτο το κλί­μα “κυνη­γιού μαγισ­σών” που επι­κρα­τεί, όπως και το δημό­σιο λιν­τσά­ρι­σμα κάθε ανθρώ­που που προ­σπα­θεί να ανα­λύ­σει αντι­κει­με­νι­κά την κατά­στα­ση, δια­φω­νώ­ντας με την παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση, με την οποία σφυ­ρο­κο­πεί η αστι­κή προ­πα­γάν­δα και με την πολε­μι­κή λογο­κρι­σία, η οποία δεν επι­τρέ­πει καμία αντί­θε­τη άπο­ψη, ενώ φτά­νει στο σημείο μέχρι και να απο­κρύ­βει τα λόγια του Πάπα από τις ειδή­σεις. Είναι απα­ρά­δε­κτη η επί­θε­ση ενά­ντια σε πολι­τι­στι­κές αξί­ες που απο­τε­λούν παγκό­σμια κλη­ρο­νο­μιά της ανθρω­πό­τη­τας. Τέτοια βάρ­βα­ρη υστε­ρία έχει προη­γού­με­να από την καύ­ση βιβλί­ων από τους ναζί και από την κατα­στρο­φή των εικο­νι­σμά­των από τον θρη­σκευ­τι­κό φονταμενταλισμό.

Σε αυτή την κατά­στα­ση, το Κομ­μου­νι­στι­κό Μέτω­πο (Ιτα­λία) έχει δια­λέ­ξει στρα­τό­πε­δο: Ενά­ντια σε κάθε ολι­γαρ­χι­κό καθε­στώς, κάθε αστι­κή κυβέρ­νη­ση, κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κό κρά­τος. Στε­κό­μα­στε στο πλευ­ρό των εργα­τών και των λαών για την ανα­τρο­πή του καπι­τα­λι­σμού, ο οποί­ος απο­τε­λεί την πραγ­μα­τι­κή αιτία όλων των πολέ­μων, για την εγκα­θί­δρυ­ση της εργα­τι­κής εξου­σί­ας, για τον σοσια­λι­σμό — κομ­μου­νι­σμό, όπου μόνο αυτός μπο­ρεί να δια­σφα­λί­σει την ειρή­νη, την ελευ­θε­ρία και τη δικαιοσύνη.

Με αυτό το πνεύ­μα, εκφρά­ζου­με την αγω­νι­στι­κή και διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας (ΚΚΕ) και την Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ελλά­δας (ΚΝΕ) και στους συντρό­φους που χτυ­πή­θη­καν άδι­κα από την αστι­κή βία και κατα­στο­λή. Καλού­με σε έντα­ση της κινη­το­ποί­η­σης για την παρε­μπό­δι­ση των πολε­μι­κών σχε­δί­ων των ΗΠΑ — ΕΕ — ΝΑΤΟ, μαζί με κοι­νές δρά­σεις στον αγώ­να για τη μονο­με­ρή έξο­δο των χωρών μας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

  • ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ!
  • ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ, ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ! 
  • ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ! 
  • ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΑΣ!
  • ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΝΩΘΕΙΤΕ!

Ρώμη, 7 Απρι­λί­ου 2022.
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΙΤΑΛΙΑ)
Το Πολι­τι­κό Γρα­φείο της Κεντρι­κής Επιτροπής».

Κομμουνιστές της Καταλονίας

«Αλλη­λεγ­γύη στους συντρό­φους του ΚΚΕ που συνε­λή­φθη­σαν

Αγα­πη­τοί σύντροφοι,

Εκ μέρους των Κομ­μου­νι­στών της Κατα­λο­νί­ας θέλου­με να εκφρά­σου­με τη μέγι­στη αλλη­λεγ­γύη μας στους δύο συντρό­φους μέλη της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, τον σύντρο­φο του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΚΝΕ και τον δημο­σιο­γρά­φο του “Ριζο­σπά­στη”.

Η κατα­στο­λή από το ελλη­νι­κό κρά­τος μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί ως μέρος του κύμα­τος κατα­στο­λής που βιώ­νει η Ευρώ­πη στο σύνο­λό της, με πρό­σχη­μα τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία και την επι­κρα­τού­σα πολε­μι­κή υστε­ρία, παρα­βιά­ζο­ντας όλες τις δημο­κρα­τι­κές εγγυ­ή­σεις που η ίδια η Ευρώ­πη ισχυ­ρί­ζε­ται ότι υπερασπίζεται.

Σε αυτό το κύμα κατα­στο­λής, εμείς οι κομ­μου­νι­στές είμα­στε ένας από τους κύριους στό­χους και η βία που εκφρά­ζε­ται ενα­ντί­ον των συντρό­φων του ΚΚΕ είναι ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα αυτού.

Παρ’ όλα αυτά, αυτή η κατα­στο­λή είναι εντε­λώς μάταιη, δεν θα πτοη­θού­με στον αγώ­να μας για την κατά­κτη­ση των δικαιω­μά­των της εργα­τι­κής τάξης και ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό και τους κατα­στρο­φι­κούς πολέ­μους του.

Θέλου­με να στεί­λου­με και πάλι τη συμπα­ρά­στα­σή μας στους κατα­τρεγ­μέ­νους αγω­νι­στές, στις οικο­γέ­νειες και τους οικεί­ους τους, καθώς και σε όλους τους συντρό­φους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Γραμ­μα­τεία Διε­θνών Σχέσεων».

ΚΚ Λουξεμβούργου

«Προς την ΚΕ του ΚΚΕ,
το ΚΣ της ΚΝΕ
και τη Συντα­κτι­κή Επι­τρο­πή του “Ριζο­σπά­στη”

Αγα­πη­τοί σύντροφοι,

Πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με με μεγά­λη αγα­νά­κτη­ση για τη βία κατά απερ­γών και δια­δη­λω­τών στη Θεσ­σα­λο­νί­κη την Τρί­τη και λάβα­με γνώ­ση της σύλ­λη­ψης οκτώ διαδηλωτών.

Εκ μέρους της ΚΕ του ΚΚ Λου­ξεμ­βούρ­γου και της Συντα­κτι­κής Επι­τρο­πής της κομ­μου­νι­στι­κής εφη­με­ρί­δας “Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek” μετα­φέ­ρου­με σε εσάς, τους συντρό­φους του ΚΚΕ, της ΚΝΕ και της Συντα­κτι­κής Επι­τρο­πής του “Ριζο­σπά­στη” την πλή­ρη και αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη μας. Ευχό­μα­στε στον σύντρο­φο Ευθύ­μη Δημά­κη ταχεία ανάρ­ρω­ση από τα τραύ­μα­τά του.

Κατα­δι­κά­ζου­με κάθε βία ενα­ντί­ον ανθρώ­πων που εκφρά­ζουν το αίτη­μά τους για ειρή­νη. Απορ­ρί­πτου­με κατη­γο­ρη­μα­τι­κά το τεκ­μή­ριο να δικά­ζο­νται σύντρο­φοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και άλλοι αγω­νι­στές της ειρή­νης επει­δή δια­δη­λώ­νουν για την ειρή­νη και απαι­τού­με την άμε­ση παύ­ση των διώξεων.

Με κομ­μου­νι­στι­κούς χαιρετισμούς

Αλ Ρού­κερτ
Πρό­ε­δρος του ΚΚ Λουξεμβούργου -
αρχι­συ­ντά­κτης της εφημερίδας
“Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek”».

ΚΚ Μεξικού

«Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Μεξι­κού εκφρά­ζει την πλή­ρη αλλη­λεγ­γύη του στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας (ΚΚΕ), στην Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ελλά­δας (ΚΝΕ) και στις ταξι­κά συνει­δη­το­ποι­η­μέ­νες και ριζο­σπα­στι­κές δυνά­μεις του συν­δι­κα­λι­στι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μια επι­τυ­χη­μέ­νη γενι­κή απερ­γία στις 6 Απρι­λί­ου και που αντι­με­τώ­πι­σαν την κατα­στο­λή στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ενώ δια­μαρ­τύ­ρο­νταν ενά­ντια στην πολε­μι­κή μηχα­νή του ΝΑΤΟ.

Η εργα­τι­κή τάξη της Ελλά­δας με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της στην πρώ­τη γραμ­μή ενα­ντιώ­νε­ται απο­φα­σι­στι­κά τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο από την αρχή, καθώς και στην εμπλο­κή της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης σε αυτόν, κατα­δι­κά­ζο­ντας και τα δύο ιμπε­ρια­λι­στι­κά στρα­τό­πε­δα που συγκρού­ο­νται για τα συμ­φέ­ρο­ντά τους και υπο­στη­ρί­ζο­ντας στα­θε­ρά τα συμ­φέ­ρο­ντα των εργα­ζο­μέ­νων όλων των χωρών.

Δρώ­ντας προς το συμ­φέ­ρον της εργα­τι­κής τάξης, του λαού της Ελλά­δας και των λαών του κόσμου, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, μαζί με πολ­λά κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα σε όλο τον κόσμο, υψώ­νουν τη φωνή τους ενά­ντια στον κίν­δυ­νο ενός γενι­κευ­μέ­νου πολέ­μου πίσω από τον οποίο κρύ­βο­νται τα συμ­φέ­ρο­ντα των μονο­πω­λί­ων και του κεφα­λαί­ου. Γι’ αυτό χαι­ρε­τί­ζου­με και την από­φα­ση του ΚΚΕ να μη συμ­με­τά­σχει στη συνε­δρί­α­ση του Ελλη­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου όπου δόθη­κε βήμα στον Ουκρα­νό πρω­θυ­πουρ­γό Ζελέν­σκι, αλλά και σε φασί­στες του τάγ­μα­τος Αζόφ.

Καταγ­γέλ­λου­με τις επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον απερ­γών, δημο­σιο­γρά­φων και μελών της ΚΕ του ΚΚΕ και του ΚΣ της ΚΝΕ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και η αξιο­πρέ­πειά τους είναι ένα παρά­δειγ­μα που ορθώ­νε­ται για τη μαχη­τι­κή ενα­ντί­ω­ση στον πόλε­μο. Είναι ένα παρά­δειγ­μα που θα πολ­λα­πλα­σια­στεί, επει­δή τα λόγια, οι θέσεις αρχών ενώ­νο­νται με πρά­ξεις και ενέργειες.

Κατα­δι­κά­ζου­με την κυβέρ­νη­ση της Ελλά­δας για αυτές τις κατα­σταλ­τι­κές πρα­κτι­κές. Όσον αφο­ρά τους κομ­μου­νι­στές που θα δικα­στούν για τις αντι­πο­λε­μι­κές τους δρά­σεις στις 15 Ιου­νί­ου, δηλώ­νου­με ότι θα είμα­στε στην ελλη­νι­κή πρε­σβεία εκεί­νη την ημέ­ρα εκφρά­ζο­ντας την αλλη­λεγ­γύη μας προς αυτούς και κατα­δι­κά­ζο­ντας την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση που φανε­ρώ­νει τον αντι­δρα­στι­κό, αντι­κομ­μου­νι­στι­κό και μιλι­τα­ρι­στι­κό της χαρακτήρα.

Προ­λε­τά­ριοι όλων των χωρών, ενω­θεί­τε!».

Σουδανικό ΚΚ

«Αγα­πη­τοί σύντροφοι,

Το Σου­δα­νι­κό ΚΚ κατα­δι­κά­ζει σθε­να­ρά την κατα­σταλ­τι­κή χρή­ση ωμής βίας από την Αστυ­νο­μία κατά των μαζι­κών δια­δη­λώ­σε­ων στις διά­φο­ρες ελλη­νι­κές πόλεις.

Το ΣΚΚ εγκρί­νει την προ­τει­νό­με­νη ανακοίνωση.

Φάτ­χι Ελφά­ντλ, γραμ­μα­τέ­ας Πληροφοριών».

ΚΚ Τουρκίας

«Αγα­πη­τοί σύντροφοι,

Με αγα­νά­κτη­ση πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με ότι η μαζι­κή απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη δέχτη­κε βίαιη επί­θε­ση από την Αστυ­νο­μία, με απο­τέ­λε­σμα την αδι­καιο­λό­γη­τη σύλ­λη­ψη 8 δια­δη­λω­τών, ανά­με­σά τους δύο μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ και ένα μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ. Από την επί­θε­ση αυτή τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά και νοση­λεύ­τη­κε στο νοσο­κο­μείο ένα από τα μέλη της ΚΕ.

Δεκά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν σε όλη την Ελλά­δα στις 6 Απρι­λί­ου, αντα­πο­κρι­νό­με­νοι στο κάλε­σμα του ΠΑΜΕ και άλλων μαζι­κών οργα­νώ­σε­ων. Η 24ωρη πανελ­λα­δι­κή απερ­γία ήταν μια απά­ντη­ση στην ακρί­βεια και στη στρα­τιω­τι­κή εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία ως μέλος του ΝΑΤΟ. Η απερ­γία ήταν ένα σημα­ντι­κό βήμα για την κλι­μά­κω­ση της πάλης του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος. Γι’ αυτόν ακρι­βώς το λόγο, η αστι­κή τάξη της Ελλά­δας και οι πολι­τι­κοί της εκπρό­σω­ποι απο­φά­σι­σαν να επι­τε­θούν στην εργα­τι­κή τάξη και στο πρω­το­πό­ρο κόμ­μα της, το ΚΚΕ.

Οι εργα­ζό­με­νοι στην Ελλά­δα, όπως και οι εργα­ζό­με­νοι σε όλο τον κόσμο, υφί­στα­νται μια δια­δι­κα­σία φτω­χο­ποί­η­σης, ως απο­τέ­λε­σμα της κρί­σης που περ­νά­ει ο καπι­τα­λι­σμός. Οι αστοί φορ­τώ­νουν το βάρος αυτής της κρί­σης στους ώμους των εργα­ζο­μέ­νων. Είναι και­ρός οι εργα­ζό­με­νες μάζες να βάλουν τέλος σε αυτή την κατα­πί­ε­ση και να υψώ­σουν τη φωνή τους ενα­ντί­ον της. Αυτό ακρι­βώς κάνει η εργα­τι­κή τάξη στην Ελλάδα.

Από την άλλη, η σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία μετα­ξύ των αστι­κών τάξε­ων των δυτι­κών καπι­τα­λι­στι­κών δυνά­με­ων και του ρωσι­κού καπι­τα­λι­σμού έχει μια βαθύ­τε­ρη επί­δρα­ση στην προ­α­να­φερ­θεί­σα κρί­ση. Ο δυτι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός και το ΝΑΤΟ προ­σπα­θούν να την χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν ως ευκαι­ρία για να εδραιώ­σουν τη δύνα­μή τους και να ξεπε­ρά­σουν την κρί­ση ηγε­μο­νί­ας που περ­νά­ει ο ιμπε­ρια­λι­σμός τα τελευ­ταία χρόνια.

Ως μέρος αυτής της πολε­μι­κής μηχα­νής, η αντι­δρα­στι­κή ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση υπο­στη­ρί­ζει πλή­ρως τα σχέ­δια του ΝΑΤΟ στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και καθι­στά την Ελλά­δα μέρος αυτών των σχε­δί­ων. Αλλά οι εργα­ζό­με­νοι σε αυτή τη χώρα αντι­στέ­κο­νται ηρω­ι­κά σε αυτή την εξέλιξη.

Εξαι­τί­ας αυτής της πολύ­πλευ­ρης αντί­στα­σης, οι εργα­ζό­με­νοι στην Ελλά­δα και το ΚΚΕ ως πρω­το­πο­ρία τους έχουν γίνει στό­χος της κυβέρ­νη­σης. Όμως το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα δεν θα κάνει πίσω, όπως φάνη­κε και όταν ασκώ­ντας πίε­ση στην κυβέρ­νη­ση την επό­με­νη μέρα απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν οι 8 αγωνιστές».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο