Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: 10 χρόνια τον Παύλο δεν ξεχνάμε, τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε!

Με αφορ­μή τα 10 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα και τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση της ναζι­στι­κής — εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής σε κομ­μου­νι­στές και συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ στο Πέρα­μα, η ΚΝΕ οργα­νώ­νει μεγά­λη, πολύ­μορ­φη δρα­στη­ριό­τη­τα με τίτλο: «10 χρό­νια τον Παύ­λο δεν ξεχνά­με, τον φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεν­νά πολε­μά­με!».

Η δρα­στη­ριό­τη­τα περιλαμβάνει:

  • - Περιο­δεί­ες σε σχο­λεία, Πανε­πι­στή­μια, χώρους δου­λειάς, άθλη­σης και πολι­τι­σμού με την ανα­κοί­νω­ση της ΚΝΕ.
  • - Αντι­φα­σι­στι­κά τουρ­νουά ποδο­σφαί­ρου και μπά­σκετ σε όλη την Ελλάδα.
  • - Προ­βο­λές του ντο­κι­μα­ντέρ της ΚΝΕ με τίτλο: «Δεν ξεχνά­με…» 

Επί­σης θυμί­ζου­με ότι στις κεντρι­κές εκδη­λώ­σεις του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», στις 21, 22 και 23 Σεπτεμ­βρίου, στο Πάρ­κο Τρί­τση στο Ίλιον, η ΚΝΕ αφιε­ρώ­νει τη 2η μέρα, την Παρα­σκευή 22 Σεπτεμ­βρί­ου, στον αντι­φα­σι­στι­κό αγώ­να, με μεγά­λη συναυ­λία στο Μαθη­τι­κό Στέ­κι του Φεστιβάλ.

Συμ­με­τέ­χουν: Nada & Nesa (μαθη­τι­κό συγκρό­τη­μα από τους Αμπε­λό­κη­πους) Άρρω­στα χαμό­γε­λα, Miskin, Κίσ­σα γκρι, Ravious & Mas, Arcy, Rhyme Riot, Δημο­σθέ­νης, Dason, Raibo, Rebellion Connexion, KooZ & Totem, Brak & Dj Millman, Drugitiz, Frank the Zapper, Urban Pulse, Ζωγρά­φος & Ghetto Rock, Το Σφάλ­μα Full Band, Iezekil, Tiny Jackal & The Yellow Mary κ.ά.

Δεί­τε παρα­κά­τω σποτ για το αντι­φα­σι­στι­κό αφιέρωμα.

«Την Τετάρ­τη 18 Σεπτέμ­βρη του 2013 ο αντι­φα­σί­στας μου­σι­κός Παύ­λος Φύσ­σας (Killah P) δολο­φο­νή­θη­κε από τους φασί­στες της ναζι­στι­κής — εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης “Χρυ­σή Αυγή” (ΧΑ) στο Κερα­τσί­νι με την προ­κλη­τι­κή ανο­χή της αστυ­νο­μί­ας. Είχε προη­γη­θεί η επί­θε­ση χρυ­σαυ­γι­τών σε κομ­μου­νι­στές εργά­τες στο Πέρα­μα, δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις σε μετα­νά­στες και Έλλη­νες εργάτες.

Πώς βρέθηκαν “ξαφνικά” ναζί δολοφόνοι στην Ελλάδα το 2013;

 

 

Βρι­σκό­μα­στε στα χρό­νια της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μι­κής κρί­σης που η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, οι κυβερ­νή­σεις και τα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος χτυ­πού­σαν διαρ­κώς τα δικαιώ­μα­τα των εργαζομένων.

Γι’ αυτό και έπρε­πε ταυ­τό­χρο­να να κατα­φέ­ρουν να κατα­στεί­λουν και να χει­ρα­γω­γή­σουν την οργή και την αγα­νά­κτη­ση του λαού για την πολι­τι­κή τους. Οι ναζί της Χρυ­σής Αυγής απο­δεί­χθη­καν χρή­σι­μος βοη­θός τους, γι’ αυτό και ανα­δεί­χθη­καν μέσα στη “δημο­κρα­τία” τους…», σημειώ­νει μετα­ξύ άλλων η ΚΝΕ στην ανα­κοί­νω­σή της.

Δια­βά­στε εδώ ολό­κλη­ρη την ανακοίνωση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο