Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΥΠΡΟΥ: Έξω οι βάσεις, έξω το ΝΑΤΟ

Οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές μεθο­δεύ­σεις και επι­θέ­σεις εντεί­νο­νται. Η γενο­κτο­νία του παλαι­στι­νια­κού λαού δεν έχει τελειω­μό, ενώ το αιμα­το­κύ­λι­σμα και στην Υεμέ­νη συνε­χί­ζε­ται. Το νησί μας εμπλέ­κε­ται σε αυτή τη δίνη, με τις βρε­τα­νι­κές βάσεις να αξιο­ποιού­νται εκ νέου ως ορμη­τή­ριο κατά των λαών και άλλη μια αστι­κή κυβέρ­νη­ση της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας να είναι συνέ­νο­χη. Ως Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία Κύπρου, δεν θα μπο­ρού­σα­με παρά να συνε­χί­σου­με την πάλη για απε­μπλο­κή της ημι­κα­τε­χό­με­νης πατρί­δας μας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχεδιασμούς.

Με αυτή την πυξί­δα διορ­γα­νώ­νου­με το Σάβ­βα­το 10 Φλε­βά­ρη στις 10:00 το πρωί πορεία δια­μαρ­τυ­ρί­ας προς την Υπά­τη Αρμο­στεία του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου στην Λευ­κω­σία, για να βρο­ντο­φω­νά­ξου­με να φύγουν οι βάσεις του θανά­του από τον τόπο μας και όλοι οι ξένοι στρατοί.

Απαι­τού­με, να στα­μα­τή­σει άμε­σα η εμπλο­κή του νησιού μας στη σφα­γή στην Γάζα και στις επεμ­βά­σεις της ΕΕ — ΝΑΤΟ στην περιο­χή. Επι­ση­μαί­νου­με ότι, πρώ­τοι εμείς είχα­με ανα­κι­νή­σει το ζήτη­μα της χρή­σης των βρε­τα­νι­κών βάσε­ων, τόσο για συν­δρο­μή στα κατο­χι­κά εγκλή­μα­τα του Ισρα­ήλ, όσο και για τα αερο­πο­ρι­κά χτυ­πή­μα­τα στην Υεμέ­νη για λογα­ρια­σμό του ΝΑΤΟ.

Οι βρε­τα­νι­κές βάσεις απο­τε­λούν μία­σμα για τον τόπο μας. Δια­χρο­νι­κά υπήρ­ξαν ορμη­τή­ριο αιμα­το­κυ­λί­σμα­τος λαών, αλλά και κέντρο παρα­κο­λού­θη­σης και κατα­σκο­πεί­ας στην υπη­ρε­σία των ιμπε­ρια­λι­στι­κών εγκλη­μά­των. Για αυτό, είναι επι­τέ­λους και­ρός να επα­νέλ­θει στο προ­σκή­νιο και η πάλη ενά­ντια στις βρε­τα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές βάσεις.

Ως ΚΠΚ παλεύ­ου­με για:

  • • Το κλεί­σι­μο όλων των βάσε­ων του θανά­του και την απο­χώ­ρη­ση όλων των ξένων στρατών.
  • • Την απε­μπλο­κή της χώρας μας από τη σφα­γή στην Παλαιστίνη.
  • • Τον τερ­μα­τι­σμό του μακε­λειού στη Γάζα και την ανα­γνώ­ρι­ση ανε­ξάρ­τη­του παλαι­στι­νια­κού κράτους.
  • • Τον τερ­μα­τι­σμό της πολύ­χρο­νης αιμα­το­βαμ­μέ­νης επί­θε­σης ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ-Βρε­τα­νί­ας-Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας κατά του λαού της Υεμέ­νης με πρό­σχη­μα αυτή τη φορά τους Χούθι.
  • • Απε­γκλω­βι­σμό της χώρας μας από κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κό οργα­νι­σμό περι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Το Σάβ­βα­το 10 Φλε­βά­ρη λοι­πόν, καλού­με όλους όσους μοι­ρά­ζο­νται τις ίδιες αγω­νί­ες με μας, όσους και όσες αντι­δρούν στη πλή­ρη ΝΑΤΟ­ποί­η­ση της Κύπρου, όλες και όλους που στη­ρί­ζουν την Ειρή­νη στον τόπο μας, να πορευ­τούν μαζί μας, προς την βρε­τα­νι­κή Υπά­τη Αρμο­στεία για να φωνά­ξου­με “Έξω οι βάσεις, έξω το ΝΑΤΟ”.

“Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία Κύπρου” – Ένα ώρι­μο τέκνο της ανάγκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο