Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κομμουνιστικό Κόμμα Αρμενίας: Ζητά την άμεση κατάπαυση του πυρός, καταδικάζει κάθε ξένη επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας

Με ανα­κοί­νω­ση του, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Αρμε­νί­ας ζητά την άμε­ση κατά­παυ­ση των εχθρο­πρα­ξιών μετα­ξύ Αρμε­νί­ας και Αζερ­μπαϊ­τζάν και κατα­δι­κά­ζει κάθε ξένη επέμ­βα­ση στα εσω­τε­ρι­κά της χώρας.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση, το ΚΚ Αρμε­νί­ας κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα την επί­θε­ση των Αζέ­ρι­κων στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και των Τούρ­κων υπο­στη­ρι­κτών τους στην περιο­χή του Αρτσάκ (Ναγκόρ­νο-Καρα­μπάχ).

«Ανη­συ­χού­με ιδιαί­τε­ρα για τις επι­βε­βαιω­μέ­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με την στρα­το­λό­γη­ση, τους τελευ­ταί­ους μήνες, μισθο­φό­ρων τζι­χα­ντι­στών που στέλ­νο­νται στο Αζερ­μπαϊ­τζάν προ­κει­μέ­νου να συν­δρά­μουν τις τακτι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις των Αζέ­ρων στην σχε­δια­ζό­με­νη εισβο­λή τους στο Αρτσάκ. Καλού­με τα Ηνω­μέ­να Έθνη να διε­ρευ­νή­σουν διε­ξο­δι­κά αυτά τα περι­στα­τι­κά και να παρο­τρύ­νουν την Τουρ­κι­κή κυβέν­ρη­ση να απέ­χει από τέτοιες πρα­κτι­κές. Όλες αυτές οι μισθο­φο­ρι­κές δυνά­μεις πρέ­πει αμέ­σως να δια­λυ­θούν και να επα­να­πα­τρι­στούν στις χώρες στις οποί­ες προ­ήλ­θαν», ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων το ανακοινωθέν.

Το ΚΚ Αρμε­νί­ας κατα­δι­κά­ζει τις απει­λές που εκτό­ξευ­σε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν ενά­ντια στην Αρμε­νία, ενώ ταυ­τό­χρο­να καλεί τον αρμέ­νι­κο λαό να δεί­ξει την απαι­τού­με­νη ηρε­μία και πει­θαρ­χία, απο­φεύ­γο­ντας εκδη­λώ­σεις υπερ­θνι­κι­σμού και εθνο-σεχτα­ρι­στι­κής υστερίας.

Στην ανα­κοί­νω­ση του, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα καλεί «όλους τους ανθρώ­πους αγα­πούν την ειρή­νη σε όλο τον κόσμο, όπως επί­σης και τις αρι­στε­ρές και προ­ο­δευ­τι­κές δυνά­μεις παγκο­σμί­ως, να στη­ρί­ξουν την ειρή­νη και να κατα­δι­κά­ζουν κάθε στρα­τιω­τι­κή επί­θε­ση σε αμά­χους στο Αρτσάχ και τις συνο­ρια­κές περιο­χές της Αρμενίας».

Στο ίδιο πλαί­σιο, το ΚΚ Αρμε­νί­ας καλεί την Ρωσι­κή προ­ε­δρία και προ­σω­πι­κά τον πρό­ε­δρο Πού­τιν να κάνει χρή­ση της επιρ­ρο­ής του προ­κει­μέ­νου να δωθεί τέλος στην δια­μά­χη που έχει ξεσπά­σει μετα­ξύ Αζερ­μπαϊ­τζάν και Αρμενίας.

Στο τέλος της ανα­κοί­νω­σης, το ΚΚ Αρμε­νί­ας ανα­φέ­ρει πως κατα­δι­κά­ζει κατη­γο­ρη­μα­τι­κά κάθε ξένη επέμ­βα­ση στα εσω­τε­ρι­κά ζητή­μα­τα της Αρμε­νί­ας και κάθε προ­σπά­θεια που επι­χει­ρεί να παρα­βιά­σει τα σύνο­ρα και την στα­θε­ρό­τη­τα στη χώρα.

idcommunism.com

Ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για την ένο­πλη σύγκρου­ση Αρμε­νί­ας – Αζερμπαϊτζάν

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο