Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κομμουνιστικό Κόμμα Ισραήλ: Καταγγέλει την επιθετικότητα Τραμπ-Νετανιάχου απέναντι στην Συρία

Την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα των κυβερ­νή­σε­ων ΗΠΑ και Ισρα­ήλ απέ­να­ντι στην Συρία και ευρύ­τε­ρα στη Μέση Ανα­το­λή κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα του Ισραήλ. 

Όπως ανα­φέ­ρει στην ανα­κοί­νω­ση του το ΚΚ Ισρα­ήλ, οι τρο­μο­κρα­τι­κές οργα­νώ­σεις στη Μέση Ανα­το­λή απο­τέ­λε­σαν εργα­λείο της πολι­τι­κής των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών και των συμ­μά­χων τους, όπως έγι­νε και στην περί­πτω­ση της Συρί­ας. Ο τρο­μο­κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός που δημιουρ­γή­θη­κε στην Συρία, ανα­φέ­ρει το ΚΚ Ισρα­ήλ, έγι­νε με την στή­ρι­ξη των ΗΠΑ και των συμ­μα­χι­κών τους δυνά­με­ων στην περιο­χή, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Ισραήλ.

Κατα­δι­κά­ζο­ντας την φιλο­πό­λε­μη επι­θε­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης Νετα­νιά­χου απέ­να­ντι στην Συρία, η ανα­κοί­νω­ση υπεν­θυ­μί­ζει τα πρό­σφα­τα εγκλή­μα­τα της ισραη­λι­νής ηγε­σί­ας ενά­ντια στους παλαι­στί­νιους δια­δη­λω­τές στα σύνο­ρα με τη Γάζα και καλεί το λαό της χώρας σε ξεση­κω­μό ενά­ντια στην- ακρο­δε­ξιά, όπως την χαρα­κτη­ρί­ζει- κυβέρνηση.

Το ΚΚ Ισρα­ήλ σημειώ­νει ότι οι κατη­γο­ρί­ες για “χρή­ση χημι­κών” από την συρια­κή κυβέρ­νη­ση έχουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί και στο παρελ­θόν για να “δικαιο­λο­γή­σουν” στρα­τιω­τι­κές επεμ­βά­σεις, όπως στο Ιράκ και τη Λιβύη, έχο­ντας απο­δει­χθεί ψευδείς. 

Η ανα­κοί­νω­ση κάνει σαφή την πρό­θε­ση του Κόμ­μα­τος να συνε­χί­σει τον αγώ­να για την απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση της Μέσης Ανα­το­λής από χημι­κά και πυρη­νι­κά όπλα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων αυτών που κατέ­χει το Ισρα­ήλ. Απευ­θύ­νει κάλε­σμα σε όλες τις φιλει­ρη­νι­κές δυνά­μεις της χώρας και της περιο­χής να εντεί­νουν την πάλη ενά­ντια στα πολε­μι­κά σχέ­δια που απο­τε­λούν μεγά­λο κίν­δυ­νο τόσο τη Μέση Ανα­το­λή αλλά και ευρύ­τε­ρα την ανθρωπότητα. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο