Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας: «Πληρωμένη» απάντηση στον Πάπα Φραγκίσκο περί κοινοκτημοσύνης

«Πλη­ρω­μέ­νη» απά­ντη­ση στον Πάπα Φρα­γκί­σκο έδω­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ιτα­λί­ας (Partito Comunista) ανα­φο­ρι­κά με δηλώ­σεις του προ­κα­θή­με­νου της Καθο­λι­κής Εκκλη­σί­ας περί… «κοι­νο­κτη­μο­σύ­νης». Στο κυρια­κά­τι­κο κήρυγ­μα του στην εκκλη­σία του Αγί­ου Πνεύ­μα­τος ο Πάπας ανα­φέρ­θη­κε μετα­ξύ άλλων στο ιδα­νι­κό της «κοι­νής ιδιο­κτη­σί­ας» για το οποίο είπε πως πρό­κει­ται για «χρι­στια­νι­κή — και όχι κομ­μου­νι­στι­κή — χειρονομία».

Σε σχό­λιο του το ΚΚ Ιτα­λί­ας χαρα­κτή­ρι­σε «υπο­κρι­τι­κά» τα λόγια του Φρα­γκί­σκου, τονί­ζο­ντας τα εξής:

Η υπο­κρι­σία του Πάπα

«Ο Πάπας δήλω­σε ότι η κοι­νο­κτη­μο­σύ­νη απο­τε­λεί χρι­στια­νι­κή χει­ρο­νο­μία και όχι κομ­μου­νι­στι­κή, κάτι που σημαί­νει ότι η Καθο­λι­κή Εκκλη­σία δεν έχει κάνει τίπο­τα χρι­στια­νι­κό καθ’ όλη την διάρ­κεια της ύπαρ­ξής της, περιο­ρι­ζό­με­νη μόνο στο να κηρύτ­τει την περί­φη­μη χρι­στια­νι­κή φιλαν­θρω­πία χωρίς ποτέ να την πραγ­μα­το­ποιεί επί της ουσίας.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η Καθο­λι­κή Εκκλη­σία στην Ιτα­λία, όπως και στο εξω­τε­ρι­κό, απο­λαμ­βά­νει πολ­λές φορο­α­παλ­λα­γές και, ανά­με­σα σε ακί­νη­τα και άλλα αγα­θά, δια­θέ­τει μια περιου­σία σχε­δόν 11 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ και επι­πλέ­ον όλα όσα έχει στην ιδιο­κτη­σία της εντός του Ιτα­λι­κού κρά­τους εκπί­πτουν της φορο­λο­γί­ας ακι­νή­των και άλλων κρα­τι­κών φόρων…

https://www.facebook.com/ilpartitocomunista/posts/4535278933173282

Στο πέρα­σμα των χρό­νων, η Τρά­πε­ζα του Βατι­κα­νού έχει γίνει το επί­κε­ντρο πολ­λών σκαν­δά­λων, οικο­νο­μι­κών και μη, όπως μετα­ξύ άλλων το «Σκάν­δα­λο Σιντό­να», το κράχ της Τρά­πε­ζας Ambrosiano, οι στε­νές σχέ­σεις με την Κόζα Νόστρα και ακό­μη με την Στοά P2 του Λίτσιο Τζέλι.

Παρ’ όλα αυτά, ο τωρι­νός Πάπας συνε­χί­ζει να γεμί­ζει το στό­μα του με όμορ­φα λόγια — απο­δε­χτά κάποιες φορές — αλλά συνε­χί­ζει να καλύ­πτει ένα σύστη­μα που για πάνω από 2000 χρό­νια κάνει το αντί­θε­το απ’ αυτά που λέει, λει­τουρ­γώ­ντας ως μεγα­λο­βιο­μή­χα­νος που συνε­χί­ζει να κερ­δο­σκο­πεί, μαζί με κάποια πρό­σω­πα, εις βάρος όλης της κοινωνίας.

Επο­μέ­νως, ΌΧΙ αγα­πη­τέ Πάπα, η κοι­νο­κτη­μο­σύ­νη δεν είναι σε καμία περί­πτω­ση χρι­στια­νι­κή χει­ρο­νο­μία, ειδάλ­λως θα το είχες κάνει και δεν θα υπο­στή­ρι­ζες δια­χρο­νι­κά τις χει­ρό­τε­ρες αντι­δρα­στι­κές κυβερ­νή­σεις που έχουν κατα­στρέ­ψει ολό­κλη­ρους λαούς».

Πηγή: In Defense of Communism

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο