Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κομ. Επιτροπή Οργανώσεων Εξωτερικού του ΚΚΕ: Στην ΕΕ της βαρβαρότητας να στείλουμε το κατάλληλο μήνυμα: Πιο δυνατό ΚΚΕ, πιο μαζικοί αγώνες αντεπίθεσης για το δίκιο των λαών!

«Το ΚΚΕ καλεί τους χιλιά­δες Έλλη­νες που ζουν, δου­λεύ­ουν και σπου­δά­ζουν στο εξω­τε­ρι­κό να δώσου­με μαζί τη μάχη των ευρω­ε­κλο­γών! Η πεί­ρα και οι αγώ­νες των Ελλή­νων που ζουν, εργά­ζο­νται και σπου­δά­ζουν στο εξω­τε­ρι­κό είναι πολύ­τι­μη δύνα­μη κρού­σης στην αντε­πί­θε­ση για το δίκιο των λαών, απέ­να­ντι στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της ΕΕ και όλων των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων και κομ­μά­των που υπη­ρε­τούν το μεγά­λο κεφά­λαιο και τσα­κί­ζουν τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα! Κάθε πλευ­ρά της ζωής των Ελλή­νων μετα­να­στών, είτε ζουν σε χώρα της ΕΕ είτε όχι, δίνει κι από έναν επι­πλέ­ον λόγο για να ενι­σχύ­σουν και με την ψήφο τους το ΚΚΕ, ακό­μα κι αν δεν συμ­φω­νούν σε όλα μαζί του», επι­ση­μαί­νει στο κάλε­σμά της η Κομ­μα­τι­κή Επι­τρο­πή Οργα­νώ­σε­ων Εξω­τε­ρι­κού του ΚΚΕ.

Στο 4σέλιδό της σημειώ­νει ακό­μα πως «η ισχυ­ρο­ποί­η­ση του ΚΚΕ με κάθε τρό­πο, με χιλιά­δες ψήφους Ελλή­νων του εξω­τε­ρι­κού είναι όρος για να τεθεί μαχη­τι­κά στο προ­σκή­νιο η απαί­τη­ση ικα­νο­ποί­η­σης των λαϊ­κών ανα­γκών. Στον αντί­πο­δα της λογι­κής των μειω­μέ­νων απαι­τή­σε­ων, που υπο­σκά­πτει τους αγώ­νες και τις διεκ­δι­κή­σεις των μετα­να­στών τόσο απέ­να­ντι στην ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, όσο και απέ­να­ντι στις κυβερ­νή­σεις των χωρών όπου διαμένουν».

Ανα­λυ­τι­κά η ανα­κοί­νω­ση — κάλε­σμα για τις ευρωεκλογές:

«Το ΚΚΕ καλεί τους χιλιά­δες Έλλη­νες που ζουν, δου­λεύ­ουν και σπου­δά­ζουν στο εξω­τε­ρι­κό να δώσου­με μαζί τη μάχη των ευρω­ε­κλο­γών! Η πεί­ρα και οι αγώ­νες των Ελλή­νων που ζουν, εργά­ζο­νται και σπου­δά­ζουν στο εξω­τε­ρι­κό είναι πολύ­τι­μη δύνα­μη κρού­σης στην αντε­πί­θε­ση για το δίκιο των λαών, απέ­να­ντι στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της ΕΕ και όλων των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων και κομ­μά­των που υπη­ρε­τούν το μεγά­λο κεφά­λαιο και τσα­κί­ζουν τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα! Κάθε πλευ­ρά της ζωής των Ελλή­νων μετα­να­στών, είτε ζουν σε χώρα της ΕΕ είτε όχι, δίνει κι από έναν επι­πλέ­ον λόγο για να ενι­σχύ­σουν και με την ψήφο τους το ΚΚΕ, ακό­μα κι αν δεν συμ­φω­νούν σε όλα μαζί του.

Το δια­κύ­βευ­μα των ευρω­ε­κλο­γών για τους Έλλη­νες του εξω­τε­ρι­κού είναι ξεκάθαρο:

Θα δώσου­με τη συγκα­τά­θε­σή μας και θα επι­κρο­τή­σου­με αυτή την αδιέ­ξο­δη πορεία, για την οποία η ΕΕ και οι διά­φο­ρες αστι­κές κυβερ­νή­σεις, όπως και η ελλη­νι­κή, είναι απο­λύ­τως συνυ­πεύ­θυ­νες ή θα στεί­λου­με ένα ηχη­ρό μήνυ­μα κατα­δί­κης, δηλώ­νο­ντας ότι οι λαοί είναι απο­φα­σι­σμέ­νοι να διεκ­δι­κή­σουν έναν άλλο δρό­μο ανά­πτυ­ξης που θα βάζει μπρο­στά τις δικές τους σύγ­χρο­νες ανά­γκες και όχι τα κέρ­δη των λίγων;

Θα ενι­σχυ­θούν αυτοί που νυχθη­με­ρόν παρα­μυ­θιά­ζουν ότι μόνο στην Ελλά­δα υπάρ­χουν λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα, αθω­ώ­νο­ντας τον πυρή­να της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής της κυβέρ­νη­σης της Ν∆ που και οι ίδιοι στη­ρί­ζουν και εφαρ­μό­ζε­ται σε όλη την ΕΕ, οδη­γώ­ντας και στις χώρες που ζού­με στην ακρί­βεια σε τρό­φι­μα και ενοί­κια, στο υψη­λό κόστος ζωής, στην ανα­σφά­λεια, στην πολε­μι­κή εμπλο­κή, το “κρά­τος δικαί­ου” ανά­λο­γων σκαν­δά­λων και των λόμπι της ΕΕ; Ή θα ενι­σχυ­θεί απο­φα­σι­στι­κά το ΚΚΕ, για να κατα­δι­κα­στεί η πολι­τι­κή τους και να δυνα­μώ­σει η προ­σπά­θεια για την οργά­νω­ση της πάλης τους, στο πλαί­σιο του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος σε κάθε χώρα, για την αγω­νι­στι­κή διεκ­δί­κη­ση της ικα­νο­ποί­η­σης των ανα­γκών τους;

Θα ενι­σχυ­θούν αυτοί που ευθύ­νο­νται για την κατά­στα­ση που ώθη­σε ή και κρα­τά στο εξω­τε­ρι­κό τους Έλλη­νες μετα­νά­στες, αυτοί που συνε­χί­ζουν να απα­ξιώ­νουν, να υπο­νο­μεύ­ουν και να ιδιω­τι­κο­ποιούν την ελλη­νό­γλωσ­ση εκπαί­δευ­ση; Ή θα ενι­σχυ­θεί το ΚΚΕ που βρί­σκε­ται στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να για τις ανά­γκες των Ελλή­νων μετα­να­στών, για την ουσια­στι­κή στή­ρι­ξη και ανα­βάθ­μι­ση της ελλη­νό­γλωσ­σης εκπαί­δευ­σης των παι­διών τους, που από την πρώ­τη στιγ­μή απο­κά­λυ­ψε τις επι­κίν­δυ­νες αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές στον τρό­πο διε­νέρ­γειας των εκλο­γών που πέρα­σε η κυβέρ­νη­ση της Ν∆ με την επί της ουσί­ας στή­ρι­ξη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ;

Η ισχυ­ρο­ποί­η­ση του ΚΚΕ με κάθε τρό­πο, με χιλιά­δες ψήφους Ελλή­νων του εξω­τε­ρι­κού είναι όρος για να τεθεί μαχη­τι­κά στο προ­σκή­νιο η απαί­τη­ση ικα­νο­ποί­η­σης των λαϊ­κών ανα­γκών. Στον αντί­πο­δα της λογι­κής των μειω­μέ­νων απαι­τή­σε­ων, που υπο­σκά­πτει τους αγώ­νες και τις διεκ­δι­κή­σεις των μετα­να­στών τόσο απέ­να­ντι στην ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, όσο και απέ­να­ντι στις κυβερ­νή­σεις των χωρών όπου διαμένουν.

Να δυναμώσει
η αγωνιστική συμπόρευση
με το ΚΚΕ, στις κάλπες
και τους δρόμους της διεκδίκησης!

Όλα τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα που βασα­νί­ζουν τους λαούς της Ευρώ­πης και όλου του κόσμου, μαζί και τους Έλλη­νες μετα­νά­στες σε όποια χώρα κι αν ζουν, δεν έχουν “πέσει από τον ουρανό”.

 • Με την ευρω­παϊ­κή οικο­νο­μία στην περι­δί­νη­ση της ύφε­σης και την απει­λή μιας νέας μεγά­λης οικο­νο­μι­κής κρί­σης να προ­βάλ­λει όλο και πιο καθαρά.
 • Με τα τύμπα­να ενός γενι­κευ­μέ­νου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου να ηχούν όλο και πιο δυνα­τά και να βαθαί­νει η οικο­νο­μι­κή, πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή εμπλο­κή της Ελλά­δας, όπως και των χωρών όπου ζουν οι Έλλη­νες μετα­νά­στες, στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και στη Μέση Ανα­το­λή, με επί­κε­ντρο τη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού από το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, με τις πλά­τες των ΗΠΑ και της ΕΕ.
 • Με την ΕΕ και τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις να σχε­διά­ζουν την ενί­σχυ­ση του οπλο­στα­σί­ου τους και τους λαούς να καλού­νται να πλη­ρώ­σουν τους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς, με το τίμη­μα να μην είναι μόνο οικο­νο­μι­κό, αλλά ίσως πολύ πιο βαρύ.
 • Με την τερά­στια ακρί­βεια να τσα­κί­ζει το λαϊ­κό εισό­δη­μα, για να τρο­φο­δο­τεί­ται η ευρω­παϊ­κή οικο­νο­μία του πολέ­μου, να ρέει πακτω­λός δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων για να προ­ω­θού­νται τα “πρά­σι­να” και “έξυ­πνα” επεν­δυ­τι­κά σχέ­δια των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και να δια­φυ­λάσ­σε­ται η αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και η κερ­δο­φο­ρία τους.

 

Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να υπερασπιστεί
τα συμφέροντα των Ελλήνων μεταναστών

Οι ευρω­βου­λευ­τές των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ (που πλέ­ον έχουν δια­σκορ­πι­στεί και στη “Νέα Αρι­στε­ρά” και άλλα κόμ­μα­τα) έχουν ψηφί­σει ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ σε πάνω από το 70% των ψηφο­φο­ριών στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο! Από κοντά και το ντε­μέκ “αντι­συ­στη­μι­κό” ακρο­δε­ξιό μόρ­φω­μα της Ελλη­νι­κής Λύσης. Μετα­ξύ άλλων, όλοι τους:

 • Ψήφι­σαν από κοι­νού να θεσμο­θε­τη­θεί και επί­ση­μα η ζωή με τα “ελά­χι­στα”, με γνώ­μο­να τη δια­φύ­λα­ξη της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και της παρα­γω­γι­κό­τη­τας του κεφαλαίου.
 • Στή­ρι­ξαν στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο τον πόλεμο,τις πολε­μι­κές δαπά­νες για τη συνέ­χι­ση και κλι­μά­κω­σή του.
 • Υπερ­ψή­φι­σαν την Έκθε­ση του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου το 2021 για τον σιδη­ρό­δρο­μο, όπου κωδι­κο­ποιεί­ται η πολι­τι­κή κόστους — οφέ­λους στα ζητή­μα­τα ασφά­λειας, απε­λευ­θέ­ρω­σης και ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των σιδη­ρο­δρό­μων που υλο­ποιούν εδώ και χρό­νια οι κυβερ­νή­σεις τους και οδή­γη­σαν στο έγκλη­μα των Τεμπών.
 • Μετά το ξέσπα­σμα του “Qatar-Gate”, υπερ­ψή­φι­σαν το ψήφι­σμα που χαρα­κτη­ρί­ζει τα λόμπι “ζωτι­κό στοι­χείο της ευρω­παϊ­κής δημοκρατίας”.
 • Υπερ­ψή­φι­σαν τις αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές στην πολι­τι­κή προ­στα­σία μέσα από τον μηχα­νι­σμό RescEU, που διαιω­νί­ζει τις τερά­στιες ελλεί­ψεις και περι­κο­πές, με τα γνω­στά τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα σε κάθε μεγά­λη φυσι­κή καταστροφή.

Κι ο κατά­λο­γος δεν έχει τελειωμό…

Μαζί τους ψήφι­ζαν τα ίδια και οι ευρω­βου­λευ­τές των κομ­μά­των που απαρ­τί­ζουν τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις και αντι­πο­λι­τεύ­σεις στις χώρες της ΕΕ όπου ζουν Έλλη­νες μετανάστες.

Η ταύ­τι­σή τους αυτή απο­κα­λύ­πτει τη βάση της στρα­τη­γι­κής της ΕΕ και του κοι­νού αντι­λαϊ­κού προ­γράμ­μα­τος των αστι­κών κομ­μά­των: Την καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη, τη θωρά­κι­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και της κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Απέναντι στο αντιλαϊκό μέτωπο υπάρχει
ο δρόμος της ενίσχυσης της λαϊκής διεκδίκησης,
με τις σύγχρονες ανάγκες μας
στην προμετωπίδα των αγώνων!

Από τις ευρω­ε­κλο­γές του 2019 μέχρι σήμερα,σε πολ­λές χώρες ανα­πτύ­χθη­καν μεγά­λες εργα­τι­κές — αγρο­τι­κές λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις σε σύγκρου­ση με την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της ΕΕ και των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, φιλε­λεύ­θε­ρων και σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών, με τη σύμπρα­ξη και ακρο­δε­ξιών κομμάτων.

Οι Έλλη­νες που ζουν, εργά­ζο­νται και σπου­δά­ζουν στο εξω­τε­ρι­κό, έδω­σαν τη μάχη μαζί με τους άλλους εργα­ζό­με­νους, τους άλλους μετα­νά­στες. Αυτή η πάλη πρέ­πει να συνε­χι­στεί και να δυνα­μώ­σει! Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στις διά­φο­ρες χώρες δίνουν όλες τους τις δυνά­μεις, δου­λεύ­ο­ντας δρα­στή­ρια στο κίνη­μα, πρώ­τα και κύρια μέσα στα συν­δι­κά­τα, στους χώρους δου­λειάς, στις σχο­λές, στον τόπο κατοι­κί­ας, ώστε να δια­μορ­φώ­νο­νται εστί­ες αντί­στα­σης στην αντι­λαϊ­κή πολιτική.

Η σπί­θα αυτή μπο­ρεί και πρέ­πει να δυνα­μώ­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο! Να απο­τε­λέ­σει θρυαλ­λί­δα για σημα­ντι­κές εξε­λί­ξεις στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα σε κάθε χώρα!

Πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ
για την αντεπίθεση των λαών
ενάντια σε ΕΕ — ΝΑΤΟ, κεφάλαιο
και αστικές κυβερνήσεις

Σήμε­ρα, που ένα μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα των λαών της ΕΕ συνει­δη­το­ποιεί τον ρόλο της και των κυβερ­νή­σε­ών τους στην επι­δεί­νω­ση του βιο­τι­κού επι­πέ­δου, στον πόλε­μο, στην κατα­στο­λή, στον αυταρ­χι­σμό, η απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές δεν θα έχει αντί­κτυ­πο μόνο στην Ελλά­δα! Θα είναι το πιο ισχυ­ρό μήνυ­μα αντί­στα­σης για τους λαούς της Ευρώ­πης και όλου του κόσμου! Γι΄ αυτό η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ δεν αφο­ρά μόνο τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα και τον αγώ­να μέσα στην Ελλά­δα. Αφο­ρά και τον συντο­νι­σμό, την κοι­νή δρά­ση των κινη­μά­των σε πανευ­ρω­παϊ­κό επίπεδο.

Με ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ, με χιλιά­δες ψήφους Ελλή­νων του εξω­τε­ρι­κού με κάθε τρό­πο, το ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης της κυρί­αρ­χης πολι­τι­κής μπο­ρεί να γίνει πιο ισχυ­ρό και στις χώρες όπου ζουν και εργά­ζο­νται οι Έλλη­νες μετανάστες.

Οι κομ­μου­νι­στές ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ θα είναι η φωνή και η δύνα­μη του αγώ­να και του δίκιου των λαών όλης της Ευρώ­πης ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της ΕΕ και των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων όλων των αποχρώσεων.

Σπάμε τα δεσμά της ΕΕ!
Για την Ελλάδα και την Ευρώπη
του Σοσιαλισμού,
την Ευρώπη των εργατών,
των αγροτών, των λαών!

Η ΕΕ είναι συμ­μα­χία των μονο­πω­λί­ων, δια­κρα­τι­κή ιμπε­ρια­λι­στι­κή ένω­ση, αντί­πα­λος των λαών και δεν μπο­ρεί να αλλά­ξει προς όφε­λός τους! Γίνε­ται μόνο χει­ρό­τε­ρη! Η πεί­ρα των Ελλή­νων μετα­να­στών από τις διά­φο­ρες ευρω­παϊ­κές χώρες επι­βε­βαιώ­νει ότι:

 • Είναι παρα­μύ­θι ότι η ενιαία ευρω­ε­νω­σια­κή αγο­ρά και ο αντα­γω­νι­σμός μπο­ρούν δήθεν να φέρουν οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη για όλους, ευη­με­ρία, καλούς μισθούς στους εργα­ζο­μέ­νους, χαμη­λές τιμές για τα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατανάλωσης.
 • Η λεγό­με­νη πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη σημαί­νει πανά­κρι­βη Ενέρ­γεια για τον λαό, απα­ξί­ω­ση ενερ­γεια­κών πόρων, διεύ­ρυν­ση της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας και κατα­στρο­φή του περι­βάλ­λο­ντος προς όφε­λος των κερ­δών των “πρά­σι­νων” κολοσσών.
 • Κανέ­ναν δεν πεί­θει ότι η ΕΕ είναι αυτή που μπο­ρεί θα δια­σφα­λί­σει την ειρή­νη για τους λαούς της Ευρώ­πης, αφού ακρι­βώς το αντί­θε­το βλέ­που­με να συμβαίνει.
 • Το περί­φη­μο “κρά­τος δικαί­ου”, του οποί­ου η ΕΕ εμφα­νί­ζε­ται ως εγγυ­η­τής, είναι το σύγ­χρο­νο αστι­κό κρά­τος που μέσα από τη δρά­ση των μηχα­νι­σμών του οι λαοί βλέ­πουν να χάνο­νται κατα­κτή­σεις και δικαιώ­μα­τα, με την εξου­σία του κεφα­λαί­ου να γίνε­ται όλο και πιο επι­θε­τι­κή, πιο αυταρ­χι­κή και πιο άδικη.
 • Η συνέ­χι­ση της αντι­λαϊ­κής επί­θε­σης στους όρους δια­βί­ω­σης της εργα­τι­κής τάξης και των φτω­χών λαϊ­κών στρω­μά­των στη Βρε­τα­νία μετά το Brexit απέ­δει­ξε ότι είναι κρί­σι­μο οι λαοί να οργα­νώ­σουν την πάλη για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών τους, για την απο­δέ­σμευ­ση από την ΕΕ με την εξου­σία στα δικά τους χέρια, χωρίς να ενα­πο­θέ­τουν ελπί­δες για καλύ­τε­ρες μέρες στο απο­τέ­λε­σμα της δια­πά­λης μετα­ξύ αστι­κών δυνά­με­ων για το πώς θα προ­α­χθούν τα συμ­φέ­ρο­ντα των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

 

Μόνο με την αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ και την απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­σή του με κάθε τρό­πο στις ευρω­ε­κλο­γές μπο­ρεί σήμε­ρα να εκφρα­στεί η πραγ­μα­τι­κή κατα­δί­κη στην ΕΕ και την πολι­τι­κή των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων και των άλλων κομ­μά­των του κεφαλαίου!

Για­τί το ΚΚΕ ξεχω­ρί­ζει από τον σωρό των χει­ρο­κρο­τη­τών, των απο­λο­γη­τών και των τάχα “διορ­θω­τών” της ΕΕ, οργα­νώ­νο­ντας την πάλη ενά­ντια στη στρα­τη­γι­κή της.

Για­τί έχει στα­θε­ρό και ατα­λά­ντευ­το μέτω­πο με την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία, γνω­ρί­ζο­ντας ότι δεν μπο­ρούν να μεταρ­ρυθ­μι­στούν σε φιλο­λαϊ­κή κατεύ­θυν­ση, όπως δεν γίνε­ται να εξαν­θρω­πι­στεί και το βάρ­βα­ρο καπι­τα­λι­στι­κό σύστημα.

Για­τί προ­τάσ­σει την ανά­γκη μιας άλλης, σοσια­λι­στι­κής Ευρώ­πης και παλεύ­ει με όλες του τις δυνά­μεις, και σε πανευ­ρω­παϊ­κό επί­πε­δο, στην κατεύ­θυν­ση της ρήξης και της ανα­τρο­πής και οι ευρω­ε­κλο­γές είναι ένας σταθ­μός αυτής της πάλης.

Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που παλεύει
για να σπάσουν τα δεσμά της χώρας από την ΕΕ,
με τους εργαζόμενους, τον λαό πραγματικά στην εξουσία,
με κοινωνική ιδιοκτησία στην οικονομία.

Η οργή να γίνει ορμή για νέους,
πιο μαχητικούς αγώνες,
με πραγματικό αντίκτυπο και στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό!

Η λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια, που δυνα­μώ­νει και μετα­ξύ των Ελλή­νων μετα­να­στών, θα πιά­σει τόπο μόνο αν συνα­ντη­θεί ακό­μα πιο μαζι­κά και απο­φα­σι­στι­κά με την πολι­τι­κή πρό­τα­ση του ΚΚΕ στους δρό­μους του αγώ­να και στις κάλ­πες, για να γίνει πραγ­μα­τι­κά επι­κίν­δυ­νη, απει­λη­τι­κή για αυτούς που τσα­κί­ζουν τις ζωές και τις ανά­γκες των πολ­λών, για τα κέρ­δη των λίγων.

Το σύν­θη­μα “Τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας” μπο­ρεί να εκφρά­σει ένα πλειο­ψη­φι­κό κοι­νω­νι­κό ρεύ­μα, με μπρο­στά­ρη­δες τους κομ­μου­νι­στές, που θα βάλει τέλος στον φαύ­λο κύκλο της ταξι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης, των πολέ­μων, σε όλα και όλους που “μαυ­ρί­ζουν” τη ζωή των λαών.

Οι Έλλη­νες μετα­νά­στες μπο­ρούν να έχουν τη δική τους, δια­κρι­τή και ουσια­στι­κή συμ­βο­λή σε αυτή την κατεύ­θυν­ση, με την απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ με κάθε τρό­πο στις ευρω­ε­κλο­γές, με τη μαζι­κή αγω­νι­στι­κή συμ­με­το­χή και δρά­ση τους στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα στις χώρες όπου ζουν, εργά­ζο­νται και σπουδάζουν.

Στην ΕΕ της βαρ­βα­ρό­τη­τας να στεί­λου­με το κατάλ­λη­λο μήνυ­μα: Πιο δυνα­τό ΚΚΕ, πιο μαζι­κοί αγώ­νες αντε­πί­θε­σης για το δίκιο των λαών!»

Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο