Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοντά σε συμφωνία εξαγοράς του Twitter από τον Έλον Μασκ

Στην τελι­κή ευθεία των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας με τον Έλον Μασκ, ο οποί­ος έχει κατα­θέ­σει πρό­τα­ση εξα­γο­ράς του, βρί­σκε­ται το Twitter, σύμ­φω­να με το Bloomberg.

Βάσει πηγών που επι­κα­λεί­ται το πρα­κτο­ρείο, η ιδιο­κτή­τρια εται­ρεία του μέσου κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης εργά­ζε­ται για την ορι­στι­κο­ποί­η­ση των όρων μιας συναλ­λα­γής και θα μπο­ρού­σε να κατα­λή­ξει σε συμ­φω­νία ακό­μη και εντός ολί­γων ωρών, εάν οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις εξε­λι­χθούν ομα­λά. Αδιευ­κρί­νι­στοι παρα­μέ­νουν επί του παρό­ντος οι όροι της συναλλαγής.

Στις αρχές Απρι­λί­ου, έγι­νε γνω­στό ότι ο Έλον Μασκ αγό­ρα­σε μερί­διο 9% στην Twitter, σύμ­φω­να με σχε­τι­κό έγγρα­φο που υπο­βλή­θη­κε στην αμε­ρι­κα­νι­κή Επι­τρο­πή Κεφα­λαια­γο­ράς (SEC).

Στις 14 Απρι­λί­ου, ο Μασκ ανα­κοί­νω­σε μια προ­σφο­ρά για την αγο­ρά της πλατ­φόρ­μας μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης για περί­που 43 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολάρια.

Μάλι­στα, ο Μασκ ανα­φέρ­θη­κε στην πιθα­νό­τη­τα για μια εχθρι­κή προ­σφο­ρά εξα­γο­ράς, με την οποία θα παρέ­καμ­πτε το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο του Twitter και θα έκα­νε την προ­σφο­ρά κατευ­θεί­αν στους μετό­χους. Από την πλευ­ρά του, το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο της Twitter υιο­θέ­τη­σε σχέ­διο περιο­ρι­σμέ­νης διάρ­κειας για τα δικαιώ­μα­τα των μετό­χων ώστε να προ­στα­τευ­τεί από την προ­σφο­ρά εξαγοράς.

Ο δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος έχει δεσμεύ­σεις από τη Morgan Stanley και άλλα χρη­μα­το­πι­στω­τι­κά ιδρύ­μα­τα, όπως δήλω­σε, σύμ­φω­να με έγγρα­φα που δημο­σιεύ­θη­καν από την Επι­τρο­πή Κεφα­λαια­γο­ράς των ΗΠΑ, αντι­κρού­ο­ντας τις φήμες ότι δεν είχε αρκε­τή ρευ­στό­τη­τα για να κλεί­σει τη συμφωνία.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο