Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοντά στους πυρόπληκτους το Σωματείο Εργαζομένων Ευαγγελισμού — Έμπρακτη συμπαράσταση και στους υγειονομικούς της περιοχής

Στα πλαί­σια αλλη­λεγ­γύ­ης στους πυρό­πλη­κτους, με πρω­το­βου­λία του Σωμα­τεί­ου, οι εργα­ζό­με­νοι του Ευαγ­γε­λι­σμού συγκέ­ντρω­σαν είδη άμε­σης ανά­γκης, τα οποία παρα­δό­θη­καν χτες Σάβ­βα­το 18 Αυγού­στου στο κέντρο αλλη­λεγ­γύ­ης που λει­τουρ­γεί με ευθύ­νη του Εργα­τι­κού Κέντρου Λαυ­ρί­ου Ανα­το­λι­κής Αττικής.

Είναι η πρώ­τη δόση. Τονί­ζε­ται ότι αυτά που παρα­δό­θη­καν, συγκε­ντρώ­θη­καν εν μέσω αδειών και δεν υπήρ­χε χρό­νος να μαζευ­τούν περισ­σό­τε­ρα. Θα υπάρ­ξει συνέ­χεια. Στην αντι­προ­σω­πεία του ΣΕΝΕ που την παρέ­δω­σε έκα­νε εντύ­πω­ση η οργα­νω­μέ­νη λει­τουρ­γία του κέντρου, ο όγκος της βοή­θειας που έχει κατα­φτά­σει, η προ­σέ­λευ­ση των πυρο­πα­θών και οι ειλι­κρι­νείς ευχα­ρι­στί­ες των.
Η προ­σπά­θεια πρέ­πει να συνε­χι­στεί. Η αλλη­λεγ­γύη είναι δύνα­μη αναντικατάστατη.

Σαν σωμα­τείο με ταξι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό πάντα είμα­στε δίπλα στον κόσμο που υπο­φέ­ρει και πέρα από την συγκέ­ντρω­ση ανα­γκαί­ων ειδών, ως δεύ­τε­ρη δόση, συνε­χί­ζου­με και με αιμο­δο­σία και συμ­με­το­χή σε κάθε αγω­νι­στι­κή διεκδίκηση.

euaggelismos

Η αντι­προ­σω­πεία του Σωμα­τεί­ου επι­σκέ­φτη­κε το Κέντρο Υγεί­ας Ν. Μάκρης και ενη­με­ρώ­θη­κε για τα σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα στη λει­τουρ­γία του, αλλά και για την ελλι­πή υγειο­νο­μι­κή κάλυ­ψη της ευρύ­τε­ρης περιο­χής. Ως κυριό­τε­ρα αναφέρθηκαν:

1. Η υπο­στε­λέ­χω­ση των Κ.Υ. που καλύ­πτουν δεκά­δες χιλιά­δες μόνι­μους κατοί­κους και το καλο­καί­ρι εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες. Οι ελλεί­ψεις φάνη­καν και από το γεγο­νός ότι παρά τους ισχυ­ρι­σμούς του υπουρ­γεί­ου υγεί­ας, ακό­μα και μετά τις πυρ­κα­γιές το προ­σω­πι­κό που απο­σπά­στη­κε από άλλα νοσο­κο­μεία να καλύ­ψει κενά, σαφέ­στα­τα και δεν επαρκεί.

2. Η έλλει­ψη οργα­νω­μέ­νου κρα­τι­κού νοσο­κο­μεί­ου στην ανα­το­λι­κή Αττική.

3. Ανα­δεί­χθη­κε η κρα­τι­κή ανε­πάρ­κεια σε περί­πτω­ση μεγά­λων κατα­στρο­φών (πυρ­κα­γιά, σει­σμός, πλημ­μύ­ρα) για την αντι­με­τώ­πι­ση των οποί­ων χρειά­ζε­ται οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο και έντα­ξη και των υγειο­νο­μι­κών σε αυτόν τον κεντρι­κό σχεδιασμό.

Υπο­σχε­θή­κα­με να συμπα­ρα­στα­θού­με έμπρα­κτα στους συνα­δέλ­φους υγειονομικούς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο