Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ: Τροπαιούχος η Σενεγάλη για πρώτη φορά στην ιστορία της

Στην τρί­τη της συμ­με­το­χή σε τελι­κό της διορ­γά­νω­σης, μετά το 2002 και το 2019, η Σενε­γά­λη κατέ­κτη­σε το Κόπα Άφρι­κα, επι­κρα­τώ­ντας με 4–2 της Αιγύ­πτου στα πέναλ­τι (0–0 η κανο­νι­κή διάρκεια).

(σσ. “Κύπελ­λο Εθνών Αφρι­κής” Coupe d’Afrique des NationsCAN είναι η σημα­ντι­κό­τε­ρη ποδο­σφαι­ρι­κή διορ­γά­νω­ση της Αφρι­κής, που διορ­γα­νώ­νε­ται από την Αφρι­κα­νι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ποδο­σφαί­ρου και διε­ξά­γε­ται κάθε δύο χρόνια).

Η Σενε­γά­λη εμφα­νί­στη­κε ανώ­τε­ρη στα πρώ­τα 45 λεπτά της κανο­νι­κής διάρ­κειας του αγώ­να κόντρα στην πολυ­νί­κη του θεσμού Αίγυ­πτο (επτά­κις πρω­τα­θλή­τρια Αφρι­κής), χάνο­ντας και μία μεγά­λη ευκαι­ρία να ανοί­ξει το σκορ με πέναλ­τι του Μανέ, που απέ­κρου­σε εντυ­πω­σια­κά ο Γκα­μπά­σκι. Η μονα­δι­κή φορά που η Αίγυ­πτος έφτα­σε με αξιώ­σεις στην αντί­πα­λη εστία ήταν στο 42ο λεπτό, όταν ο Σαλάχ σού­τα­ρε δυνα­τά και ο Μεντί πραγ­μα­το­ποί­η­σε σπου­δαία απόκρουση.

Στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο, η Σενε­γά­λη εξα­κο­λου­θού­σε να υπε­ρέ­χει στις λεπτο­μέ­ρειες του παι­χνι­διού, ωστό­σο οι καλές ευκαι­ρί­ες ανή­καν στην Αίγυ­πτο, η οποία ωστό­σο δεν κατά­φε­ρε να τις μετου­σιώ­σει σε γκολ, με απο­τέ­λε­σμα ο τελι­κός να οδη­γη­θεί στην παρά­τα­ση και ακο­λού­θως στα πέναλτι.

Εκεί, οι Σενε­γα­λέ­ζοι σκό­ρα­ραν με τους Κου­λι­μπα­λί, Ντια­λό, Ντιένγκ και Μανέ, ενώ οι Αιγύ­πτιοι είχαν δύο εύστο­χα πέναλ­τι με τους Ζίζο και Χαμντί. Έτσι τα «Λιο­ντά­ρια» επι­κρά­τη­σαν με 4–2 και κατέ­κτη­σαν για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία τους το βαρύ­τι­μο τρόπαιο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο