Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοπεγχάγη: Αρκετοί νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε εμπορικό κέντρο — Συνελήφθη 22χρονος Δανός ως ύποπτος

Πολ­λοί άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και τραυ­μα­τί­στη­καν σήμε­ρα το από­γευ­μα στην Κοπεγ­χά­γη, σε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα εμπο­ρι­κά κέντρα της Δανί­ας, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, η οποία έχει συλ­λά­βει έναν ύπο­πτο, έναν 22χρονο Δανό.

Ο νεα­ρός, που σύμ­φω­να με τους αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες ήταν οπλι­σμέ­νος με ένα αυτό­μα­το του­φέ­κι, συνε­λή­φθη λίγο μετά την άφι­ξη των πρώ­των αστυ­νο­μι­κών στο εμπο­ρι­κό κέντρο Field’s, που βρί­σκε­ται ανά­με­σα στο κέντρο της Κοπεγ­χά­γης και το αερο­δρό­μιο της πόλης.

«Υπάρ­χουν πολ­λοί τραυ­μα­τί­ες και γνω­ρί­ζου­με πλέ­ον ότι υπάρ­χουν πολ­λοί νεκροί», είπε ο γενι­κός επι­θε­ω­ρη­τής της αστυ­νο­μί­ας της Κοπεγ­χά­γης, ο Σόρεν Τόμα­σεν, σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παραχώρησε.

Το κίνη­τρο του υπό­πτου παρα­μέ­νει ασα­φές όμως οι αρχές «δεν μπο­ρούν να απο­κλεί­σουν την τρο­μο­κρα­τι­κή ενέρ­γεια», πρό­σθε­σε. Δεν υπάρ­χουν προς το παρόν ενδεί­ξεις ότι ο 22χρονος είχε συνεργούς.

Οι πυρο­βο­λι­σμοί ξεκί­νη­σαν γύρω στις 17.30, τοπι­κή ώρα, προ­κα­λώ­ντας πανι­κό στους παρι­στά­με­νους. Πολ­λοί επι­σκέ­πτες του Field’s είχαν πάει εκεί εν ανα­μο­νή της συναυ­λί­ας που επρό­κει­το να δώσει ο Βρε­τα­νός σταρ Χάρι Στάιλς σε έναν γει­το­νι­κό συναυ­λια­κό χώρο. Η παρά­στα­ση τελι­κά ματαιώθηκε.

Αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες που μίλη­σαν σε δανέ­ζι­κα μέσα ενη­μέ­ρω­σης είπαν ότι ο ύπο­πτος προ­σπα­θού­σε να «παγι­δεύ­σει» τα θύμα­τα, λέγο­ντάς τους για παρά­δειγ­μα ότι το όπλο ήταν ψεύ­τι­κο, ώστε να μην διστά­σουν να τον πλη­σιά­σουν. «Ήταν αρκε­τά ψυχο­πα­θής ώστε να κυνη­γά τους ανθρώ­πους, όμως δεν έτρε­χε», είπε ένας μάρ­τυ­ρας που μίλη­σε στη δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση DR.

Όταν ακού­στη­καν οι πρώ­τοι πυρο­βο­λι­σμοί, καμιά εκα­το­στή άνθρω­ποι έτρε­ξαν να φύγουν από το Field’s. Άλλοι επέ­λε­ξαν να κρυ­φτούν στο εσωτερικό.

«Ξαφ­νι­κά, ακού­σα­με πυρο­βο­λι­σμούς, εγώ άκου­σα δέκα και τρέ­ξα­με όσο μπο­ρού­σα­με για να κρυ­φτού­με στις τουα­λέ­τες», είπε μια νεα­ρή γυναί­κα, η Ιζα­μπέ­λα, που έμει­νε κρυμ­μέ­νη επί δύο ώρες.

Ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις έφτα­σαν στην περιο­χή και απέ­κλει­σαν όλους τους δρό­μους γύρω από το εμπο­ρι­κό κέντρο. Τα δρο­μο­λό­για του μετρό δια­κό­πη­καν και ένα ελι­κό­πτε­ρο πετού­σε από πάνω.

«Οι κόρες μου θα πήγαι­ναν (στη συναυ­λία) του Χάρι Στάιλς. Μου τηλε­φώ­νη­σαν και είπαν ότι κάποιος πυρο­βο­λού­σε. Βρί­σκο­νταν σε ένα εστια­τό­ριο όταν συνέ­βη αυτό», είπε ο Χανς Κρί­στιαν Στολτς, ένας 53χρονος Σου­η­δός που πήγε στο Field’s ανα­ζη­τώ­ντας τα παι­διά του.

«Στην αρχή νομί­ζα­με ότι κάποιοι έτρε­χαν επει­δή είδαν τον Χάρι Στάιλς, μετά κατα­λά­βα­με ότι ήταν πανι­κό­βλη­τοι (…) Τρέ­ξα­με να σώσου­με τη ζωή μας», αφη­γή­θη­κε η κόρη του, η Κασάντρα.

«Η ομά­δα μου και εγώ προ­σευ­χό­μα­στε για όλους εκεί­νους που έχουν πλη­γεί από τους πυρο­βο­λι­σμούς στο εμπο­ρι­κό κέντρο της Κοπεγ­χά­γης. Είμαι σοκα­ρι­σμέ­νος», έγρα­ψε στο Snapchat ο Βρε­τα­νός σταρ.

Η αστυ­νο­μία δεν έχει δώσει καμία ένδει­ξη μέχρι τώρα για τα κίνη­τρα του δράστη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο