Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορινθία: Εγκλωβίστηκαν για ώρες εργαζόμενοι σε βιομηχανία λόγω πλημμύρας — Δεν σταμάτησε έγκαιρα η παραγωγή (VIDEO)

Για ώρες εγκλω­βί­στη­καν εργα­ζό­με­νοι σε βιο­μη­χα­νία εμφιά­λω­σης λόγω πλημ­μύ­ρας στη Στυμ­φα­λία στην Κοριν­θία. Η εργο­δο­σία δεν στα­μά­τη­σε έγκαι­ρα την παρα­γω­γή όπως καταγ­γέλ­λει το Συν­δι­κά­το Γάλα­κτος, Τρο­φί­μων και Ποτών Αργο­λί­δας — Κοριν­θί­ας.

Σε ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει: «Καταγ­γέλ­λου­με την εργο­δο­τι­κή ασυ­δο­σία της εται­ρεί­ας “ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ” (“ΒΙΚΟΣ ΑΕ”), που αδια­φο­ρώ­ντας για την ασφά­λεια των εργα­ζο­μέ­νων, δεν στα­μά­τη­σε την παρα­γω­γι­κή δια­δι­κα­σία, τη στιγ­μή που δια­φαί­νο­νταν πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της. Το απο­τέ­λε­σμα αυτής της απάν­θρω­πης από­φα­σης της εργο­δο­σί­ας ήταν να εγκλω­βι­στούν για ώρες εργα­ζό­με­νοι της απο­γευ­μα­τι­νής βάρ­διας, ευτυ­χώς με αίσιο τέλος, στις βιο­μη­χα­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις παρα­γω­γής εμφια­λω­μέ­νου νερού, στην περιο­χή Καλια­νοί Στυμφαλίας».

Όπως καταγ­γέλ­λει το Συν­δι­κά­το «απο­δει­κνύ­ε­ται για ακό­μα μια φορά πως οι εργα­ζό­με­νοι δεν έχου­με να αντι­με­τω­πί­σου­με μόνο την ανι­κα­νό­τη­τα ενός κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού που αρκεί­ται στα μηνύ­μα­τα του “112” για να μη βγού­με από τα σπί­τια μας, που και αυτό δεν έχει ισχύ για τους εργα­ζό­με­νους, που καλού­νται εκβια­στι­κά από τους εργο­δό­τες να βρουν τρό­πους να φτά­σουν στη δου­λειά τους.

Δεν έχου­με μόνο να αντι­με­τω­πί­σου­με ένα κρά­τος που είναι ανί­κα­νο όταν πρό­κει­ται να προ­στα­τεύ­σει τις ζωές μας και τις περιου­σί­ες μας. Έχου­με και την εργο­δο­σία που δεν διστά­ζει να βάζει σε κίν­δυ­νο τη σωμα­τι­κή μας ακε­ραιό­τη­τα προ­κει­μέ­νου να μη χάσουν τα κέρ­δη τους.

Κέρ­δη που βγαί­νουν καθη­με­ρι­νά από τη δική μας εντα­τι­κο­ποί­η­ση, από τα δικά μας ωρά­ρια- λάστι­χο, από το δικό μας ψυχι­κό και σωμα­τι­κό “ξεζού­μι­σμα”.

Αν για αυτούς προ­έ­χει το κέρ­δος, για εμάς αυτό που προ­έ­χει είναι η ζωή μας και η υγεία μας».

Μετά και από αυτή την εξέ­λι­ξη το Συν­δι­κά­το απαι­τεί «να παρέμ­βουν τώρα οι αρμό­διοι φορείς κυβέρ­νη­ση — δήμος — Περι­φέ­ρεια και να στα­μα­τή­σουν τις εργα­σί­ες στις επι­χει­ρή­σεις που βρί­σκο­νται σε περιο­χές που έχουν πλη­γεί και σε αυτές που οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές προ­βλέ­ψεις ανα­φέ­ρουν ότι θα “χτυ­πη­θούν” από την κακοκαιρία!

Να μην κιν­δυ­νεύ­σει κανέ­νας εργα­ζό­με­νος, να κατα­βλη­θεί κανο­νι­κά το μερο­κά­μα­το για όσες και όσους δεν θα πάνε στην εργα­σία τους και σε αυτούς που ενδε­χο­μέ­νως απο­χώ­ρη­σαν νωρί­τε­ρα λόγω των και­ρι­κών συν­θη­κών. Να μη χρε­ω­θεί “κανο­νι­κή άδεια”».

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο