Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Διπλασιασμός των θανάτων στην Ισπανία — Εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη

Σε κατά­στα­ση συνα­γερ­μού η πλειο­ψη­φία των χωρών για τον κορο­νο­ϊό, οι οποί­ες λαμ­βά­νουν όλο και αυστη­ρό­τε­ρα μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας.  Πάνω από 126.000 είναι τα κρού­σμα­τα  ενώ οι νεκροί φτά­νουν στους 4.641.

Το ευχά­ρι­στο νέο της ημέ­ρας προ­έρ­χε­ται από την Κίνα, που έχει πλέ­ον ξεπε­ρά­σει την κορύ­φω­ση της επι­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, όπως εκτί­μη­σε σήμε­ρα ο εκπρό­σω­πος της Εθνι­κής Επι­τρο­πής Υγεί­ας, Μι Φενγκ κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου.

ΜΑΔΡΙΤΗ. Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Ισπα­νί­ας ανα­κοί­νω­σε τον διπλα­σια­σμό των θανά­των από το Covid-19 σε μία ημέ­ρα, από 47 χθες στους 84 σήμερα.

ΙΤΑΛΙΑ Δρα­μα­τι­κή η κατά­στα­ση στην Ιτα­λία με 12.462 κρού­σμα­τα και 827 θανά­τους, με βάση το χθε­σι­νό απο­λο­γι­σμό, δίνει μάχη να αντι­με­τω­πί­σει την επι­δη­μία. Όλη η χώρα είναι σε καρα­ντί­να ενώ χτες ανα­κοι­νώ­θη­κε το κλεί­σι­μο όλων των κατα­στη­μά­των πλην φαρ­μα­κεί­ων και σού­περ μάρκετ.

ΑΥΣΤΡΙΑ: Την πάλη με τον θάνα­το έχα­σε σήμε­ρα σε νοσο­κο­μείο της Βιέν­νης, όπου νοση­λευό­ταν προ­σβε­βλη­μέ­νος με τον νέο κορο­ναϊό, ένας 69χρονος άνδρας, ο οποί­ος έπα­σχε από χρό­νια νόσο και είχε επι­στρέ­ψει πρό­σφα­τα από ταξί­δι στην Ιταλία.

Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία στοι­χεία των υγειο­νο­μι­κών υπη­ρε­σιών, σήμε­ρα το από­γευ­μα ο αριθ­μός των επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των στην Αυστρία ανερ­χό­ταν σε 302, ενώ, για τον περιο­ρι­σμό της εξά­πλω­σης του ιού απα­γο­ρεύ­ο­νται από σήμε­ρα οι επι­σκέ­ψεις ασθε­νών στα δημο­τι­κά νοσο­κο­μεία της Βιέννης.

ΔΟΥΒΛΙΝΟ. Η Ιρλαν­δία κλεί­νει σχο­λεία, πανε­πι­στή­μια και ιδρύ­μα­τα παι­δι­κής φρο­ντί­δας μέχρι τις 29 Μαρ­τί­ου και επι­βάλ­λει περιο­ρι­σμούς σε όλες τις συγκε­ντρώ­σεις σε εσω­τε­ρι­κούς και εξω­τε­ρι­κούς χώρους, δήλω­σε ο υπη­ρε­σια­κός πρω­θυ­πουρ­γός Λίο Βαρά­ντ­καρ. Οι αρχές συμ­βου­λεύ­ουν την ματαί­ω­ση των εκδη­λώ­σε­ων με την συμ­με­το­χή άνω των 5.000 ανθρώ­πων σε εξω­τε­ρι­κούς και άνω των 100 σε εσω­τε­ρι­κους χώρους.

Η Ιρλαν­δία ανα­κοί­νω­σε τον πρώ­το θάνα­το από το Covid-19 χθες, ενώ ο αριθ­μός των κρου­σμά­των αυξή­θη­κε την ίδια ημέ­ρα από 34 σε 43.

ΟΣΛΟ. Η Νορ­βη­γία θα ανα­κοι­νώ­σει το κλεί­σι­μο των σχο­λεί­ων και των νηπια­γω­γεί­ων με στό­χο την επι­βρά­δυν­ση της εξά­πλω­σης της επι­δη­μί­ας, μετά την λήψη του αντί­στοι­χου μέτρου από την Δανία.

Από την ανα­κοί­νω­ση του πρώ­του κρού­σμα­τος του ιού στις 26 Φεβρουα­ρί­ου, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των ανέρ­χε­ται σε 621.

ΒΑΡΣΟΒΙΑ. Η Πολω­νία πρό­κει­ται να κηρυ­χθεί σε κατά­στα­ση επι­δη­μι­κής απει­λής, ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Υγεί­ας Λού­κας Σου­μόβ­σκι, μετά την κήρυ­ξη χθες παν­δη­μί­ας από τον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγείας.

Ο πρό­ε­δρος της Πολω­νί­ας Αντρέι Ντού­ντα ζήτη­σε από τις πολω­νι­κές τρά­πε­ζες να επι­τρέ­ψουν στους πελά­τες τους να καθυ­στε­ρή­σουν την απο­πλη­ρω­μή των δόσε­ων των δανεί­ων για δια­στη­μα μηνών εξαι­τί­ας της επιδημίας.

ΕΛΣΙΝΚΙ. Η πρω­θυ­πουρ­γός της Φιν­λαν­δί­ας Σάνα Μαρίν δήλω­σε ότι η κυβέρ­νη­ση συνι­στά την ακύ­ρω­ση των δημό­σιων συγκε­ντρώ­σε­ων άνω των 500 ατό­μων μέχρι το τέλος του Μαΐ­ου εξαι­τί­ας της επιδημίας.

Το Φιν­λαν­δι­κό Ινστι­τού­το Υγεί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι τα κρού­σμα­τα της επι­δη­μί­ας αυξή­θη­καν κατά 50 σε μία ημέ­ρα για να φθά­σουν τα 109.

ΟΛΑΝΔΙΑΣτα 614 ανέρ­χο­νται πλέ­ον τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα στην Ολλαν­δία, κατα­γρά­φο­ντας αύξη­ση 22%, έγι­νε γνω­στό από αξιω­μα­τού­χους των υγειο­νο­μι­κών αρχών.

ΒΡΕΤΑΝΙΑΤα κρού­σμα­τα του κορο­νοϊ­ού στη Βρε­τα­νία αυξή­θη­καν κατά 29% στα 590 τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες, με τον αριθ­μό των νεκρών να αυξά­νε­ται στους 10, όπως ανα­κοί­νω­σαν οι αρμό­διες υγειο­νο­μι­κές αρχές.

ΓΕΡΜΑΝΙΑΈνας 67χρονος άνδρας από την Βάδη-Βυρ­τεμ­βέρ­γη είναι ο τέταρ­τος νεκρός από τον νέο κορο­νο­ϊό στη Γερ­μα­νία, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε πριν από λίγη ώρα από το υπουρ­γείο Υγεί­ας του κρα­τι­δί­ου. Σύμ­φω­να με το Πανε­πι­στή­μιο Johns Hopkins των ΗΠΑ, τα κρού­σμα­τα της Covid-19 στην Γερ­μα­νία ανέρ­χο­νται σήμε­ρα σε 2.100, ενώ το Βερο­λί­νο κατέ­γρα­ψε περί­που 100 νέα περι­στα­τι­κά μόνο κατά το τελευ­ταίο 24ωρο — ανά­με­σά τους και σε κέντρο φιλο­ξε­νί­ας προσφύγων.

ΡΩΣΙΑΣυνο­λι­κά στην Ρωσία έχουν κατα­γρα­φεί 28 κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού, εκ των οποί­ων οι δύο είναι πολί­τες της Κίνας, 25 είναι Ρώσοι πολί­τες που είχαν επι­σκε­φθεί την Ιτα­λία και ένας Ιτα­λός πολί­της. Δύο Κινέ­ζοι, και τέσ­σε­ρις Ρώσοι (μετα­ξύ των οποί­ων τρεις που ήσαν επι­βά­τες του κρουα­ζιε­ρό­πλοιου Diamond Princess) έχουν πάρει εξιτήριο.

Αλβανία: Στρατό και αστυνομία κατεβάζει στους δρόμους η κυβέρνηση

Στρα­τό και αστυ­νο­μία κατε­βά­ζει στους δρό­μους η κυβέρ­νη­ση της Αλβα­νί­ας στο πλαί­σιο του ελέγ­χου για την εφαρ­μο­γή των μέτρων προ­στα­σί­ας του πλη­θυ­σμού από τη διά­δο­ση του κορονοϊού.

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από τον πρω­θυ­πουρ­γό Έντι Ράμα σε περί­πτω­ση κατά την οποία δια­πι­στω­θεί ότι άτο­μα που βρέ­θη­καν στην Ιτα­λία και την Ελλά­δα την τελευ­ταία βδο­μά­δα και δεν έχουν μπει αυτο­βού­λως σε καρα­ντί­να, θα τιμω­ρού­νται με πρό­στι­μο 5.000 ευρώ και δε θα επι­τρέ­πε­ται να ταξι­δέ­ψουν στο εξω­τε­ρι­κό αν δεν πλη­ρώ­σουν το πρόστιμο.

Ανα­κοί­νω­σε επί­σης ότι κλεί­νουν καφε­τέ­ριες και ρεστο­ράν, όπως και άλλα πολυ­σύ­χνα­στα αθλη­τι­κά και πολι­τι­στι­κά κέντρα στην πρω­τεύ­ου­σα τα Τίρα­να και το Δυρ­ρά­χιο και ακό­μα ότι στις δυο αυτές μεγα­λύ­τε­ρες πόλεις θα στα­μα­τή­σει η μετα­φο­ρά πολι­τών με μέσα μαζι­κής συγκοινωνίας.

Η υπουρ­γός Υγεί­ας της χώρας Ογκέρ­τα Μανα­στιρ­λί­ου ανα­κοί­νω­σε παρου­σία του Ράμα ότι ο επί­ση­μος αριθ­μός των κρου­σμά­των στη χώρα ανήλ­θε στα 15. Η 73χρονη γυναί­κα που απε­βί­ω­σε χθες από τον κορο­νο­ϊό στο νοσο­κο­μείο του Δυρ­ρα­χί­ου, δια­πι­στώ­θη­κε ότι είχε ταξι­δέ­ψει στην Ιτα­λία και υπέ­φε­ρε από χρό­νιες καρ­δια­κές και ανα­πνευ­στι­κές παθήσεις.

Πάντως, όπως σημειώ­νουν τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης στα Τίρα­να, η αντα­πό­κρι­ση του κοι­νού στα μέτρα που ανα­κοι­νώ­νο­νται κατα­γρά­φε­ται χαμη­λή ενώ το όλο θέμα έχει μετα­τρα­πεί σε αντι­κεί­με­νο εσω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής δια­μά­χης. Έτσι, η αντι­πο­λί­τευ­ση κατη­γό­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση ότι έχει εισα­γά­γει ένα 1.000.000 μάσκες, η ημε­ρο­μη­νία χρή­σης των οποί­ων ήταν ληγ­μέ­νη από το 2011 και ακό­μα ότι τα νοσο­κο­μεία στη χώρα δεν δια­θέ­τουν την απαι­τού­με­νη υπο­δο­μή για την αντι­με­τώ­πι­ση της κατά­στα­σης, κάτι που η κυβέρ­νη­ση διαψεύδει.

Πηγές: ΑΠΕ — 902.gr

___________________________

Λόγω της σοβα­ρό­τη­τας της κατά­στα­σης το Ατέ­χνως θα έχει συνε­χείς αναρ­τή­σεις σχε­τι­κά με τον κορο­ναϊό, από ασφα­λής μόνο πηγές και επί­ση­μες ενη­με­ρώ­σεις όσον αφο­ρά την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας. Με αίσθη­μα ευθύ­νης σε όλους εσάς που μας εμπι­στεύ­ε­στε και όσους δια­βά­σε­τε κάποιο σχε­τι­κό θέμα μας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο