Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοροναϊός: Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί — Αποβιβάζονται επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου

Ο απο­λο­γι­σμός της επι­δη­μί­ας πνευ­μο­νί­ας που προ­κα­λεί ο νέος κορο­ναϊ­ός έφθα­σε ως τα μεσά­νυ­χτα της Τρί­της τους 2.004 νεκρούς στην ηπει­ρω­τι­κή Κίνα, αυξη­μέ­νος κατά 136 από την προη­γου­μέ­νη, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η Εθνι­κή Επι­τρο­πή Υγεί­ας. Κατα­γρά­φη­καν επί­σης 1.749 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα του COVID-19 στην κινε­ζι­κή επι­κρά­τεια, εξαι­ρου­μέ­νων των αυτό­νο­μων περιο­χών του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, γεγο­νός που αυξά­νει σε 74.185 το σύνο­λο των ανθρώ­πων που μολύν­θη­καν. Ωστό­σο, ο αριθ­μός των νέων επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των είναι κατώ­τε­ρος από τα 1.886 μία ημέ­ρα νωρί­τε­ρα και είναι επί­σης ο χαμη­λό­τε­ρος που έχει κατα­γρα­φεί από την 29η Ιανουαρίου.

Η συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα των θανά­των (132) και των νέων κρου­σμά­των (1.693) της επι­δη­μί­ας κατα­γρά­φη­κε στην επαρ­χία Χου­μπέι, το επί­κε­ντρο της κρί­σης. Οι 116 νεκροί ανα­φέρ­θη­καν στην πρω­τεύ­ου­σα της επαρ­χί­ας, τη μεγα­λού­πο­λη Ουχάν. Ωστό­σο πέραν της Χου­μπέι, ο αριθ­μός των κρου­σμά­των ήταν σημα­ντι­κά μειω­μέ­νος, στα 56, για 15η συνε­χό­με­νη ημέρα.

Στον υπό­λοι­πο κόσμο έχουν κατα­γρα­φεί περί­που 900 κρού­σμα­τα μόλυν­σης και μόλις 5 θάνα­τοι σε περί­που τριά­ντα χώρες και περιοχές.

Επι­κα­λού­με­νος μελέ­τη του κινε­ζι­κού κέντρου ελέγ­χου και πρό­λη­ψης ασθε­νειών σε 72.000 ανθρώ­πους, ο διευ­θυ­ντής του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας Τέντρος Αντα­νόμ Γκε­μπρε­έ­σους επι­σή­μα­νε προ­χθές Δευ­τέ­ρα ότι πάνω από το 80% των ασθε­νών πάσχουν από ήπια μορ­φή της ασθέ­νειες που προ­κα­λεί ο COVID-19. Κατά την ίδια έρευ­να, σε ασθε­νείς ηλι­κί­ας ως 39 ετών ο δεί­κτης θνη­σι­μό­τη­τας του ιού παρα­μέ­νει πολύ χαμη­λός, στο 0,2%, ωστό­σο αυξά­νε­ται προ­ο­δευ­τι­κά μετα­ξύ των ασθε­νών μεγα­λύ­τε­ρης ηλικίας.

Δεύτερος θάνατος στο Χονγκ Κονγκ’

Το Χονγκ Κονγκ κατέ­γρα­ψε τον δεύ­τε­ρο θάνα­το εξαι­τί­ας του νέου κορο­ναϊ­ού, δήλω­σε σήμε­ρα μια εκπρό­σω­πος του νοσο­κο­μεί­ου Πρι­γκί­πισ­σα Μάρ­γκα­ρετ στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Ρόιτερς.

Το θύμα, άνδρας ηλι­κί­ας 70 ετών, είχε υπο­κεί­με­νη πάθη­ση και συγκα­τα­λε­γό­ταν στα 62 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα του COVID-19 που έχει κατα­γρά­ψει η συγκε­κρι­μέ­νη αυτό­νο­μη περιο­χή της Κίνας.

Η Νότια Κορέα επιβεβαιώνει άλλα 15 κρούσματα

Οι υγειο­νο­μι­κές αρχές της Νότιας Κορέ­ας εντό­πι­σαν 15 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα του κορο­ναϊ­ού που προ­κά­λε­σε επι­δη­μία πνευ­μο­νί­ας αφό­του εμφα­νί­στη­κε τον Δεκέμ­βριο στην ηπει­ρω­τι­κή Κίνα, ανα­κοί­νω­σε η Σεούλ σήμε­ρα Τετάρ­τη, εξέ­λι­ξη που αυξά­νει το σύνο­λο των κρου­σμά­των στην ασια­τι­κή χώρα σε 46. Τα δεκα­τρία από τα νέα κρού­σμα­τα εντο­πί­στη­καν στην πόλη Ντέ­γκου και την επαρ­χία Βόρεια Τζον­γκ­σάνγκ που την περι­βάλ­λει, με τα 11 εξ αυτών να συν­δέ­ο­νται με έναν φορέα του ιού, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση που δημο­σιο­ποί­η­σαν τα Κορε­α­τι­κά Κέντρα Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Ασθενειών.

Το αρχι­κό κρού­σμα στην περιο­χή αυτή, το οποίο επι­βε­βαιώ­θη­κε την Τρί­τη, είναι ένα πρό­σω­πο που δεν είχε ταξι­δέ­ψει πρό­σφα­τα στο εξω­τε­ρι­κό, είχε παρα­κο­λου­θή­σει εκκλη­σια­στι­κές λει­τουρ­γί­ες και πήγε σε νοσο­κο­μείο για να ζητή­σει βοή­θεια πριν υπο­βλη­θεί στις εξε­τά­σεις που απο­κά­λυ­ψαν ότι είχε μολυν­θεί από τον COVID-19, σύμ­φω­να με την κορε­α­τι­κή υπηρεσία.

Ο πρό­ε­δρος της Νότιας Κορέ­ας Μουν Τζε-ιν κάλε­σε χθες Τρί­τη να υπάρ­ξουν αυστη­ρά μέτρα ελέγ­χου για την απο­τρο­πή της εξά­πλω­σης του κορο­ναϊ­ού καθώς και να ληφθούν «όλα τα πιθα­νά μέτρα» για να τονω­θεί η οικο­νο­μία της χώρας, που έκρι­νε ότι βρί­σκε­ται σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης εξαι­τί­ας της επιδημίας.

Επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess άρχισαν να αποβιβάζονται στην Ιαπωνία

Επι­βά­τες του κρουα­ζιε­ρό­πλοιου Diamond Princess, το οποίο με 542 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μετα­τρά­πη­κε στη μεγα­λύ­τε­ρη εστία μόλυν­σης του COVID-19 πέραν της ηπει­ρω­τι­κής Κίνας, άρχι­σαν σήμε­ρα να απο­βι­βά­ζο­νται από το σκά­φος έπει­τα από δεκα­τέσ­σε­ρις ημέ­ρες καρα­ντί­νας, δια­πί­στω­σε μια δημο­σιο­γρά­φος του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου, ενώ την ίδια πλη­ρο­φο­ρία μετέ­δω­σε το ιαπω­νι­κό δημό­σιο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο NHK.

Αυτοί που άρχι­σαν την απο­βί­βα­ση είναι επι­βά­τες οι εργα­στη­ρια­κές εξε­τά­σεις στα δείγ­μα­τα των οποί­ων επέ­στρε­ψαν αρνη­τι­κές, δεν παρου­σιά­ζουν κανέ­να σύμ­πτω­μα του κορο­ναϊ­ού και δεν είχαν επα­φή με φορείς του. Πρό­κει­ται για περί­που 500 ανθρώ­πους, που απο­βι­βά­ζο­νται σήμε­ρα. Η δια­δι­κα­σία απο­βί­βα­σης των υπο­λοί­πων θα έχει ολο­κλη­ρω­θεί μεθαύ­ριο Παρα­σκευή και όσοι επι­βά­τες έχουν μολυν­θεί θα δια­κο­μι­στούν σε νοσο­κο­μεία, σύμ­φω­να με το ιαπω­νι­κό υπουρ­γό Υγεί­ας. Το Diamond Princess τέθη­κε σε καρα­ντί­να όταν έφθα­σε στη Γιο­κο­χά­μα, την 3η Φεβρουα­ρί­ου. Όταν απο­φα­σί­στη­κε να τεθεί σε καρα­ντί­να, το κρουα­ζιε­ρό­πλοιο μετέ­φε­ρε 3.711 επι­βά­τες και πλή­ρω­μα από 56 χώρες και περιο­χές. Το πλή­ρω­μα θα τεθεί εκ νέου σε καρα­ντί­να αφού έχει απο­βι­βα­στεί ο τελευ­ταί­ος επιβάτης.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο