Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοροναϊός: Ο ιός εξαπλώνεται σε διεθνές επίπεδο

Η παγκό­σμια επέ­λα­ση της νόσου Covid-19 που προ­κα­λεί­ται από τον κορο­ναϊό SARS-CoV‑2, αρχί­ζει πλέ­ον να φαί­νε­ται αστα­μά­τη­τη, όπως δεί­χνει η αύξη­ση των κρου­σμά­των και των θυμά­των σε ολο­έ­να περισ­σό­τε­ρες χώρες.

Οι επι­στή­μο­νες θεω­ρούν πιθα­νό­τα­το ότι ο ιός εξα­πλώ­νε­ται «στα μου­λω­χτά» σε πολύ περισ­σό­τε­ρα μέρη από όσα έχουν γίνει γνω­στά μέχρι σήμε­ρα. Επι­δη­μιο­λό­γοι του Κολ­λε­γί­ου Imperial του Λον­δί­νου εκτι­μούν ότι περί­που τα δύο τρί­τα των περι­στα­τι­κών που μόνο η Κίνα έχει «εξά­γει» σε άλλες χώρες μέσω ταξι­διών, δεν έχουν ακό­μη ανι­χνευ­θεί, σύμ­φω­να με το «Science».

Δωδέκατος νεκρός στην Ιταλία — 357 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Δωδέ­κα­τος ασθε­νής που είχε μολυν­θεί από τον νέο κορο­ναϊό υπέ­κυ­ψε σήμε­ρα στην Ιτα­λία, ενώ ο αριθ­μός των επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των έχει φτά­σει τα 374, ανα­κοί­νω­σε ο επι­κε­φα­λής της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Άντζε­λο Μπορέλι.

Ο Μπο­ρέ­λι διευ­κρί­νι­σε ότι ο νεκρός είναι ένας 69χρονος άνδρας.

Συνο­λι­κά, υπάρ­χουν ασθε­νείς σε εννέα περι­φέ­ρειες της χώρας. Πριν από λίγο έγι­νε γνω­στό ότι ο ιός μετα­δό­θη­κε και σε ένα κορι­τσά­κι τεσ­σά­ρων ετών στην Λομ­βαρ­δία, αλλά η κατά­στα­ση του δεν θεω­ρεί­ται σοβα­ρή. Επί­σης, άλλα τρία παι­διά στην Λομ­βαρ­δία μολύν­θη­καν με τον κοροναϊό.

Ο Ιτα­λός πρω­θυ­πουρ­γός Τζου­ζέ­πε Κόντε ζήτη­σε από την δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση Rai να χρη­σι­μο­ποιεί εφε­ξής πιο χαμη­λούς τόνους στο θέμα του κορο­ναϊ­ού για να μην καλ­λιερ­γη­θεί υπερ­βο­λι­κή ανη­συ­χία στους πολί­τες και παράλ­λη­λα να μην προ­κλη­θούν κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες στην ιδιω­τι­κή και δημό­σια οικο­νο­μία της χώρας.

Δεύτερος νεκρός στη Γαλλία και δύο ακόμη νέα κρούσματα

Δεύ­τε­ρο θανα­τη­φό­ρο κρού­σμα του Covid-19 κατα­γρά­φε­ται στη Γαλ­λία, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το υπουρ­γείο Υγεί­ας, ενώ δύο ακό­μη άνθρω­ποι φέρουν τον ιό. 

Σε δήλω­σή του, ο υπουρ­γός Υγεί­ας Ζερόμ Σαλο­μόν ανα­κοί­νω­σε ότι ένας 60χρονος Γάλ­λος , διε­γνώ­σθη με τον νέο κορο­ναϊό και νοση­λεύ­τη­κε το βρά­δυ της Τρί­της σε πολύ σοβα­ρή κατά­στα­ση. «Δυστυ­χώς πέθα­νε τη νύχτα», πρό­σθε­σε ο Γάλ­λος υπουργός.

Ο άνθρω­πος αυτός ήταν ένα από τα τρία νέα κρού­σμα­τα. Ένας ακό­μη Κινέ­ζος, 80 ετών, έχα­σε τη ζωή του στο Παρί­σι, στα μέσα Φεβρουα­ρί­ου, ενώ ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κορυ­σμά­των στη Γαλ­λία φθά­νει τα 17 από την αρχή της εξά­πλω­σης της επιδημίας.

Έντε­κα από τους ανθρώ­πους οι οποί­οι έχουν νοσή­σει, δεν νοση­λεύ­ο­νται πλέ­ον, καθώς κρί­θη­κε ότι αποθεραπεύτηκαν.

Ιράν: 44 νέα κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο — 19 οι νεκροί

Ραγδαία αύξη­ση των κρου­σμά­των αλλά και των θανά­των στο Ιράν εξαι­τί­ας του κορο­ναϊ­ού, με τη χώρα της Μέσης Ανα­το­λής να κατέ­χει τα θλι­βε­ρά πρω­τεία με τον μεγα­λύ­τε­ρο αριθ­μό θανά­των εκτός Κίνας.

Όπως ανα­κοί­νω­σε ο εκπρό­σω­πος του ιρα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, 19 άνθρω­ποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον COVID-19 και τα κρού­σμα­τα έχουν αυξη­θεί στα 139. Μόνο μέσα στο τελευ­ταίο 24ωρο ανα­φέρ­θη­καν 44 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα, όπως δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος, Κια­νούς Τζα­χαν­πούρ, στην ιρα­νι­κή κρα­τι­κή τηλεόραση.

Το Ιράν έχει τον υψη­λό­τε­ρο αριθ­μό θανά­των λόγω κορο­ναϊ­ού μετα­ξύ των χωρών εκτός Κίνας, από όπου άρχι­σε η δια­σπο­ρά του ιού, στα τέλη του 2019.

Ο «χαρτης» εξάπλωσης του κοροναϊού

Κρού­σμα­τα του κορο­ναϊ­ού επι­βε­βαιώ­θη­καν χθες Τρί­τη σε τέσ­σε­ρις νέες χώρες: στην Αυστρία, στην Ελβε­τία, στην Κρο­α­τία και στην Αλγε­ρία. Ο COVID-19 πλήτ­τει πλέ­ον, πέρα από την Κίνα, περί­που τριά­ντα έξι χώρες όπου έχει στοι­χί­σει τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώ­πους. Τα κρού­σμα­τα ανέρ­χο­νται σε περί­που 2.700.

Ο ιός, που εμφα­νί­στη­κε τον Δεκέμ­βριο στην κεντρι­κή Κίνα, μοιά­ζει να έχει πλέ­ον ξεπε­ρά­σει την κορύ­φω­σή του στη χώρα αυτή: οι αρχές έκα­ναν λόγο σήμε­ρα για 52 νέους θανά­τους τις προη­γού­με­νες 24 ώρες ένα­ντι 71 την προη­γου­μέ­νη, τον χαμη­λό­τε­ρο αριθ­μό των τελευ­ταί­ων τριών εβδο­μά­δων και πλέον.

Πολι­τι­κές εκδη­λώ­σεις και αθλη­τι­κές διορ­γα­νώ­σεις ακυ­ρώ­θη­καν, η οικο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα παρέ­μει­νε σε νάρ­κη, οι χρη­μα­τι­στη­ρια­κοί δεί­κτες συνέ­χι­σαν να πέφτουν: σε παγκό­σμιο επί­πε­δο, η επι­δη­μία και οι συνέ­πειές της συνε­χί­ζουν να προ­κα­λούν έντο­νη ανη­συ­χία, που­θε­νά περισ­σό­τε­ρο από ότι στον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγεί­ας (ΠΟΫ).

Ο κόσμος «απλού­στα­τα δεν είναι έτοι­μος» να αντι­με­τω­πί­σει την επι­δη­μία του COVID-19, προει­δο­ποί­η­σε χθες Τρί­τη ο Μπρους Έιλ­γουορντ, ο επι­κε­φα­λής της κοι­νής απο­στο­λής ΠΟΫ/Κίνας, κατά την επι­στρο­φή του από το Πεκί­νο. Πρέ­πει να γίνει προ­ε­τοι­μα­σία για τη δια­χεί­ρι­ση της κρί­σης σε πολύ «μεγα­λύ­τε­ρη κλί­μα­κα» και «πρέ­πει να γίνει γρή­γο­ρα», πρό­σθε­σε.

Στη Νότια Κορέα, όπου η κατά­στα­ση είναι «πολύ σοβα­ρή», σύμ­φω­να με τον πρό­ε­δρο Μουν Τζε-ιν, ο αριθ­μός των κρου­σμά­των κατέ­γρα­ψε νέο άλμα και ξεπερ­νά πλέ­ον τα χίλια.

Ο αμε­ρι­κα­νι­κός στρα­τός, ο οποί­ος δια­τη­ρεί το τρέ­χον διά­στη­μα 28.500 στρα­τιώ­τες στη χώρα, ανα­κοί­νω­σε ότι ένας στρα­τιώ­της έχει μολυν­θεί σε βάση κοντά στην πόλη Ντέ­γκου (νοτιο­α­να­το­λι­κά). Στη συγκε­κρι­μέ­νη πόλη έχουν κατα­γρα­φεί μακράν τα περισ­σό­τε­ρα κρούσματα.

Η Νότια Κορέα - η οποία κατα­με­τρού­σε 11 νεκρούς σύμ­φω­να με τον επί­ση­μο απο­λο­γι­σμό που δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα σήμε­ρα, 12 κατά δημο­σιο­γρα­φι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες — έχει πλέ­ον μετα­τρα­πεί στη μεγα­λύ­τε­ρη εστία του ΠΟΫ πέραν της Κίνας. Τα κρού­σμα­τα αυξή­θη­καν σε 1.146 (+169) το πρωί και αργό­τε­ρα κατά ακό­μη 115 στα 1.261.

Στην πλειο­νό­τη­τά τους τα κρού­σμα­τα συν­δέ­ο­νται με μια χρι­στια­νι­κή αίρε­ση, μια πιστή της οποί­ας μόλυ­νε εκα­το­ντά­δες άλλους ομό­θρη­σκούς της.

Στην Ευρώ­πη, η Ιτα­λία είναι η χώρα η οποία πλήτ­τε­ται περισ­σό­τε­ρο, με πάνω από 300 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα, στην πλειο­νό­τη­τά τους στο βόρειο τμή­μα της χώρας. Δέκα άνθρω­ποι έχουν υπο­κύ­ψει, όλοι τους ηλι­κιω­μέ­νοι με σοβα­ρά υπο­κεί­με­να νοσή­μα­τα. Αρκε­τά ιτα­λι­κά ΜΜΕ έκα­ναν λόγο και για ενδέ­κα­το νεκρό.

Οι γει­το­νι­κές χώρες δεσμεύ­θη­καν να κρα­τή­σουν ανοι­κτά τα σύνο­ρα κατά τη διάρ­κεια συνά­ντη­σης σε επί­πε­δο υπουρ­γών χθες στη Ρώμη.

Όμως η Γαλ­λία «συνέ­στη­σε» στους υπη­κό­ους της να απο­φεύ­γουν τις περιο­χές της Ιτα­λί­ας που πλήτ­το­νται περισ­σό­τε­ρο.

Δυο ξενο­δο­χεία τέθη­καν σε καρα­ντί­να στην Ευρώ­πη, ένα στο Ίνσμπρουκ (Αυστρία) και ένα στο ισπα­νι­κό νησί της Τενε­ρί­φης (Κανά­ρια).

Στη Γαλ­λία τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα είναι πια 14, στη Γερ­μα­νία 16, Ελβε­τία, Ισπα­νία, Κρο­α­τία έχουν επι­βε­βαιώ­σει από ένα κρού­σμα έκα­στη και Αυστρία δύο, οι Έλλη­νες λοι­μω­ξιο­λό­γοι εκτι­μούν ότι είναι θέμα χρό­νου η εμφά­νι­ση κρού­σμα­τος και στην Ελλάδα.

Ο κοροναϊός φαίνεται πια ασταμάτητος και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί ολοένα πιο αναποτελεσματικοί

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) απο­φεύ­γει ακό­μη να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τον όρο «παν­δη­μία» και προ­τι­μά να ανα­φέ­ρε­ται σε «επι­δη­μί­ες σε δια­φο­ρε­τι­κά μέρη του κόσμου». Όμως πολ­λοί επι­στή­μο­νες θεω­ρούν ότι, άσχε­τα με την ονο­μα­σία, το παρά­θυ­ρο ευκαι­ρί­ας για τον έλεγ­χο του ιού έχει πια σχε­δόν σίγου­ρα κλείσει.

«Μοιά­ζει σαν ο ιός να έχει πραγ­μα­τι­κά ξεφύ­γει από την Κίνα και να μετα­δί­δε­ται ευρύ­τα­τα. Νιώ­θω πλέ­ον πολύ πιο απαι­σιό­δο­ξος ότι είναι δυνα­τό να τεθεί υπό έλεγ­χο», δήλω­σε ο επι­δη­μιο­λό­γος Κρί­στο­φερ Ντάι του Πανε­πι­στη­μί­ου της Οξφόρδης.

«Η ανα­τα­ρα­χή στην καθη­με­ρι­νή ζωή μπο­ρεί να είναι σοβα­ρή. Ζητού­με από το αμε­ρι­κα­νι­κό κοι­νό να συνερ­γα­στεί μαζί μας για να προ­ε­τοι­μα­στού­με για μια κατά­στα­ση που μπο­ρεί να είναι άσχη­μη», δήλω­σε η Νάν­σι Μεσο­νιέ, αρμό­δια για τον κορο­ναϊό στα Κέντρα Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Νοση­μά­των των ΗΠΑ.

Αρκε­τοί επι­στή­μο­νες πιστεύ­ουν ότι δεν έχει πια τόσο νόη­μα να εστιά­ζο­νται οι προ­σπά­θειες στην ανά­σχε­ση του ιού στα σύνο­ρα, όσο στη σωστή προ­ε­τοι­μα­σία των υπη­ρε­σιών υγεί­ας των χωρών για τη σωστή αντα­πό­κρι­ση στα κρού­σμα­τα. Εφό­σον ο ιός απο­κτά στα­δια­κά παγκό­σμια διά­στα­ση, οι ταξι­διω­τι­κοί περιο­ρι­σμοί μπο­ρεί να γίνουν ολο­έ­να λιγό­τε­ρο απο­τε­λε­σμα­τι­κοί, από ό,τι τα κατο­πι­νά μέτρα για τη μεί­ω­ση της επί­πτω­σής του (προ­ε­τοι­μα­σία νοσο­κο­μεί­ων, κλεί­σι­μο σχο­λεί­ων, καρα­ντί­νες κ.α.).

Η έμφα­ση ανα­μέ­νε­ται να δοθεί περισ­σό­τε­ρο στην ‑χωρίς πανι­κό- κατά τόπους αντι­με­τώ­πι­ση της νόσου, έως ότου υπάρ­ξει δια­θέ­σι­μο ένα εμβό­λιο σε μεγά­λες ποσό­τη­τες ‑κάτι που πάντως θα πάρει αρκε­τό χρό­νο. Πρα­κτι­κά, η κατά­στα­ση μπο­ρεί μελ­λο­ντι­κά να θυμί­ζει μια πολύ άσχη­μη περί­ο­δο γρί­πης ή κάτι ορια­κά χειρότερο.

Οι ειδι­κοί σε θέμα­τα δημό­σιας υγεί­ας δια­φω­νούν όμως πόσο γρή­γο­ρα πρέ­πει να χαλα­ρώ­σουν οι ταξι­διω­τι­κοί περιο­ρι­σμοί που έχουν εφαρ­μο­στεί κατά την πρώ­τη φάση της επι­δη­μίας. Μερι­κές χώρες π.χ. έχουν απα­γο­ρεύ­σει όλες τις πτή­σεις από και προς την Κίνα.

Οι ταξι­διω­τι­κοί περιο­ρι­σμοί έχουν «δου­λέ­ψει» σε ένα βαθ­μό, λένε οι επι­στή­μο­νες. «Αν δεν είχα­με εφαρ­μό­σει ταξι­διω­τι­κούς περιο­ρι­σμούς, θα είχα­με πολ­λά, πολ­λά, πολ­λά περισ­σό­τε­ρα περι­στα­τι­κά από ό,τι έχου­με τώρα», δήλω­σε ο δρ Anthony Fauci, επι­κε­φα­λής του Εθνι­κού Ινστι­τού­του Αλλερ­γί­ας και Λοι­μω­δών Νόσων των ΗΠΑ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο