Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοροναϊός: ΠΝΠ για μέτρα από την κυβέρνηση την ώρα που παραμένουν οι ελλείψεις στα νοσοκομεία

Με δηλώ­σεις περί «θωρά­κι­σης της χώρας» και περί λήψης «όλων των απα­ραί­τη­των μέτρων», η κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να δημιουρ­γή­σει κλί­μα εφη­συ­χα­σμού, μπρο­στά στο ενδε­χό­με­νο έλευ­σης του νέου κορο­νοϊ­ού στη χώρα. Ενδε­χό­με­νο που γίνε­ται όλο και πιθα­νό­τε­ρο καθώς ο ιος εξα­πλώ­νε­ται στην Ευρώπη.

Στην Ιτα­λία οι νεκροί ανέρ­χο­νται πλέ­ον στους 11 και τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα είναι 322, ενώ στη Γαλ­λία τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα είναι πια 14, στη Γερ­μα­νία 16, Ελβε­τία, Ισπα­νία, Κρο­α­τία έχουν επι­βε­βαιώ­σει από ένα κρού­σμα έκα­στη και Αυστρία δύο, οι Έλλη­νες λοι­μω­ξιο­λό­γοι εκτι­μούν ότι είναι θέμα χρό­νου η εμφά­νι­ση κρού­σμα­τος και στην Ελλάδα.

Ήδη τις τελευ­ταί­ες 48 ώρες έχουν δει το φως της δημο­σιό­τη­τας τέσ­σε­ρα ύπο­πτα κρού­σμα­τα στο Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο Πάτρας, το Νοσο­κο­μείο Παί­δων «Αγλαϊα Κυρια­κού», το Νοσο­κο­μείο «Σωτη­ρία» και το Νοσο­κο­μείο «Αττι­κόν», αντί­στοι­χα. Για τα τρία έχει ήδη επι­βε­βαιω­θεί εργα­στη­ρια­κά από το Ινστι­τού­το Παστέρ ότι είναι αρνη­τι­κά σε κορο­νο­ϊό, ενώ για το τέταρ­το περι­στα­τι­κό τα εργα­στη­ρια­κά απο­τε­λέ­σμα­τα ανα­μέ­νο­νται. Κοι­νό χαρα­κτη­ρι­στι­κό και των τεσ­σά­ρων ασθε­νών είναι το ταξι­διω­τι­κό ιστο­ρι­κό τους στην Ιταλία.

Τα μέτρα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Η κυβέρ­νη­ση συνε­χί­ζει να μιλά­ει για «θωρά­κι­ση» της χώρας αν και ‑εμμέ­σως πλην σαφώς- ανα­γνω­ρί­ζει ότι το σχέ­διο της είναι προ­βλη­μα­τι­κό όταν η Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου που εξέ­δω­σε ανα­φέ­ρε­ται στις ελλεί­ψεις προ­σω­πι­κού στα νοσο­κο­μεία προ­βλέ­πο­ντας σε πρώ­τη φάση μετα­κι­νή­σεις νοση­λευ­τών και γιατρών.

Ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας ανα­κοι­νώ­νο­ντας την ΠΝΠ έκα­νε λόγο για «λήψη μέτρων απο­φυ­γής και τον περιο­ρι­σμό διά­δο­σης του κορονοϊού».

Στο 1ο άρθρο περιλαμβάνονται:

- Η επι­βο­λή προ­λη­πτι­κών ελέγ­χων σε σημεία εισό­δου και εξό­δου από τη χώρα μέσω αερο­πο­ρι­κών, θαλάσ­σιων, σιδη­ρο­δρο­μι­κών ή και οδι­κών συν­δέ­σε­ων με χώρες μεγά­λης διά­δο­σης της νόσου.

- Ο προ­σω­ρι­νός περιο­ρι­σμός, εν όλω ή εν μέρει, των αερο­πο­ρι­κών, θαλάσ­σιων, σιδη­ρο­δρο­μι­κών, ή και οδι­κών συν­δέ­σε­ων με χώρες μεγά­λης διά­δο­σης της νόσου.

- Η προ­σω­ρι­νή ανα­στο­λή της λει­τουρ­γί­ας σχο­λεί­ων και πάσης φύσε­ως εκπαι­δευ­τι­κών ιδρυ­μά­των, χώρων θρη­σκευ­τι­κής λατρεί­ας, θεά­τρων, κινη­μα­το­γρά­φων, χώρων αθλη­τι­κών και καλ­λι­τε­χνι­κών εκδη­λώ­σε­ων, επι­χει­ρή­σε­ων, δημό­σιων υπη­ρε­σιών και οργα­νι­σμών, καθώς και γενι­κά περί­κλει­στων χώρων συνά­θροι­σης κοινού.

- Ο περιο­ρι­σμός της κυκλο­φο­ρί­ας μέσων μεταφοράς.

Στο 2ο άρθρο περιλαμβάνονται:

-Η δυνα­τό­τη­τα μετα­κί­νη­σης ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού, καθώς και προ­σω­πι­κού του ΕΚΑΒ.

-Η δυνα­τό­τη­τα πρό­σλη­ψης, κατά παρέκ­κλι­ση όλων των κεί­με­νων δια­τά­ξε­ων, υγειο­νο­μι­κού, ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προσωπικού.

Το 3ο άρθρο αφο­ρά σε ζητή­μα­τα δημο­σί­ων συμ­βά­σεων και ειδι­κό­τε­ρα στην απευ­θεί­ας αγο­ρά, κατά παρέκ­κλι­ση όλων των κεί­με­νων δια­τά­ξε­ων, υγειο­νο­μι­κού υλι­κού, ατο­μι­κών μέτρων προ­στα­σί­ας και φαρμάκων.

Το 4ο άρθρο αφο­ρά σε ζητή­μα­τα ανα­γκα­στι­κής διά­θε­σης στο Δημό­σιο, κλι­νών ιδιω­τι­κών θερα­πευ­τη­ρί­ων και κλι­νι­κών, κλι­νών Μονά­δων Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ), ξενο­δο­χεί­ων, ιδιω­τι­κών χώρων παρο­χής υπη­ρε­σιών στέ­γα­σης, άλλων δημό­σιων ιδιο­κτη­σιών ή ιδιο­κτη­σιών Νομι­κών Προ­σώ­πων Δημο­σί­ου Δικαίου.

Το 5ο άρθρο αφο­ρά στην έκτα­κτη οικο­νο­μι­κή επι­χο­ρή­γη­ση υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας για την κάλυ­ψη των εκτά­κτων ανα­γκών πρό­σλη­ψης ιατρι­κού, νοση­λευ­τι­κού και υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού, για την αγο­ρά υλι­κών και τη λήψη μέτρων προστασίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο