Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοροναϊός: 117 κρούσματα — Κλείνουν θέατρα, κινηματογράφοι, γυμναστήρια, πολιτιστικοί χώροι

Σύμ­φω­να με όσα ανα­κοί­νω­σε πριν από λίγο ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, καθη­γη­τής Λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας Σωτή­ρης Τσιό­δρας: 117 συνο­λι­κά κρού­σμα­τα 107 γνω­στή επι­δη­μιο­λο­γι­κή σύν­δε­ση με άλλα κρού­σμα­τα και τα δέκα κρού­σμα­τα «ορφά­να».

Τα 82 είναι «εισα­γό­με­να», τα 25 απο­τε­λούν των πρώ­των και τα υπό­λοι­πα άγνω­στης προ­έ­λευ­σης. Υπάρ­χουν ακό­μη 15 υπό διε­ρεύ­νη­ση. Από τους 117 που μιλύν­θη­καν από τον κορω­νο­ϊό, 34 νοση­λεύ­ο­νται, 3 σε ΜΕΘ και πήραν εξι­τή­ριο η 38χρονη που είχε δια­γνω­σθεί πρώ­τη με τον κορω­νο­ϊό στην Ελλά­δα μαζί με το παι­δί της.

Ο κ.Τσιόδρας ανα­κοί­νω­σε και νέα μέτρα για τον περιο­ρι­σμό της δια­σπο­ράς που περι­λαμ­βά­νουν κλεί­σι­μο θεά­τρων, κινη­μα­το­γρά­φων, παι­δο­τό­πων, κέντρων δια­σκέ­δα­σης, γυμνα­στη­ρί­ων και χώρων πολι­τι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων για 15 ημέρες.

___________________________

Λόγω της σοβα­ρό­τη­τας της κατά­στα­σης το Ατέ­χνως θα έχει συνε­χείς αναρ­τή­σεις σχε­τι­κά με τον κορο­ναϊό, από ασφα­λείς μόνο πηγές και επί­ση­μες ενη­με­ρώ­σεις όσον αφο­ρά την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας. Με αίσθη­μα ευθύ­νης σε όλους εσάς που μας εμπι­στεύ­ε­στε και όσους δια­βά­σε­τε κάποιο σχε­τι­κό θέμα μας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο