Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοροναϊός: 17 νεκροί και 571 ασθενείς — Σήμερα οι αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας θα απο­φα­σί­σει σήμε­ρα αν θα κηρύ­ξει παγκό­σμιο συνα­γερ­μό για το ξέσπα­σμα ενός νέου κορο­ναϊ­ού στην Κίνα. Εάν λάβει τελι­κά αυτήν την από­φα­ση, θα είναι η έκτη φορά που κηρύσ­σε­ται διε­θνής συνα­γερ­μός για επι­δη­μία την τελευ­ταία δεκαετία.

Οι θάνα­τοι από τον νέο κορο­ναϊό ανέρ­χο­νται μέχρι στιγ­μής στους 17, με περισ­σό­τε­ρα από 571 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα στην Κίνα και σε ορι­σμέ­νες άλλες χώρες, όπως στις ΗΠΑ.

xartis3

Πρό­κει­ται για μια παρα­δο­χή ιδιαί­τε­ρα ζοφε­ρή, καθώς έχει απο­δει­χθεί ότι ο παθο­γό­νος παρά­γο­ντας έχει την ικα­νό­τη­τα να μετα­δί­δε­ται απευ­θεί­ας μετα­ξύ ανθρώ­πων. Οι Αρχές ανα­κοί­νω­σαν χθες βρά­δυ ότι έθε­σαν σε καρα­ντί­να την πόλη Γου­χάν, με πλη­θυ­σμό 11 εκατ. ανθρώ­πους, όπου πιστεύ­ε­ται ότι βρί­σκε­ται η αρχι­κή εστία της επι­δη­μί­ας.  Την τελευ­ταία εβδο­μά­δα, τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα της νόσου τρι­πλα­σιά­στη­καν και έχουν πλέ­ον εντο­πι­στεί σε 13 κινε­ζι­κές επαρ­χί­ες, αλλά και στο Πεκί­νο, στη Σαγκάη, στην Τιαν­τζίν και άλλες κινε­ζι­κές πόλεις, όπως και εκτός Κίνας – σε Ταϊ­λάν­δη, Νότια Κορέα, Ιαπω­νία, αλλά και στις ΗΠΑ. Χθες το βρά­δυ, ύπαρ­ξη πιθα­νού κρού­σμα­τος ανέ­φε­ρε και το Μεξι­κό.  Επί του παρό­ντος, θάνα­τοι έχουν κατα­γρα­φεί μόνο στην εστία της επι­δη­μι­κής νόσου, την πόλη Γου­χάν της επαρ­χί­ας Χουμπέι.

Ο γενι­κός διευ­θυ­ντής του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας, ο Τέντρος Αντα­νόμ Γκε­μπρε­γιέ­σους χαρα­κτή­ρι­σε κατάλ­λη­λα και πολύ σημα­ντι­κά τα μέτρα που έλα­βε το Πεκί­νο στην πόλη Ουχάν, όπου πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε ο νέος κορο­ναϊ­ός, σημειώ­νο­ντας πως αυτά θα «μειώ­σουν» τους κιν­δύ­νους διε­θνούς εξά­πλω­σης του ιού.

«Τους τονί­σα­με (στους Κινέ­ζους) ότι με τη λήψη ισχυ­ρών μέτρων, όχι μόνο θα ελέγ­ξουν την επι­δη­μία στη χώρα τους, αλλά θα μειώ­σουν επί­σης τον κίν­δυ­νο διε­θνούς εξά­πλω­σής του», ανέ­φε­ρε ο γενι­κός διευ­θυ­ντής του ΠΟΥ.

Οι αρχές της Ουχάν απο­φά­σι­σαν την ανα­στο­λή της λει­τουρ­γί­ας των δημό­σιων μέσων μετα­φο­ράς, το κλεί­σι­μο του αερο­δρο­μί­ου και των σιδη­ρο­δρο­μι­κών σταθ­μών για τους ταξι­διώ­τες που σκό­πευαν να ανα­χω­ρή­σουν από την πόλη, συνι­στώ­ντας παράλ­λη­λα στους κατοί­κους να μην φύγουν από την πόλη χωρίς να υπάρ­χει σοβα­ρός λόγος.

Τα δρο­μο­λό­για των αστι­κών και υπε­ρα­στι­κών λεω­φο­ρεί­ων, του μετρό, των φέρι­μποτ, καθώς και οι ανα­χω­ρή­σεις των αερο­πλά­νων και των αμα­ξο­στοι­χιών ανα­στέλ­λο­νται από την Πέμ­πτη στις 10:00 το πρωί τοπι­κή ώρα, μέχρι νεω­τέ­ρας, υπο­γράμ­μι­σε η ειδο­ποί­η­ση που εξέ­δω­σε το ειδι­κό κλι­μά­κιο που έχει συστή­σει η τοπι­κή κυβέρ­νη­ση για την αντι­με­τώ­πι­ση του ιού.

Το μέτρο λήφθη­κε σε μια προ­σπά­θεια «δρα­στι­κής δια­κο­πής εξά­πλω­σης του ιού, για τον απο­φα­σι­στι­κό περιο­ρι­σμό της έξαρ­σης και την δια­σφά­λι­ση της υγεί­ας και της ασφά­λειας των πολι­τών», τονί­ζει η ειδοποίηση.

Στην Ουχάν απα­γο­ρεύ­θη­καν, για παρά­δειγ­μα, η πώλη­ση και η δια­κί­νη­ση ζωντα­νών που­λε­ρι­κών, καθώς και η μετα­φο­ρά οποιου­δή­πο­τε άγριου ζώου ή πτη­νού στην πόλη, αφού θεω­ρεί­ται βέβαιο ότι ο «2019-nCoV» μετα­πή­δη­σε από κάποιο ζώο στον άνθρω­πο. Επί­σης, στον σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό και στο αερο­δρό­μιο της πόλης έχουν τοπο­θε­τη­θεί θερ­μι­κές κάμε­ρες, ώστε να ανα­γνω­ρί­ζε­ται αμέ­σως αν κάποιος έχει πυρετό.

Πάντως, ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κή, ήταν η δήλω­ση του ανα­πλη­ρω­τή  επι­κε­φα­λής της κρα­τι­κής υγειο­νο­μι­κής επι­τρο­πής της Κίνας, Λι Μπιν, ότι «πιθα­νώς ο ιός να μεταλ­λάσ­σε­ται, ενι­σχύ­ο­ντας την ικα­νό­τη­τα μετά­δο­σής του».

Πρώτο κρούσμα στη Βραζιλία

Μεγά­λη ανη­συ­χία έχει προ­κλη­θεί και στη Βρα­ζι­λία, στην οποία εμφα­νί­στη­κε το πρώ­το κρού­σμα του κορο­ναϊ­ού SARS από την Κίνα. Φωτο­γρα­φί­ες δεί­χνουν έναν άνθρω­πο σε κρε­βά­τι καρα­ντί­νας να μετα­φέ­ρε­ται σχε­δόν σε κωμα­τώ­δη κατά­στα­ση με ασθενοφόρο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο