Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊος: Δέκα νέα κρούσματα — Ένας θάνατος

Δέκα νέα κρού­σμα­τα του κορο­νοϊ­ού SARS-CoV‑2 στη χώρα μας, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το υπουρ­γείο Υγεί­ας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 2.850, εκ των οποί­ων το 55.2% αφο­ρά άνδρες.

Από αυτά, 617 (21.6%) θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 1.476 (51.8%) είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

22 συμπο­λί­τες μας νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι. Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 72 ετών. Από αυτούς 8 (36.4%) είναι γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. Το 95.5% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή είναι ηλι­κιω­μέ­νοι 70 ετών και άνω.

96 ασθε­νείς έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχου­με 1 ακό­μα κατα­γε­γραμ­μέ­νο θάνα­το και 166 θανά­τους συνο­λι­κά στη χώρα. Οι 48 ήταν γυναί­κες (28.9%) και οι υπό­λοι­ποι άνδρες.

Η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων συμπο­λι­τών μας ήταν τα 75 έτη και το 94.0% είχε κάποιο υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Έχουν συνο­λι­κά ελεγ­χθεί 139.445 κλι­νι­κά δείγματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο