Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Ακόμη μία ημέρα με τριψήφιο αριθμό θανάτων

Συνο­λι­κά 19.712 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα ανα­κοι­νώ­θη­καν για το τελευ­ταίο 24ωρο, από τον ΕΟΔΥ. Με αυτά, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 1.867.935.

Στις ΜΕΘ δια­φό­ρων νοσο­κο­μεί­ων της χώρας νοση­λεύ­ο­νται 633 δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς (ένα­ντι 646 χθες), ενώ κατα­γρά­φη­καν 112 νέοι θάνα­τοι από επι­πλο­κές του κορο­νοϊ­ού. Έτσι, το σύνο­λο των νεκρών, από την αρχή της παν­δη­μί­ας, φτά­νει τις 23.083.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 415 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +5.06%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 449 ασθενείς.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο