Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Ανησυχητική αύξηση νεκρών — 6 νέα θύματα τις τελευταίες ώρες

Ραγδαία αυξά­νο­νται πλέ­ον μαζί με τα κρού­σμα­τα και τα θύμα­τα του κορο­νοϊ­ού. Ακό­μη έξι άνθρω­ποι στην χώρα μας έχα­σαν τη μάχη με τον ιο  τις τελευ­ταί­ες ώρες.

Τελευ­ταίο θύμα ένας άντρας 63 ετών, ο οποί­ος είχε υπο­κεί­με­να νοσή­μα­τα και κατέ­λη­ξε στο νοσο­κο­μείο της Λάρισας.

Στο νοσο­κο­μείο Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, «έφυ­γε» από τη ζωή, ένας άντρας 67 ετών, χωρίς να έχει, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ιδιαί­τε­ρα υπο­κεί­με­να νοσήματα.

Ακό­μα ένας θάνα­τος κατα­γρά­φη­κε στο νοσο­κο­μείο της Μυτι­λή­νης, καθώς την τελευ­ταία του πνοή άφη­σε ένας 84χρονος άντρας, με υπο­κεί­με­να νοσήματα.

Στο νοσο­κο­μείο της Καβά­λας «έφυ­γε» από τη ζωή, ένας 76χρονος με υπο­κεί­με­να νοσή­μα­τα, ενώ μια γυναί­κα 86 ετών πέθα­νε στο νοσο­κο­μείο Σωτηρία.

Τέλος ακό­μα μια γυναί­κα 74 ετών που νοση­λευό­ταν στο νοσο­κο­μείο Ευαγ­γε­λι­σμός, με υπο­κεί­με­να νοσή­μα­τα, «έφυ­γε» από τη ζωή.

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των νεκρών έφτα­σε πλέ­ον τους 363.

Nέα έκρηξη των κρουσμάτων

Στα 358 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, σύμ­φω­να με τον ΕΟΔΥ στην ανα­κοί­ων­ση της Τετάρ­της. Aπό αυτά τα 56 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρ­ρο­ές και 43 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 16286, εκ των οποί­ων το 55.8% άνδρες.

2696 (16.6%) θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 6808 (41.8%) είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

73 συμπο­λί­τες μας νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι. Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 68 ετών. 20 (27.4%) είναι γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. To 89.0%, των δια­σω­λη­νω­μέ­νων, έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή είναι ηλι­κιω­μέ­νοι 70 ετών και άνω. 191 ασθε­νείς έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ.

Δ. Κου­τσού­μπας: Πριν να είναι αργά για την υγεία του λαού, η κυβέρ­νη­ση να αφή­σει τα «μπα­λώ­μα­τα»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο