Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Αυξάνεται η πίεση στο Σύστημα Υγείας Τέλη Οκτώβρη αναμένεται αύξηση μετάδοσης έως 10 φορές

Το γεγο­νός πως αυξά­νε­ται η πίε­ση στο Σύστη­μα Υγεί­ας της χώρας επε­σή­μα­νε μετα­ξύ άλλων, κατά τη σημε­ρι­νή ενη­μέ­ρω­ση του ΕΟΔΥ για τον κορο­νο­ϊό, ο λοι­μω­ξιο­λό­γος Γκί­κας Μαγιορ­κί­νης. Όπως είπε η παν­δη­μία εμφα­νί­ζει ανο­δι­κές τάσεις τόσο στα νέα κρού­σμα­τα στη χώρα μας όσο και στους δια­σω­λη­νω­μέ­νους, αυξά­νο­ντας έτσι την πίε­ση στο Σύστη­μα Υγεί­ας. Ανέ­φε­ρε ακό­μα πως η δυνα­μι­κή της επι­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού είναι δυσα­νά­λο­γα κατα­νε­μη­μέ­νη στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής και πως η αύξη­ση σε κρού­σμα­τα και δια­σω­λη­νω­μέ­νους γίνε­ται αργά αλλά όχι στα­θε­ρά ενώ το σενά­ριο της δρα­μα­τι­κής εκθε­τι­κής αύξη­σης των κρου­σμά­των έχει ανασταλεί.

Είπε ακό­μα πως από τα τέλη του Οκτώ­βρη ανα­μέ­νε­ται αύξη­ση της μετά­δο­σης του ιού ‑έως και 10 φορές- λόγω του συγ­χρω­τι­σμού σε κλει­στούς χώρους και της αύξη­σης της θερ­μο­κρα­σί­ας σε αυτούς και ότι η μάσκα και οι απο­στά­σεις είναι η ραχο­κο­κα­λιά της προ­στα­σί­ας μας». Ωστό­σο, μετα­ξύ άλλων, ανέ­φε­ρε πως λαμ­βά­νο­νται υπό­ψιν πολ­λοί παρά­γο­ντες για την επι­βο­λή μέτρων προ­σπα­θώ­ντας να βρε­θεί μία ισορ­ρο­πία, μετα­ξύ άλλων και μέτρων που δεν θα δημιουρ­γή­σουν πρό­βλη­μα στην οικονομία.

Από την πλευ­ρά του, ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, υπε­ρα­μύν­θη­κε της προ­σπά­θειας της κυβέρ­νη­σης λέγο­ντας πως «ο ιός μπο­ρεί να νικη­θεί αν συμ­φω­νή­σου­με όλοι, για 14 μέρες, να τηρή­σου­με τα μέτρα» και πως το πιο σημα­ντι­κό είναι η ατο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή ευθύ­νη. «Η κυβέρ­νη­ση δε φταί­ει για εικό­νες σε διά­φο­ρες περιο­χές σε εκδη­λώ­σεις κοι­νω­νι­κού και αθλη­τι­κού χαρα­κτή­ρα» είπε, ξεχνώ­ντας τις εικό­νες συνω­στι­σμού σε Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς αλλά και εται­ρειών που γρά­φουν στα παλιά τους τα παπού­τσια τα μέτρα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων, φυσι­κά με ευθύ­νη της κυβέρνησης.

Παράλ­λη­λα μίλη­σε για στα­θε­ρό­τη­τα των κρου­σμά­των στην Αττι­κή χάρη στα μέτρα που έχουν παρ­θεί και πως «δεν υπάρ­χει έξαρ­ση» και ότι τις επό­με­νες ημέ­ρες θα φανεί η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των ήδη εφαρ­μο­σμέ­νων μέτρων. Επι­πλέ­ον ανα­κοί­νω­σε την παρά­τα­ση των περιο­ρι­στι­κών μέτρων στις πύλες εισό­δου μέχρι τις 12 Οκτώ­βρη, προ­σθέ­το­ντας την Τσε­χία και την Πολω­νία στη λίστα των κρα­τών των οποί­ων οι ταξι­διώ­τες προς Αθή­να πρέ­πει να έχουν αρνη­τι­κό τεστ έως και 72 ώρες πριν την άφιξη.

Τέλος, για τα κρού­σμα­τα στο γηρο­κο­μείο στον Αγ. Παντε­λή­μο­να, γνω­στο­ποί­η­σε πως υπήρ­ξε ενη­μέ­ρω­ση από δια­γνω­στι­κό κέντρο για περισ­σό­τε­ρα από 30 θετι­κά κρού­σμα­τα από τα 62 τεστ που είχαν γίνει το βρά­δυ της Τετάρ­της και πως έχει ανα­στα­λεί η λει­τουρ­γία της εται­ρεί­ας στην Πέλ­λα όπου εντο­πί­στη­καν τα 114 κρούσματα.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο