Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Δεν υποχωρούν οι σκληροί δείκτες — Νέα αύξηση εισαγωγών

Σε 18.825 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία κατε­γρά­φη­σαν στην Ελλά­δα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ). Σήμε­ρα, Τετάρ­τη 2 Φεβρουα­ρί­ου 2022, ανα­κοι­νώ­θη­καν 106 θάνα­τοι, ενώ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ενσω­μά­τω­ση ακό­μη επτά θανά­των που κατα­γρά­φη­καν με καθυ­στέ­ρη­ση στο Εθνι­κό Μητρώο COVID19.

Δια­σω­λη­νω­μέ­νοι σε Μονά­δες Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) νοση­λεύ­ο­νται 561 ασθε­νείς. Το 62.4% είναι άνδρες, η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 66 έτη και τo 84% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω. Μετα­ξύ των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, 440 (78.43%) είναι ανεμ­βο­λί­α­στοι ή μερι­κώς εμβο­λια­σμέ­νοι και 121 (21.57%) είναι πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­νοι. Από την αρχή της παν­δη­μί­ας έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ 4.060 ασθενείς.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας ήταν χθες 521 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +14.76%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 454 ασθε­νείς. Η διά­με­ση ηλι­κία των κρου­σμά­των είναι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Την εβδο­μά­δα 24–30 Ιανουα­ρί­ου, οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών ήταν 3.029, ενώ το σύνο­λο των εξι­τη­ρί­ων λόγω ίασης ήταν 2.678. O λόγος εισα­γω­γών νέων ασθε­νών προς εξι­τή­ρια λόγω ίασης ήταν 1.13. O λόγος εισα­γω­γών νέων ασθε­νών προς εξι­τή­ρια λόγω ίασης ήταν 1.16 μία εβδο­μά­δα πριν.

To Rt για την επι­κρά­τεια βάσει των κρου­σμά­των εκτι­μά­ται σε 1.01 (0.95 την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα). Το τελευ­ταίο 24ωρο διε­νερ­γή­θη­καν 311.547 εργα­στη­ρια­κά τεστ, με τη θετι­κό­τη­τα να ανέρ­χε­ται σε 6,04%.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο