Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Επίσημες ανακοινώσεις το απόγευμα για τέταρτη δόση εμβολίου

Σε επί­ση­μες ανα­κοι­νώ­σεις θα προ­βεί σήμε­ρα Τρί­τη το υπουρ­γείο Υγεί­ας, σχε­τι­κά με την τέταρ­τη δόση του εμβο­λί­ου κατά του κορωνοϊού.

Σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­θεί στις 6 το από­γευ­μα από την Πρό­ε­δρο της Εθνι­κής Επι­τρο­πής Εμβο­λια­σμών Μαρία Θεο­δω­ρί­δου και τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας Μάριο Θεμιστοκλέους».

Κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες, έχει «κλει­δώ­σει» η από­φα­ση για ισχυ­ρή σύστα­ση προς τους άνω των 60 για χορή­γη­ση τέταρ­της δόσης.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι από χθες, και τυπι­κά, τα πιστο­ποι­η­τι­κά εμβο­λια­σμού για όσους έχουν κάνει τις δύο δόσεις έχουν ισχύ για εννέα μήνες και τα πιστο­ποι­η­τι­κά νόση­σης για έξι μήνες.

Η επέ­κτα­ση της διάρ­κειας ισχύ­ος των πιστο­ποι­η­τι­κών, στο πλαί­σιο της εναρ­μό­νι­σης όλων των χωρών της Ε.Ε. σε μια ενιαία στρα­τη­γι­κή στο συγκε­κρι­μέ­νο θέμα, προ­βλέ­πε­ται σε κοι­νή υπουρ­γι­κή από­φα­ση για τα έκτα­κτα μέτρα προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας από τον κίν­δυ­νο περαι­τέ­ρω δια­σπο­ράς του κορω­νοϊ­ού η οποία δημο­σιεύ­θη­κε στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το και η οποία τέθη­κε σε ισχύ από χθες.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο