Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Επαναφορά μουσικής, απελευθέρωση ωραρίου στη διασκέδαση

Απο­κλι­μά­κω­ση των μέτρων που ισχύ­ουν για τον κορο­νο­ϊό ανα­κοί­νω­σε από­ψε ο υπουρ­γός Υγεί­ας Θάνος Πλεύ­ρης. Όπως είπε η κυβέρ­νη­ση υιο­θέ­τη­σε την εισή­γη­ση της Επι­τρο­πής των Ειδι­κών και απο­φά­σι­σε να επα­νέλ­θει η μου­σι­κή στους χώρους εστί­α­σης και δια­σκέ­δα­σης και να απε­λευ­θε­ρω­θεί το ωρά­ριο. Ωστό­σο παρα­μέ­νει η καθή­με­νη δια­σκέ­δα­ση, όπως εξή­γη­σε. Ανα­φο­ρι­κά με τα μέτρα που ισχύ­ουν στα γήπε­δα είπε ότι παρα­μέ­νουν όλα ως έχουν και θα επα­νε­ξε­τα­στεί η αύξη­ση της χωρητικότητας.

Όσον αφο­ρά την κακο­και­ρία είπε ότι αυτή στέ­ρη­σε την δυνα­τό­τη­τα σε πολ­λούς να εμβο­λια­στούν γι’ αυτό και τα πιστο­ποι­η­τι­κά εμβο­λια­σμού όσων έλη­γαν αυτές τις ημέ­ρες και συγκε­κρι­μέ­να μέχρι τις 31 Ιανουα­ρί­ου θα λήξουν έως τις 7 Φεβρουαρίου.

Η επι­τρο­πή ειση­γή­θη­κε την απο­κλι­μά­κω­ση των μέτρων και η κυβέρ­νη­ση την υιο­θέ­τη­σε καθώς μειώ­νο­νται όπως είπε ο υπουρ­γός Υγεί­ας τα κρού­σμα­τα τον τελευ­ταίο και­ρό και η πίε­ση στο εθνι­κό σύστη­μα υγεί­ας, αν και παρα­μέ­νει, δεί­χνει ότι το ισο­ζύ­γιο εισιτηρίων/εξιτηρίων από τα νοσο­κο­μεία δεν βρί­σκε­ται σε ανη­συ­χη­τι­κό βαθμό.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο