Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Και σήμερα τριψήφιος ο αριθμός των θανάτων — Σταθερά υψηλά εισαγωγές και διασωληνώσεις

Σε 22.889 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία κατε­γρά­φη­σαν στην Ελλά­δα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ). Σήμε­ρα, Τρί­τη 8 Φεβρουα­ρί­ου 2022, ανα­κοι­νώ­θη­καν 108 θάνα­τοι, ενώ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ενσω­μά­τω­ση 4 απω­λειών που κατα­γρά­φη­καν με καθυ­στέ­ρη­ση στο Εθνι­κό Μητρώο COVID-19. Δια­σω­λη­νω­μέ­νοι σε Μονά­δες Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) νοση­λεύ­ο­νται 524 ασθενείς.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας ήταν χθες 424 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +16.48%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 462 ασθενείς.

Από την έναρ­ξη της επι­δη­μί­ας έχουν κατα­γρα­φεί συνο­λι­κά 24.322 θάνα­τοι και 2.090.383 κρούσματα.

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο