Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Κλείνουν σινεμά, θέατρα και μουσεία στη Ρωσία

Έκτα­κτα μέτρα για τον κορο­νο­ϊό λαμ­βά­νει η Ρωσία. Κλεί­νουν σινε­μά, θέα­τρα, μου­σεία, όπως ανα­κοί­νω­σε το ρωσι­κό υπουρ­γείο Πολιτισμού.

Το κλεί­σι­μο για το κοι­νό των σινε­μά, των μου­σεί­ων και των θεά­τρων που υπά­γο­νται στη δικαιο­δο­σία του, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το ρωσι­κό υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, στο πλαί­σιο των μέτρων που λαμ­βά­νει η Ρωσία για την απο­τρο­πή εξά­πλω­σης του κορο­νοϊ­ού στη χώρα.

«Για να απο­τρέ­ψου­με τη δια­σπο­ρά αυτού του ιού στην επι­κρά­τεια της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, οι επι­κε­φα­λής των μου­σεί­ων και των οργα­νι­σμών που υπά­γο­νται στο υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι να απο­τρέ­ψουν την είσο­δο στο κοι­νό στα μου­σεία και τους οργα­νι­σμούς, που λαμ­βά­νουν χώρα οι εκθέ­σεις», δήλω­σε ο Υπουργός.

Πέρα από τα μου­σεία και τους οργα­νι­σμούς, συνέ­χι­σε ο Υπουρ­γός, κλει­στά για το κοι­νό θα παρα­μεί­νουν τα θέα­τρα, οι φιλαρ­μο­νι­κές, τα τσίρ­κο και τα σινε­μά.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι τη Δευ­τέ­ρα, ο δήμαρ­χος της Μόσχας, Σερ­γκέι Σομπιά­νιν, ανα­κοί­νω­σε την απα­γό­ρευ­ση όλων των υπαί­θριων εκδη­λώ­σε­ων στην πόλη μέχρι τις 10 Απρι­λί­ου, ενώ έθε­σε ως μέγι­στο όριο των θεα­τών που μπο­ρούν να παρα­κο­λου­θή­σουν εκδη­λώ­σεις σε εσω­τε­ρι­κούς χώρους, τα 50 άτομα.

Στα 114 τα κρούσματα

Σύμ­φω­να με την ανα­πλη­ρώ­τρια πρω­θυ­πουρ­γό Τατιά­να Γκο­λί­κο­βα, στη Ρωσία κατα­γρά­φο­νται 114 κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού μέχρι στιγ­μής, ενώ 10 άνθρω­ποι προ­σβλή­θη­καν μέσα στη χώρα.

«Συνο­λι­κά 114 άτο­μα έχουν προ­σβλη­θεί μέχρι στιγ­μής σε 26 περιο­χές της Ρωσί­ας. Από αυτούς, πέντε έχουν αναρ­ρώ­σει και έχουν πάρει εξι­τή­ριο από το νοσο­κο­μείο. 109 άτο­μα νοση­λεύ­ο­νται και από αυτά τα 106 είναι ήπια περι­στα­τι­κά χωρίς συμ­πτώ­μα­τα», ανέ­φε­ρε κατά τη συνά­ντη­σή της με τον πρό­ε­δρο Πούτιν.

Διευ­κρί­νι­σε ότι 104 περι­στα­τι­κά ήρθαν από το εξω­τε­ρι­κό και 10 άτο­μα μολύν­θη­καν μετά από επα­φή με τα κρού­σμα­τα από το εξωτερικό.

CoronaVirus Russia Putin

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν έκα­νε γνω­στό ότι πιθα­νό­τα­τα τον Απρί­λιο θα είναι έτοι­μο ρωσο-ιαπω­νι­κό τεστ — εξπρές για τον κορο­νο­ϊό — Τεστ τα απο­τε­λέ­σμα­τα του οποί­ου θα εμφα­νί­ζο­νται άμεσα.
Σύμ­φω­να με τον ίδιο το τεστ ανα­πτύσ­σουν Ρώσοι και Ιάπω­νες ερευνητές.
Ο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν ανέ­φε­ρε επί­σης ότι τα μέτρα που ελή­φθη­σαν έγκαι­ρα συνέ­βα­λαν στην απο­φυ­γή μαζι­κής εξά­πλω­σης του κορο­νοϊ­ού στη Ρωσία.

«Όπως όλοι γνω­ρί­ζου­με καλά, οι ιοί δεν γνω­ρί­ζουν σύνο­ρα. Παρα­τη­ρού­με μία ιδιαί­τε­ρη κατά­στα­ση σήμε­ρα, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψιν τις μεγά­λες μετα­κι­νή­σεις των ανθρώ­πων. Ωστό­σο, χάρη στα δρα­στι­κά μέτρα που επι­βλή­θη­καν τόσο τοπι­κά όσο και ομο­σπον­δια­κά από τις πρώ­τες εβδο­μά­δες της επι­δη­μί­ας κατα­φέ­ρα­με να περιο­ρί­σου­με τη μαζι­κή, και θέλω να υπο­γραμ­μί­σω το μαζι­κή, εξά­πλω­ση της ασθέ­νειας προς τη Ρωσία και μέσα στη Ρωσία» δήλω­σε.

Ο πρό­ε­δρος χαρα­κτή­ρι­σε λογι­κά τα μέτρα που λαμ­βά­νει η Ευρώ­πη κατά του κορονοϊού.
«Πολύ­πλο­κες και κάποιες φορές ακό­μα και σκλη­ρές κατα­στά­σεις εμφα­νί­ζο­νται σε άλλες χώρες, μετα­ξύ των οποί­ων και ευρω­παϊ­κές. Ο αριθ­μός των κρου­σμά­των αυξά­νε­ται σημα­ντι­κά κάθε μέρα.
Επεί­γο­ντα μέτρα επι­βάλ­λο­νται σε αυτές τις χώρες, όπως καρα­ντί­να, κλεί­σι­μο συνό­ρων, απα­γο­ρεύ­σεις εκδη­λώ­σε­ων, περιο­ρι­σμός αερο­πο­ρι­κών ταξι­διών και άλλων ειδών ταξι­διών. Εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα λει­τουρ­γούν με ειδι­κό καθε­στώς ή κλεί­νουν. Προ­φα­νώς τα μέτρα είναι λογι­κά, λαμ­βά­νο­νται υπό τις αντι­κει­με­νι­κές κατα­στά­σεις» τόνι­σε ακόμα.

|>Πηγή<|

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο