Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Κρούσματα σε Ραφήνα και Κρήτη

Κρού­σμα κορω­νοϊ­ού εντο­πί­στη­κε το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής στο Κέντρο Υγεί­ας Ραφή­νας. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, πρό­κει­ται για άνδρα κάτοι­κο της περιο­χής, ο οποί­ος εισή­χθη στο κέντρο Υγεί­ας και μετά τα προ­βλε­πό­με­να τεστ μετα­φέρ­θη­κε σε κεντρι­κό νοσο­κο­μείο ανα­φο­ράς της Αττικής.

Ο Δήμος Ραφή­νας Πικερ­μί­ου κλή­θη­κε να προ­βεί στην απα­ραί­τη­τη απο­λύ­μαν­ση του χώρου, ενώ ο ΕΟΔΥ και οι αρμό­διες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες προ­χω­ρούν ήδη στην ιχνη­λά­τη­ση των επα­φών του ασθενούς.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι χθες το από­γευ­μα, κατά την ημε­ρή­σια ενη­μέ­ρω­ση, είχαν ανα­κοι­νω­θεί 28 νέα κρούσματα.

Δεκα­τρία εντο­πί­στη­καν κατά τους ελέγ­χους που διε­νερ­γή­θη­καν στις πύλες εισό­δου της χώρας, ένα εισα­γό­με­νο κρού­σμα που προ­σήλ­θε αυτο­βού­λως σε εργα­στή­ριο, επτά κρού­σμα­τα στην περι­φε­ρεια­κή ενό­τη­τα Ξάν­θης, ένα κρού­σμα στην περι­φε­ρεια­κή ενό­τη­τα Σερ­ρών, τρία κρού­σμα­τα στην περι­φε­ρεια­κή ενό­τη­τα Λαρί­σης, ένα κρού­σμα στην περι­φε­ρεια­κή ενό­τη­τα Έβρου, ένα κρού­σμα στην περι­φε­ρεια­κή ενό­τη­τα Πιε­ρί­ας και ένα κρού­σμα στην περι­φε­ρεια­κή ενό­τη­τα Κοζάνης.

Μάλι­στα, ένα από τα κρού­σμα­τα στην Ξάν­θη είναι ποδο­σφαι­ρι­στής της τοπι­κής ομά­δας, καθώς μετά τον σχε­τι­κό έλεγ­χο που έγι­νε την Πέμ­πτη στα μέλη του ποδο­σφαι­ρι­κού τμή­μα­τος, ένα από τα δείγ­μα­τα βγή­κε θετικό.

Κρήτη: Σε απομόνωση σε ξενοδοχείο τουρίστρια από τη Ρουμανία

Στο δωμά­τιό της, σε αυτο­πε­ριο­ρι­σμό, στο ξενο­δο­χείο της στον Ανι­σα­ρά Χερ­σο­νή­σου, βρί­σκε­ται η του­ρί­στρια από τη Ρου­μα­νία, η οποία βρέ­θη­κε θετι­κή στον κοροναϊό.

Η γυναί­κα είναι ασυμ­πτω­μα­τι­κή και σε καλή κατά­στα­ση, ενώ έχει κινη­θεί όλος ο μηχα­νι­σμός ώστε να τηρη­θεί το υγειο­νο­μι­κό πρω­τό­κολ­λο για την αντι­με­τώ­πι­ση κρουσμάτων.

Το ΕΚΑΒ, όπως ανα­φέ­ρει το ekriti.gr βρί­σκε­ται σε ετοι­μό­τη­τα για την παρα­λα­βή της ασθε­νούς και την μετα­φο­ρά της στο ξενο­δο­χείο covid της Χερ­σο­νή­σου, μόλις ολο­κλη­ρω­θούν οι εργα­σί­ες σε αυτό.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο