Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός — Μελέτη: Πέθαναν σχεδόν όλοι όσοι διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ

«Γρο­θιά» στο κυβερ­νη­τι­κό αφή­γη­μα των αντιε­πι­στη­μο­νι­κών εξι­σώ­σε­ων «ένα κρε­βά­τι + ένας ανα­πνευ­στή­ρας = ΜΕΘ», και στις κυνι­κές δηλώ­σεις περί «πολυ­τέ­λειας» και «πετα­μέ­νων εκα­τομ­μυ­ρί­ων» για τις 1.200 Μονά­δες Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας που υπο­λεί­πο­νταν από τα δημό­σια νοσο­κο­μεία πριν την παν­δη­μία, απο­τε­λούν τα ευρή­μα­τα της μελέ­της του καθη­γη­τή Δημό­σιας Υγεί­ας Θεό­δω­ρου Λύτρα, η οποία απο­τε­λεί τη συνέ­χεια έρευ­νας που είχε δημο­σιεύ­σει πέρυ­σι από κοι­νού με τον Σωτή­ρη Τσιόρδα.

Η μελέ­τη αφο­ρά το διά­στη­μα από 1η Σεπτέμ­βρη 2021 μέχρι και τον Απρί­λη του 2022. Και με υπερ­δι­πλά­σιο δείγ­μα δια­σω­λη­νω­μέ­νων ασθε­νών (14.011, από 6.282 η αρχι­κή) δεί­χνει κατη­γο­ρη­μα­τι­κή αύξη­ση της θνη­τό­τη­τας κατά 21% σε σύγκρι­ση με την προη­γού­με­νη περίοδο.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, δια­πι­στώ­νε­ται ότι το 97,7% όσων νοση­λεύ­τη­καν εκτός ΜΕΘ έχα­σαν τη ζωή τους (1.084 ασθε­νείς) ενώ εντός ΜΕΘ το ποσο­στό θνη­τό­τη­τας είναι 72,7% (9.382 ασθενείς).

Η θνη­τό­τη­τα εκτο­ξεύ­ε­ται κατά 64% για όποιον είχε την …ατυ­χία να νοση­λεύ­ε­ται εκτός Αττι­κής, καθώς οι ελλεί­ψεις προ­σω­πι­κού, ΜΕΘ και εξο­πλι­σμού είναι ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρες στην περι­φέ­ρεια. Κι αυτό την ίδια στιγ­μή που η κυβέρ­νη­ση «ενι­σχύ­ει» το δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας δρο­μο­λο­γώ­ντας το κλεί­σι­μο κι άλλων νοσο­κο­μεί­ων, τη συγ­χώ­νευ­ση Τμη­μά­των και κλι­νι­κών με κρι­τή­ριο τη «χιλιο­με­τρι­κή από­στα­ση μετα­ξύ τους». Το προη­γού­με­νο διά­στη­μα (πριν την 1η Σεπτέμ­βρη) η δια­φο­ρά επαρ­χί­ας — Αθή­νας ήταν 36%.

Παράλ­λη­λα εξε­τά­στη­κε η επί­δρα­ση του εμβο­λια­σμού στη θνη­τό­τη­τα των ασθε­νών αυτών και βρέ­θη­κε μηδε­νι­κή (μη στα­τι­στι­κά σημα­ντι­κή). Οπως σχο­λιά­ζει ο Θ. Λύτρας, «αυτό δεν είναι περί­ερ­γο: Το εμβό­λιο είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κό στο να προ­λαμ­βά­νει τη βαριά νόσο και τον θάνα­το, αλλά εάν κάποιος νοσεί βαριά, παρά τον εμβο­λια­σμό, είναι η ποιό­τη­τα της περί­θαλ­ψης που καθο­ρί­ζει τις πιθα­νό­τη­τες που έχει για να ζήσει».

Υπο­γραμ­μί­ζε­ται επί­σης ότι από τον Σεπτέμ­βρη του 2021, όταν η κυβέρ­νη­ση έθε­σε σε ανα­στο­λή εργα­σί­ας του­λά­χι­στον 6.000 εργα­ζό­με­νους στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, «τα δεδο­μέ­να δεν μπο­ρούν να απο­δεί­ξουν αιτιώ­δη συσχέ­τι­ση μετα­ξύ αυτής της πει­θαρ­χι­κής δρά­σης και της αυξη­μέ­νης θνη­σι­μό­τη­τας», αλλά «η χρο­νι­κή σύμ­πτω­ση εξα­κο­λου­θεί να είναι ανη­συ­χη­τι­κή και χρή­ζει περαι­τέ­ρω διε­ρεύ­νη­σης των ακρι­βών αιτιών αυτής της επι­δεί­νω­σης των επι­δό­σε­ων του συστή­μα­τος υγειο­νο­μι­κής περίθαλψης».

Μάλι­στα η κυβέρ­νη­ση, υπε­ρα­σπι­ζό­με­νη αυτήν την αθλιό­τη­τα, επι­κα­λεί­ται τους αντί­στοι­χους βάρ­βα­ρους μέσους όρους άλλων καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών, κομπά­ζο­ντας για την «12η καλύ­τε­ρη επί­δο­ση στην ΕΕ των “27” με όρους υπερ­βάλ­λου­σας θνη­τό­τη­τας». Ο δε υπουρ­γός Υγεί­ας Θ. Πλεύ­ρης ισχυ­ρί­ζε­ται ψευ­δώς ότι «όλες οι ΜΕΘ ήταν στον από­λυ­το βαθ­μό στε­λε­χω­μέ­νες». Παρ’ όλα αυτά, ομο­λο­γεί ότι «τα τελευ­ταία 20 χρό­νια έχου­με πολύ μεγα­λύ­τε­ρη θνη­τό­τη­τα σε όλες τις ασθέ­νειες, διό­τι η χώρα μας έχει διπλά­σιο αριθ­μό νοσο­κο­μεια­κών λοι­μώ­ξε­ων μέσα στις ΜΕΘ», απο­σιω­πώ­ντας ότι οι νοσο­κο­μεια­κές λοι­μώ­ξεις είναι άρρη­κτα συν­δε­δε­μέ­νες με τη δια­χρο­νι­κή έλλει­ψη προ­σω­πι­κού και εξο­πλι­σμού και την κρα­τι­κή υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγείας.

Πηγή: «Ριζο­σπά­στης»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο