Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Νέα μέτρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση — Ακυρώνεται η ΔΕΘ

Νέα μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας του κορω­νοϊ­ού ανα­κοί­νω­σε η ανα­πλη­ρώ­τρια κυβερ­νη­τι­κή εκπρό­σω­πος Αρι­στο­τε­λεία Πελώνη.

Μετα­ξύ άλλων, η κ. Πελώ­νη ανα­κοί­νω­σε την ακύ­ρω­ση της ΔΕΘ λόγω της πανδημίας.

Ειδι­κό­τε­ρα, έπει­τα από τηλε­διά­σκε­ψη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα υπό τον Πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη με συναρ­μό­διους Υπουρ­γούς,  κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη και τον επι­κε­φα­λής της Επι­τρο­πής των λοι­μω­ξιο­λό­γων καθη­γη­τή Σωτή­ρη Τσιό­δρα και σε συνέ­χεια εισή­γη­σης της Επι­τρο­πής, απο­φα­σί­στη­καν τα εξής:

1ον: Η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για το διά­στη­μα 5–13 Σεπτεμ­βρί­ου 2020, 85η Διε­θνής Έκθε­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης, δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί. Ο Πρω­θυ­πουρ­γός θα παρα­βρε­θεί στη Θεσ­σα­λο­νί­κη με την καθιε­ρω­μέ­νη ομι­λία, που θα εκφω­νή­σει στις 5 Σεπτεμ­βρί­ου, σε περιο­ρι­σμέ­νο ακροατήριο.

2ον: Με βάση την πορεία και την αξιο­λό­γη­ση των επι­δη­μιο­λο­γι­κών δεδο­μέ­νων απο­φα­σί­στη­κε ότι από τις 17/8 για την είσο­δο στην Ελλά­δα καθί­στα­ται υπο­χρε­ω­τι­κή η προ­σκό­μι­ση αρνη­τι­κού τεστ μορια­κού ελέγ­χου για τον κορο­νο­ϊό (PCR test), που θα έχει διε­νερ­γη­θεί μέχρι 72 ώρες πριν, για όσους ταξι­δεύ­ουν με πτή­σεις από τις εξής χώρες: Σου­η­δία, Τσε­χία, Βέλ­γιο, Ισπα­νία και Ολλανδία.

3ον: Σε ό,τι αφο­ρά τα χερ­σαία σύνο­ρα, από τις 17/8 καθί­στα­ται υπο­χρε­ω­τι­κή η προ­σκό­μι­ση αρνη­τι­κού τεστ μορια­κού ελέγ­χου (PCR test) για όλους τους εισερ­χό­με­νους από τα χερ­σαία σύνο­ρα. Το τεστ θα πρέ­πει επί­σης να έχει διε­νερ­γη­θεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσο­δο στην Ελλά­δα. Η υπο­χρέ­ω­ση προ­σκό­μι­σής του συμπε­ρι­λαμ­βά­νει επί­σης τους Έλλη­νες πολί­τες και τους έχο­ντες άδειες δια­μο­νής. Το τεστ πρέ­πει να έχει διε­νερ­γη­θεί στη χώρα προ­έ­λευ­σης και όχι στην Ελλάδα.

4ον: Από τις 16/8 μπαί­νει πλα­φόν στον επι­τρε­πό­με­νο αριθ­μό εισερ­χο­μέ­νων από το συνο­ρια­κό φυλά­κιο της Κακα­βιάς. Συγκε­κρι­μέ­να, από τις 16/8 θα επι­τρέ­πε­ται η διέ­λευ­ση 750 ατό­μων την ημέρα.

5ον: Ανα­στέλ­λε­ται σε ολό­κλη­ρη τη χώρα κάθε δημό­σια εκδή­λω­ση στην οποία οι συμ­με­τέ­χο­ντες είναι όρθιοι, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων συναυ­λιών και παραστάσεων.

6ον: Με βάση τα στοι­χεία και το επι­δη­μιο­λο­γι­κό φορ­τίο απο­φα­σί­στη­κε, από τις 11 μέχρι τις 23 Αυγού­στου η απα­γό­ρευ­ση λει­τουρ­γί­ας των κατα­στη­μά­των υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος από τις 12 τα μεσά­νυ­χτα μέχρι τις 7 το πρωί στις εξής περιοχές:

- Τις Περι­φέ­ρειες Κρή­της, Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θράκης,
— Τις Περι­φε­ρεια­κές Ενό­τη­τες Θεσ­σα­λο­νί­κης, Χαλ­κι­δι­κής, Λάρι­σας και Κέρκυρας,
— Τους Δήμους Μυκό­νου, Πάρου, Σαντο­ρί­νης, Βόλου, Κατε­ρί­νης, Ρόδου, Αντι­πά­ρου, Ζακύν­θου, Κω.

Η απα­γό­ρευ­ση δύνα­ται να επε­κτα­θεί σε άλλες περιο­χές ή και ορι­ζό­ντια, ανά­λο­γα με την εξέ­λι­ξη των επι­δη­μιο­λο­γι­κών δεδομένων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο