Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Οδεύουμε προς νέο ρεκόρ κρουσμάτων — Θα αγγίξουν τις 50.000;

Νέο αρνη­τι­κό ρεκόρ ανα­μέ­νε­ται να σημειώ­σουν σήμε­ρα τα κρού­σμα­τα 24ώρου στην Ελλά­δα, καθώς η μετάλ­λα­ξη Όμι­κρον επε­λαύ­νει με ραγδαί­ους ρυθμούς.

Ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κή είναι η εικό­να που δίνουν τα πρω­ι­νά στοι­χεία καθώς, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, μέχρι τις 12 το μεση­μέ­ρι τα κρού­σμα­τα ήταν γύρω στις 35.000. Επι­στή­μο­νες κάνουν λόγο για την πιθα­νό­τη­τα ο αριθ­μός των κρου­σμά­των να αγγί­ξουν τις 50.000!

Τις τελευ­ταί­ες μέρες τα κρού­σμα­τα 24ώρου έχουν εκτο­ξευ­τεί σε δυσθε­ώ­ρη­τα ύψη, «χτυ­πώ­ντας» πεντα­ψή­φιους αριθ­μούς, με τους επι­στή­μο­νες να προει­δο­ποιούν για νέα «έκρη­ξη», τη στιγ­μή που ο δεί­κτης θετι­κό­τη­τας άγγι­ξε χθες το 25%.

Από το πρωί, οι ειδι­κοί μιλού­σαν για μεγά­λο αριθ­μό κρου­σμά­των σήμε­ρα. Ενδει­κτι­κή είναι η εκτί­μη­ση του καθη­γη­τή Ανα­λυ­τι­κής Χημεί­ας Νίκου Θωμα­ΐ­δη ότι δεν απο­κλεί­ε­ται σήμε­ρα να έχου­με 20.000 νέα κρού­σμα­τα μόνο στην Αττι­κή, η οποία ήδη νιώ­θει βαριά την σκιά της Όμικρον.

«Οι μετρή­σεις στα λύμα­τα δεί­χνουν μια πολύ μεγά­λη αύξη­ση, καθώς μέσα σε 20 μέρες έχει πεντα­πλα­σια­στεί το ιικό φορ­τίο στα λύμα­τα της Αττι­κής, κάτι που δεν έχου­με ξανα­δεί» υπο­γράμ­μι­σε μιλώ­ντας σε τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή του MEGA ο κ. Θωμαϊδης.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο