Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Σε πολύ υψηλά επίπεδα συνεχίζει να κινείται ο αριθμός των ημερήσιων θανάτων

Σε 18.855 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού στη χώρα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση του ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διά­στη­μα, κατε­γρά­φη­σαν 109 θάνα­τοι. Διε­νερ­γή­θη­καν 125.708 τεστ και η θετι­κό­τη­τα ανήλ­θε σε 15%.

Παράλ­λη­λα, σε 549 ανέρ­χο­νται οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς στις Μονά­δες Εντα­τι­κής Θεραπείας.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 364 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή ‑10.12%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 467 ασθενείς.

Από τα συνο­λι­κά κρού­σμα­τα, 4.698 εντο­πί­ζο­νται στην Αττι­κή ( 2.772 χθες) και 2.394 στην Θεσ­σα­λο­νί­κη (1.433 χθες).

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο