Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Σταθερά υψηλός ο αριθμός των θανάτων — Μικρή πτώση διασωληνώσεων

Σε 11.124 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊού στη χώρα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση του ΕΟΔΥ. Σύμ­φω­να με τον ΕΟΔΥ, 63 κρού­σμα­τα εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των ανέρ­χε­ται σε 1.920.992 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +0.6%), εκ των οποί­ων 49.8% άνδρες.

Επι­πλέ­ον, σήμε­ρα Κυρια­κή 30/1 κατε­γρά­φη­σαν ακό­μη 97 θάνα­τοι, ενώ από την έναρ­ξη της επι­δη­μί­ας έχουν κατα­γρα­φεί συνο­λι­κά 23.372 θάνα­τοι. Το 95.0% είχε υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Παράλ­λη­λα, δια­σω­λη­νω­μέ­νοι στις Μονά­δες Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) νοση­λεύ­ο­νται 571 ασθε­νείς (60.6% άνδρες). Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 66 έτη. To 84.4% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Μετα­ξύ των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, 451 (78.98%) είναι ανεμ­βο­λί­α­στοι ή μερι­κώς εμβο­λια­σμέ­νοι και 120 (21.02%) είναι πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­νοι. Από την αρχή της παν­δη­μί­ας έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ 4.034 ασθενείς.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 490 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +14.75%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 442 ασθε­νείς. Η διά­με­ση ηλι­κία των κρου­σμά­των είναι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο