Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Σχόλιο του ΚΚΕ για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

«Τα απο­σπα­σμα­τι­κά και ανε­παρ­κή μέτρα δεν μπο­ρούν να απο­τρέ­ψουν η παν­δη­μία να πάρει ανε­ξέ­λεγ­κτες δια­στά­σεις», ανα­φέ­ρει σε σχό­λιό του το γρα­φείο Τύπου του ΚΚΕ, για την αύξη­ση των κρου­σμά­των κορο­νοϊ­ού και τα νέα μέτρα της κυβέρνησης.

Ανα­λυ­τι­κά, «για να πετά­ξει από πάνω της την ευθύ­νη για τη μεγά­λη αύξη­ση των κρου­σμά­των — απο­τέ­λε­σμα κυρί­ως των όρων που επέ­βα­λαν οι μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες με το “άνοιγ­μα” του του­ρι­σμού- η κυβέρ­νη­ση επι­μέ­νει να τα ρίχνει όλα στην ατο­μι­κή ευθύ­νη, η οποία όμως δεν εμπε­δώ­νε­ται όσο αρνεί­ται να πάρει μέτρα προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας, να θωρα­κί­σει το δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας», υπο­στη­ρί­ζει το ΚΚΕ και προ­σθέ­τει: «Τα απο­σπα­σμα­τι­κά και ανε­παρ­κή μέτρα δεν μπο­ρούν να απο­τρέ­ψουν η παν­δη­μία να πάρει ανε­ξέ­λεγ­κτες δια­στά­σεις. Για να γίνει αυτό απαι­τού­νται μέτρα απο­φα­σι­στι­κής στή­ρι­ξης του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας, με μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού, μέτρα και μέσα προ­στα­σί­ας στους τόπους δου­λειάς, μαζι­κά επα­να­λαμ­βα­νό­με­να τεστ στους εργα­ζό­με­νους στην υγεία και την πρό­νοια, στους περι­θαλ­πό­με­νους στα ιδρύ­μα­τα και τους χρό­νια πάσχο­ντες, στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς (ΜΜΜ), στην εστί­α­ση, στον του­ρι­σμό, στο εμπό­ριο, στους μεγά­λους χώρους δου­λεί­ας, προ­σλή­ψεις στα ΜΜΜ για να αυξη­θούν τα δρο­μο­λό­για, για να μειω­θεί ο συγ­χρω­τι­σμός, με ταυ­τό­χρο­νη μεί­ω­ση στην πλη­ρό­τη­τα των πλοί­ων και των αεροπλάνων».

Άμε­σος σχο­λια­σμός των νέων μέτρων που ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση για την ανα­χαί­τι­ση του κορονοϊού

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο