Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Τα νέα μέτρα για τη λειτουργία του Δημοσίου από αύριο

Νέα μέτρα τίθε­νται σε ισχύ από αύριο, στο Δημό­σιο, ειδι­κά στις υπη­ρε­σί­ες που εδρεύ­ουν στην περι­φέ­ρεια Αττι­κής, για τον περιο­ρι­σμό δια­σπο­ράς του κορονοϊού.

Με εγκύ­κλιο που εξέ­δω­σε σήμε­ρα το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών, προ­βλέ­πε­ται ότι από αύριο έως και τις 4 Νοέμ­βρη, το 40% του προ­σω­πι­κού του δημο­σί­ου τομέα, φορέ­ων του Δημο­σί­ου και των ΟΤΑ, με έδρα την περι­φέ­ρεια Αττι­κής, θα πρέ­πει να παρέ­χει εξ απο­στά­σε­ως εργασία.

Καθί­στα­ται υπο­χρε­ω­τι­κή η επα­να­φο­ρά σε ισχύ των τριών ωρα­ρί­ων προ­σέ­λευ­σης και απο­χώ­ρη­σης των υπαλ­λή­λων (07:00–15.00, 08.00 ‑16.00 και 09.00 ‑17.00) ή ακό­μα και η παρο­χή εργα­σί­ας σε βάρ­διες, προ­κει­μέ­νου να απο­συμ­φο­ρη­θούν οι δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες, αλλά και τα μέσα μαζι­κής μεταφοράς.

Η εξυ­πη­ρέ­τη­ση του κοι­νού στις δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες γίνε­ται μόνο σε επεί­γου­σες περι­πτώ­σεις, κατό­πιν ραντε­βού και δύνα­ται να πραγ­μα­το­ποιεί­ται μέχρι τις 16:00 για όσες υπη­ρε­σί­ες λήγει μέχρι τις 15:00 σύμ­φω­να με τις γενι­κώς ισχύ­ου­σες δια­τά­ξεις. Σε κάθε είδους χώρους εργα­σί­ας, επι­βάλ­λε­ται η χρή­ση μη ιατρι­κής μάσκας προστασίας.

Επί­σης, με την εγκύ­κλιο επα­να­κα­θο­ρί­ζο­νται οι ομά­δες αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου με βάση σχε­τι­κή ΚΥΑ της 17ης Σεπτέμβρη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο