Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Τα σημεία δωρεάν ελέγχου από τον ΕΟΔΥ σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα

Τα σημεία όπου θα διε­νερ­γη­θούν δωρε­άν έλεγ­χοι από κλι­μά­κια του ΕΟΔΥ από Δευ­τέ­ρα έως Παρασκευή.

Περιφέρεια Αττικής

Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1. ΝΝΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δει­νο­κρά­τους 11521 Αθήνα –
9:00 — 15:00
2. 401 ΓΣΝΑ ΣΤΡΔΟ «ΥΠΤΓΟΥ ΜΠΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» 11527 Λ.
Μεσο­γεί­ων 138 & Κατε­χά­κη Αθή­να – 9:00 — 15:00
3. 251 ΓΝΑ Λ. Πανα­γιώ­τη Κανελ­λό­που­λου 11521 ΑΘΗΝΑ – 9:00 — 15:00
4. 1ο πολυ­δύ­να­μο κέντρο — Δημο­τι­κό Ιατρείο ‑Καλ­φο­πού­λειο
Υγειο­νο­μι­κό Κέντρο, Σόλω­νος 78 – 9:30 — 19:30 (κατό­πιν ραντεβού -
2103626869, 210362869)
5. 2ο πολυ­δύ­να­μο Κέντρο — Δημο­τι­κό Ιατρείο — Νέος Κόσμος,
Φανο­σθέ­νους & Φρει­δε­ρί­κου Σμιθ — 9:30 — 15:00 (κατό­πιν ραντεβού -
2109239865, 2109249787)
6. 3ο Δημο­τι­κό Ιατρείο — Πετρά­λω­να, Θεσ­σα­λο­νί­κης & Ηρακλειδών –
9:30 — 15:00 (κατό­πιν ραντε­βού — 2103427515–513, 2103469165)
7. 4ο Δημο­τι­κό Ιατρείο — Κολω­νός, Προ­πο­ντί­δος & Αγί­ας Σοφί­ας 110 –
9:30 — 15:00 (κατό­πιν ραντε­βού — 2105121921, 2105157239)
8. 5ο Δημο­τι­κό Ιατρείο — Άνω Πατή­σια, Σαρα­ντα­πό­ρου 4 — 9:30 — 15:00
(κατό­πιν ραντε­βού – 2102015510–511, 2102015559)

9. 6ο πολυ­δύ­να­μο Κέντρο — Δημο­τι­κό Ιατρείο — Κυψέ­λη, Χανί­ων 4Β –
9:30 — 15:00 (κατό­πιν ραντε­βού — 2108836200, 2108220209)
10. 7η Δημο­τι­κή Κοι­νό­τη­τα, Αμπε­λό­κη­ποι, Πανόρ­μου 59, (είσο­δος από
Βρα­στό­βου) – 9:30 — 15:00 (κατό­πιν ραντε­βού, 2106993487)
11. Κέντρο Υγεί­ας Αλε­ξάν­δρας – 8:00 — 22:00
12. Κέντρο Υγεί­ας Αθη­νών — 8:00 — 20:00
13. Κέντρο Υγεί­ας Βύρω­να — 8:00 — 22:00
14. Κέντρο Υγεί­ας Γαλα­τσί­ου — 8:00 — 20:00
15. Κέντρο Υγεί­ας Δάφ­νης — 8:00 — 20:00
16. Κέντρο Υγεί­ας Ζωγρά­φου — 8:00 — 22:00
17. Κέντρο Υγεί­ας ΚΕΦΟΚ Λένορ­μαν — 8:00 — 20:00
18. Κέντρο Υγεί­ας Κερα­μει­κού — 8:00 — 20:00
19. Κέντρο Υγεί­ας Νέας Φιλα­δέλ­φειας — 8:00 — 20:00
20. Κέντρο Υγεί­ας Νέου Κόσμου — 8:00 — 20:00
21. Κέντρο Υγεί­ας Παγκρα­τί­ου — 8:00 — 20:00
22. Κέντρο Υγεί­ας Πατη­σί­ων — 8:00 — 22:00
23. Κέντρο Υγεί­ας Πλα­τεί­ας Αττι­κής — 8:00 — 20:00
24. Τοπι­κό Ιατρείο Υμητ­τού — 8:00 — 14:00
25. Πολυια­τρείο Αττι­κής (τέως ΤΥΔΑ) — 8:00 — 14:00

Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

1. 401 ΓΣΝΑ ΣΤΡΔΟ «ΥΠΤΓΟΥ ΜΠΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» 11527 Λ.
Μεσο­γεί­ων 138 & Κατε­χά­κη Αθή­να — 9:00 — 15:00
2. Δ. Αμα­ρου­σί­ου, Σταθ­μός ΗΣΑΠ Μαρού­σι — 9:30 — 15:00
3. Δ. Κηφι­σιάς, Αγί­ας Παρα­σκευ­ής 57 Κάτω Κηφι­σιά — 9:30 — 15:00
(Τρί­τη, Πέμπτη)
4. Κέντρο Υγεί­ας Αγί­ας Παρα­σκευ­ής — 8:00 — 20:00
5. Κέντρο Υγεί­ας Αμα­ρου­σί­ου — 8:00 — 22:00
6. Κέντρο Υγεί­ας Νέας Ιωνί­ας — 8:00 — 20:00
7. Τοπι­κό Ιατρείο Βρι­λησ­σί­ων — 8:00 — 14:00
8. Τοπι­κό Ιατρείο Μετα­μόρ­φω­σης — 8:00 — 14:00
9. Κέντρο Υγεί­ας Χαλαν­δρί­ου — 8:00 — 22:00
10. Τοπι­κό Ιατρείο Χολαρ­γού — 8:00 — 14:00

Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών

1. Δ. Αλί­μου, Κανά­ρη 1, παρα­πλεύ­ρως Δημο­το­λο­γί­ου Αλί­μου — 12:00 — 18:00
2. Δ. Γλυ­φά­δας, Παλιό Δημαρ­χείο Γλυ­φά­δας, απέ­να­ντι από την Εκκλησία
Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου, Βασι­λέ­ως Κων/νου — 9:30 — 15:00
3. Δ. Ελλη­νι­κού-Αργυ­ρού­πο­λης, Αίθου­σα 1ου ΚΑΠΗ, Αλε­ξιου­πό­λε­ως 27 -
14:00 — 20:00 (Τρί­τη, Πέμπτη)
4. Κέντρο Υγεί­ας Γλυ­φά­δας — 8:00 — 20:00
5. Κέντρο Υγεί­ας Ηλιού­πο­λης — 8:00 — 22:00
6. Κέντρο Υγεί­ας Καλ­λι­θέ­ας — 8:00 — 22:00
7. Τοπι­κό Ιατρείο Αλί­μου — 8:00 — 14:00

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

1. Δ. Διο­νύ­σου, Πολι­τι­στι­κό κέντρο Άνοι­ξης, Κανά­ρη 3 — 9:30 — 15:00
(Δευ­τέ­ρα, Τετάρ­τη, Παρασκευή)
2. Κέντρο Υγεί­ας Αχαρ­νών — 8:00 — 20:00
3. Κέντρο Υγεί­ας Καλυ­βιών — 8:00 — 22:00
4. Κέντρο Υγεί­ας Καπαν­δρι­τί­ου — 8:00 — 22:00
5. Κέντρο Υγεί­ας Κορω­πί — 8:00 — 22:00
6. Κέντρο Υγεί­ας Λαυ­ρί­ου — 8:00 — 22:00
7. Κέντρο Υγεί­ας Νέας Μάκρης — 8:00 — 22:00
8. Κέντρο Υγεί­ας Ραφή­νας — 8:00 — 22:00
9. Κέντρο Υγεί­ας Σπά­των — 8:00 — 22:00
10. Τοπι­κό Ιατρείο Σκά­λας Ωρω­πού Αθη­νών — 8:00 — 20:00

Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

1. Ιατρείο ΕΟΔΥ Δήμος Ιλί­ου Αία­ντος και Χρυ­ση­ί­δος — 9:00 — 15:00
2. Δ. Χαϊ­δα­ρί­ου, Δημαρ­χείο, Στρ. Καραϊ­σκά­κη 138 & Επαύ­λε­ως, Χαϊ­δά­ρι — 9:00
— 15:00
3. Δ. Περι­στε­ρί­ου, Δημο­τι­κά κατα­στή­μα­τα – γρα­φεία Ερυ­θρού Σταυρού
ένα­ντι της πλα­τεί­ας Δημαρ­χεί­ου – στά­ση «Μετρό Περι­στέ­ρι» — 12:00 -
18:00

Π.Ε. Δυτικής Αττικής

1. Δ. Ελευ­σί­νας, Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Κίμω­νος και Παγκάλου,
(απέ­να­ντι από την Εκκλη­σία Αγί­ου Γεωρ­γί­ου) — 9:30 — 15:00
(Δευ­τέ­ρα, Τετάρ­τη, Παρασκευή)

Π.Ε. Πειραιώς

1. ΝΝΠ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Ακτή Μου­τσο­πού­λου — 9:00 — 15:00
2. Δ. Πει­ραιά, Β ́1 ΚΑΠΗ, Βασιλ. Γεωρ­γί­ου Β’ 12 — 9:30 — 15:00

Π.Ε. Θεσσαλονίκης

1. 350 ΠΚΒ Αερο­πο­ρι­κή Βάση ΣΕΔΕΣ, 57001, Θέρ­μη 9:00 — 15:00
2. 113 ΠΜ Αερο­πο­ρι­κή Βάση ΜΙΚΡΑΣ, 57000, 9:00 — 15:00
3. Νότια Πύλη ΔΕΘ Λ. Στρα­τού — 12:00 — 19:00
4. Ιατρείο ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ, είσο­δος από Πύλη Εμπο­ρί­ου στην Εγνα­τία — 8:30 -
15:30
5. Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περι­φέ­ρεια Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, Βασι­λίσ­σης Όλγας
198, στον προ­αύ­λιο χώρο της περι­φέ­ρειας — 9:30 — 15:00
6. ΜΕΡΥΠ ΣΤΡΔΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΑΛΙΠΗ»
Καρα­μαν­λή Κων­στα­ντί­νου, Καλα­μα­ριά Θεσ­σα­λο­νί­κη — 9:00 — 15:00
7. 424 ΓΣΝΕ ΣΤΡΔΟ «ΚΑΡΑΤΑΣIΟΥ Β ́» 56450 Περι­φε­ρεια­κή οδός Ν. Ευκαρπία
Θεσ­σα­λο­νί­κη — 9:00 — 15:00
8. Δ. Πυλαί­ας, ΚΑΠΗ Πανο­ρά­μα­τος, Πολυ­τε­χνεί­ου 11 — 9:30 — 15:00 (Τετάρ­τη)
9. Δ. Καλα­μα­ριάς, εντός δημο­τι­κού θεά­τρου, οδός Χιλής και Τρι­πό­λε­ως 12 -
9:30 — 15:00 (Τρί­τη)
10. Δ. Ωραιο­κά­στρου, Α ΚΑΠΗ Ωραιο­κά­στρου, Τρα­πε­ζού­ντος 31 — 9:30 — 15:00
(Παρα­σκευή)
11. Κέντρο Υγεί­ας Κου­φα­λί­ων — 8:00 — 15:00
12. Κέντρο Υγεί­ας Μηχα­νιώ­νας — 12:00 — 15:00
13. Κέντρο Υγεί­ας Ζαγκλι­βε­ρί­ου — 12:00 — 15:00
14. Κέντρο Υγεί­ας Ευό­σμου — 8:00 — 15:00
15. Κέντρο Υγεί­ας Πύλης Αξιού — 8:00 — 15:00
16. Κέντρο Υγεί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης — 8:00 — 15:00
17. Κέντρο Υγεί­ας Χαλά­στρας — 8:00 — 15:00
18. Κέντρο Υγεί­ας Δια­βα­τών — 8:00 — 15:00
19. Κέντρο Υγεί­ας Λαγκα­δά — 8:00 — 15:00
20. Τοπι­κό Ιατρείο Ακρο­πό­λε­ως — 8:00 — 15:00
21. Περι­φε­ρεια­κό Ιατρείο Αμπε­λο­κή­πων — 8:00 — 15:00

Π.Ε. Αχαΐας

1. ΚΕΤΧ ΣΤΡΔΟ «ΣΧΗ (ΠΖ) ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ» 26331 Μαραγκοπούλου &
Γλυ­κά­δος 1 Πάτρα — 9:00 — 15:00
2. Πάτρα, Εμπο­ρι­κό και Βιο­μη­χα­νι­κό Επι­με­λη­τή­ριο, Ρήγα Φεραί­ου 58 -
8:30 — 20:30
3. Κέντρο Υγεί­ας Ακρά­τας — 12:00 — 5:00

Π.Ε. Λάρισας

1. 404 ΓΣΝ ΣΤΡΔΟ «ΑΡΧΙΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» 41222 Τρι­κά­λων 1
& Λάγου Λάρι­σα — 9:00 — 15:00
2. 32 ΜΠΠ ΣΤΡΔΟ «ΛΓΟΥ (ΠΒ) ΜΠΟΥΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», 41335, Φαρ­σά­λων 97,
Λάρι­σα 9:00 — 15:00
3. 110 ΠΜ Τέρ­μα Αγί­ας, 41001, Λάρι­σα 9:00 — 15:00
4. 1ο ΑΚΕ Κου­τσό­χε­ρο, 41500, Λάρι­σα 9:00 — 15:00
5. Κεντρι­κή Πλα­τεία / Μπρο­στά στο Δημαρ­χείο — 8:00 — 15:30
6. Πλα­τεία ΟΣΕ — 8:00 — 8:00
7. Κέντρο Υγεί­ας Γόν­νων — 12:00 — 15:00

Πατή­στε εδώ για να δεί­τε όλα τα σημεία ελέγ­χου σε όλη την επι­κρά­τεια.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο