Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Ύποπτοι για κακουργήματα στελέχη της κλινικής «Ταξιάρχαι»

Ως ύπο­πτοι για κακουρ­γη­μα­τι­κού βαθ­μού παρα­βί­α­ση των μέτρων για την πρό­λη­ψη μετα­δο­τι­κών ασθε­νειών καλού­νται από τον Εισαγ­γε­λέα να κατα­θέ­σουν πέντε στε­λέ­χη της κλι­νι­κής “Ταξιάρ­χαι” στο Περι­στέ­ρι, στην οποία τον περα­σμέ­νο Απρί­λιο εντο­πί­στη­καν κρού­σμα­τα θετι­κά στον κορο­νο­ϊό, κάποια εκ των οποί­ων οδή­γη­σαν σε απώ­λεια ζωής ασθενών.

Οι κλή­σεις σε ανω­μο­τί κατά­θε­ση απε­στά­λη­σαν από τον Εισαγ­γε­λέα σε μέλη της Διοί­κη­σης της κλι­νι­κής αλλά και για­τρούς και αφο­ρούν την παρά­βα­ση του άρθρου 285 του Ποι­νι­κού Κώδι­κα, η οποία χαρα­κτη­ρί­ζε­ται κακούρ­γη­μα αν η πρά­ξη είχε απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το ανθρώπων.

Για την υπό­θε­ση του νοσο­κο­μεί­ου δια­τά­χθη­κε προ­κα­ταρ­κτι­κή έρευ­να από τον προϊ­στά­με­νο της Εισαγ­γε­λί­ας, Βαγ­γέ­λη Ιωαν­νί­δη όταν στα τέλη Απρι­λί­ου εντο­πί­στη­καν συνο­λι­κά 28 κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού, τόσο σε νοση­λευό­με­νους και επι­σκέ­πτες ασθε­νείς όσο και σε προ­σω­πι­κό, κάποια εκ των οποί­ων κόστι­σαν την ζωή ασθε­νών. Σύμ­φω­να με τα έως τώρα στοι­χεία, 13 ασθε­νείς που νοση­λεύ­ο­νταν στην κλι­νι­κή έχουν απο­βιώ­σει προ­σβε­βλη­μέ­νοι από τον ιό.

Με εντο­λή του Εισαγ­γε­λέα Νίκου Αντω­να­ρά­κου, που ανέ­λα­βε την έρευ­να, συγκε­ντρώ­θη­καν στοι­χεία από τα αρχεία της κλι­νι­κής, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε αυτο­ψία της Εθνι­κής Αρχής Δια­φά­νειας και ζητή­θη­καν πορί­σμα­τα από τις αρμό­διες Υγειο­νο­μι­κές Αρχές για την τήρη­ση των πρω­το­κόλ­λων για την απο­φυ­γή μετά­δο­σης του ιού. Παράλ­λη­λα κλή­θη­καν και κατέ­θε­σαν περισ­σό­τε­ροι από 25 μάρ­τυ­ρες, μετα­ξύ των οποί­ων και στε­λέ­χη του ΕΟΔΥ, κάποιοι εκ των οποί­ων φέρο­νται να έκα­ναν ανα­φο­ρές σε ελλι­πή μέτρα προ­στα­σί­ας που τηρή­θη­καν το επί­μα­χο διά­στη­μα από το νοσοκομείο.

Σε δηλώ­σεις στις οποί­ες είχε προ­βεί ο εκπρό­σω­πος της κλι­νι­κής “Ταξιάρ­χαι” είχε ανα­φέ­ρει ότι το νοσο­κο­μείο τήρη­σε όλα τα μέτρα προ­στα­σί­ας με βάση τα σχε­τι­κά πρω­τό­κολ­λα, είχε απο­δώ­σει την δια­σπο­ρά σε εξω­τε­ρι­κό ασθε­νή που πήγε, προ­σβε­βλη­μέ­νος ήδη με τον ιό, για αιμο­κά­θαρ­ση και είχε υπο­στη­ρί­ξει πως όλα τα κρού­σμα­τα που εντο­πί­στη­καν στη συνέ­χεια, αφο­ρού­σαν περι­πτώ­σεις που σχε­τί­ζο­νταν μόνο με το τμή­μα τεχνη­τού νεφρού και κανέ­ναν άλλον χώρο της κλινικής.

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της δια­δι­κα­σί­ας των εξη­γή­σε­ων ο Εισαγ­γε­λέ­ας θα απο­φα­σί­σει αν θα απο­δώ­σει ποι­νι­κές ευθύ­νες ή όχι.

Οι περι­πτώ­σεις του άρθρου 285 ΠΚ για τις οποί­ες καλού­νται σε εξη­γή­σεις ως ύπο­πτοι οι πέντε υπεύ­θυ­νοι της κλι­νι­κής, προ­βλέ­πουν ποι­νή κάθειρ­ξης έως 10 ετών σε όποιον ευθύ­νε­ται για μετά­δο­ση ασθέ­νειας σε άνθρω­πο, του­λά­χι­στον 10 ετών αν προ­κλή­θη­κε θάνα­τος αλλά και ισό­βια κάθειρ­ξη αν η πρά­ξη οδή­γη­σε σε θάνα­το μεγά­λου αριθ­μού ανθρώπων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο