Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός 14/1/2022: 19.772 νέα κρούσματα, 679 διασωληνωμένοι, 72 νέοι θάνατοι

Τα νέα εργα­στη­ρια­κά επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα της νόσου που κατα­γρά­φη­καν τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες είναι 19.772 , εκ των οποί­ων 65 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των ανέρ­χε­ται σε 1.632.641 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +1,2%), εκ των οποί­ων 49,8% άνδρες.

Τα περισ­σό­τε­ρα κρού­σμα­τα εντο­πί­ζο­νται σε Αττι­κή (7.295) και Θεσ­σα­λο­νί­κη (1.939).

Με βάση τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα των τελευ­ταί­ων 7 ημε­ρών, 577 θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 2.326 είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

Ο αριθ­μός των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι είναι 679 (60,1% άνδρες). Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 65 έτη. To 79,5% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω. 

Μετα­ξύ των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, 565 (83,21%) είναι ανεμ­βο­λί­α­στοι ή μερι­κώς εμβο­λια­σμέ­νοι και 114 (16,79%) είναι πλή­ρως εμβολιασμένοι.

Από την αρχή της παν­δη­μί­ας έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ 3.884 ασθε­νείς. Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 560 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή ‑4,6%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 570 ασθε­νείς. Η διά­με­ση ηλι­κία των κρου­σμά­των είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Οι νέοι θάνα­τοι ασθε­νών με COVID-19 είναι 72, ενώ από την έναρ­ξη της επι­δη­μί­ας έχουν κατα­γρα­φεί συνο­λι­κά 21.809 θάνα­τοι. Το 95,1% είχε υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο