Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός (18/11/2020): Συνεχώς αυξάνονται οι διασωληνωμένοι — Σταθερά υψηλά κρούσματα και θάνατοι

Σήμε­ρα ανα­κοι­νώ­νου­με 3209 νέα κρού­σμα­τα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποί­ων 29 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 82034, εκ των οποί­ων το 53.7% άνδρες.

4714 (5.7%) θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 20917 (25.5%) είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

480 συμπο­λί­τες μας νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι. Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 65 ετών. 148 (30.8%) είναι γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. To 81.0%, των δια­σω­λη­νω­μέ­νων, έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή είναι ηλι­κιω­μέ­νοι 70 ετών και άνω. 410 ασθε­νείς έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχου­με 60 ακό­μα κατα­γε­γραμ­μέ­νους θανά­τους και 1288 θανά­τους συνο­λι­κά στη χώρα. 523 (40.6%) γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. Η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων συμπο­λι­τών μας ήταν τα 80 έτη και το 97.4% είχε κάποιο υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο