Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: 19.138 κρούσματα, 9 θάνατοι και 95 διασωληνωμένοι — Ρεσιτάλ εφησυχασμού από την κυβέρνηση

Συνο­λι­κά 19.138 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα (16.115 νέα κρού­σμα­τα και 3.023 «πιθα­νές νέες επα­να­λοι­μώ­ξεις») ανα­κοι­νώ­θη­καν για το τελευ­ταίο 24ωρο από τον ΕΟΔΥ. Με αυτά, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 3.661.004.

Δια­σω­λη­νω­μέ­νοι παρα­μέ­νουν 95 ασθε­νείς (όπως και χτες), ενώ κατα­γρά­φη­καν 9 νέοι θάνα­τοι από επι­πλο­κές του κορο­νοϊ­ού. Έτσι, το σύνο­λο των νεκρών από την αρχή της παν­δη­μί­ας φτά­νει τις 30.218.

Τα στοι­χεία δεί­χνουν ότι ο κορο­νο­ϊ­ός κυκλο­φο­ρεί ξανά ανε­ξέ­λεγ­κτος και η κυβέρ­νη­ση επι­μέ­νει στο ρεσι­τάλ εφη­συ­χα­σμού για να μη δια­τα­ρα­χθούν οι προ­βλέ­ψεις για τα κέρ­δη από την του­ρι­στι­κή σεζόν!

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο