Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός 4/12/2020: Μικρή μείωση κρουσμάτων — Σταθερά υψηλά διασωληνωμένοι και θάνατοι

Σήμε­ρα ανα­κοι­νώ­νου­με 1667 νέα κρού­σμα­τα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποί­ων 9 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 113185, εκ των οποί­ων το 52.8% άνδρες.

4966 (4.4%) θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 29765 (26.3%) είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

612 συμπο­λί­τες μας νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι. Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 65 ετών. 175 (28.6%) είναι γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. To 76.0%, των δια­σω­λη­νω­μέ­νων, έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή είναι ηλι­κιω­μέ­νοι 70 ετών και άνω. 635 ασθε­νείς έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχου­με 98 ακό­μα κατα­γε­γραμ­μέ­νους θανά­τους και 2804 θανά­τους συνο­λι­κά στη χώρα. 1118 (39.9%) γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. Η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων συμπο­λι­τών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.4% είχε κάποιο υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο