Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορυφαία επίδοση στον κόσμο ο Τεντόγλου με 8.36μ.

Μεγά­λα άλμα­τα ακό­μη και κατά τη διάρ­κεια της προ­ε­τοι­μα­σί­ας του «βγά­ζει» πλέ­ον ο Μίλ­τος Τεντό­γλου, που μοιά­ζει να βρί­σκε­ται στην καλύ­τε­ρη κατά­στα­ση της καριέ­ρας του (για αυτή την εποχή).

Ο «χρυ­σός» Ολυ­μπιο­νί­κης του μήκους αγω­νί­στη­κε σήμε­ρα στο μίτινγκ «Βερ­γώ­τεια 2022» στο Αργο­στό­λι και «προ­σγειώ­θη­κε» στα 8,36μ., ισο­φα­ρί­ζο­ντας την καλύ­τε­ρη φετι­νή επί­δο­ση στον κόσμο (τόσο έχει και ο Ινδός Μου­ρα­λί Σρεεσενκάρ).

Ο αθλη­τής του Γιώρ­γου Πομά­σκι έφτα­σε σε αυτό το άλμα στην τέταρ­τη και τελευ­ταία του προ­σπά­θεια, ενώ νωρί­τε­ρα είχε και μία προ­σπά­θεια στα 8,17μ.

«Είμαι πολύ ευχα­ρι­στη­μέ­νος με τον σημε­ρι­νό αγώ­να. Ενδε­χο­μέ­νως θα μπο­ρού­σε να βγει καλύ­τε­ρη επί­δο­ση. Είχα κάποια προ­βλη­μα­τά­κια με τον αέρα. Ξεκί­νη­σα χάλια τον αγώ­να μου, ωστό­σο όσο περ­νού­σε η ώρα βελ­τιω­νό­μουν. Δεν ήθε­λα να πιέ­σω παραπάνω.

Σε αυτούς τους αγώ­νες δεν κάνω όλα τα άλμα­τα και δεν πηδάω με όλη μου τη φορά. Και αυτό για­τί έχουν κυρί­ως προ­πο­νη­τι­κό χαρα­κτή­ρα. Θα είμαι στην κατά­στα­ση που θα ήθε­λα στους αγώ­νες του εξω­τε­ρι­κό», δήλω­σε ο Τεντό­γλου, που για μία ακό­μη φορά φέτος έγι­νε αντι­κεί­με­νο θαυ­μα­σμού, κυρί­ως από τους νεα­ρούς αθλη­τές και αθλή­τριες, που έσπευ­σαν να του μιλή­σουν, να φωτο­γρα­φη­θούν μαζί του και να πάρουν αυτόγραφο.

Πολύ καλός αγώ­νας έγι­νε στη σφαι­ρο­βο­λία των Ανδρών, με τον Τάσο Λατι­φλά­ρι και τον Οδυσ­σέα Μου­ζε­νί­δη να πλη­σιά­ζουν τα 20 μέτρα. Ο Λατι­φλά­ρι βελ­τί­ω­σε το ρεκόρ του, αφού είχε καλύ­τε­ρη προ­σπά­θεια στα 19,93 μ. και κατέ­λα­βε την δεύ­τε­ρη θέση, ενώ τρί­τος ήταν ο Μου­ζε­νί­δης με 19,92 μ., επί­δο­ση που ισο­φα­ρί­ζει το ατο­μι­κό του ρεκόρ.

Κάτι παρα­πά­νω από ικα­νο­ποι­η­τι­κή ήταν η παρου­σία του Πανα­γιώ­τη Τρι­βυ­ζά στη διορ­γά­νω­ση. Ο αθλη­τής αρχι­κά επι­κρά­τη­σε στα 100μ. με 10.38 κι έπει­τα ανα­δεί­χθη­κε νικη­τής και στα 200μ. με 20.73.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο