Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορυφώνεται το βράδυ της Κυριακής η φθινοπωρινή βροχή των διαττόντων Λεοντιδών

Η φετι­νή φθι­νο­πω­ρι­νή «βρο­χή» των διατ­τό­ντων αστέ­ρων Λεο­ντι­δών θα κορυ­φω­θεί το βρά­δυ της Κυρια­κής 17 Νοεμ­βρί­ου έως τα χαρά­μα­τα της Δευ­τέ­ρας στο βόρειο ημι­σφαί­ριο, που περι­λαμ­βά­νει και την Ελλά­δα. Εφό­σον δεν υπάρ­χουν σύν­νε­φα (πράγ­μα μάλ­λον δύσκο­λο λόγω της ανα­με­νό­με­νης κακο­και­ρί­ας), οι συν­θή­κες θα είναι κατάλ­λη­λες για νυχτε­ρι­νή παρα­τή­ρη­ση, με δεδο­μέ­νο ότι η επό­με­νη παν­σέ­λη­νος θα είναι στις 23 Νοεμ­βρί­ου, οπό­τε ο ουρα­νός θα είναι σχε­τι­κά σκοτεινός.

Οι Λεο­ντί­δες είναι μια μέσης θεα­μα­τι­κό­τη­τας βρο­χή διατ­τό­ντων, η οποία όμως κατά και­ρούς εξε­λίσ­σε­ται σε άκρως εντυ­πω­σια­κή. Συνή­θως δημιουρ­γεί 15 «πεφτα­στέ­ρια» ανά ώρα, αλλά κάθε περί­που 33 χρό­νια εμφα­νί­ζουν ένα περιο­δι­κό απο­κο­ρύ­φω­μα με εκα­το­ντά­δες ή και χιλιά­δες μετέ­ω­ρα την ώρα. Η πιο πρό­σφα­τη θεα­μα­τι­κή χρο­νιά τους ήταν το 2001. Η βρο­χή των διατ­τό­ντων διαρ­κεί από τις 6 έως τις 30 Νοεμ­βρί­ου και φαί­νε­ται να προ­έρ­χε­ται από τον αστε­ρι­σμό του Λέο­ντα, απ’ όπου πήρε και το όνο­μά της. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, πρό­κει­ται για τα σωμα­τί­δια της σκό­νης που έχει αφή­σει πίσω της η ουρά του κομή­τη 55Ρ/Τέμπλ-Τατλ, ο οποί­ος ανα­κα­λύ­φθη­κε το 1865 και κάθε Νοέμ­βριο τα απο­μει­νά­ρια του δια­σταυ­ρώ­νο­νται με την τρο­χιά της Γης. Ο κομή­της θα πλη­σιά­σει ξανά τη Γη το 2031. Καθώς η Γη περι­φέ­ρε­ται γύρω από τον Ήλιο, τα απο­μει­νά­ρια του κομή­τη συνα­ντούν το ανώ­τε­ρο στρώ­μα της ατμό­σφαι­ρας του πλα­νή­τη μας, ανα­φλέ­γο­νται λόγω της τρι­βής και σχη­μα­τί­ζουν φωτει­νές σφαί­ρες, γνω­στές ως «πεφτα­στέ­ρια» ή διάτ­το­ντες ή μετέωρα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο